obwieszczenie

2015-09-21 1244
Art. czytany: 1777 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.09.2015 r. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange „Wyliny” składającej się z wieży antenowej (wysokość zawieszenia anten – 49,0m) na działce nr ewid. 10/18 obr. geod. Nowe Rzepki gm.Nowe Piekuty oraz infrastruktury technicznej, instalacji antenowej i zjazdu z drogi gminnej nr ewid. 169 obr. geod. Nowe Rzepki. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 . Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.