A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach » Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
» zawiadomienie
» Zakup węgla
Ilość wiadomości z działu 'Statut Ośrodka Pomocy Społecznej': 1
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut Ośrodka Pomocy SpołecznejUCHWAŁA NR XXV/154/2013


RADY GMINY NOWE PIEKUTY


 


z dnia 29 sierpnia 2013 r.


 


w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach


 


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,        poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,     poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,          poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106    poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,   poz. 1281), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy Nowe Piekuty  uchwala, co następuje:


 


§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  stanowiący załącznik      do niniejszej uchwały.


 


§ 2. Traci moc Uchwała NR XIX/88/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 7 października 2004 r.      w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach /Dz.Urz.Woj.Podl.z 27 października 2004 r. Nr 161, poz.2153/ ze zmianami;


Uchwała NR XXV/121/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach                               /Dz.Urz.Woj.Podl.z 23 wrzesnia 2005r. Nr 207, poz. 2367/,


Uchwała NR XIX/113/08 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 7 października w sporawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach / Dz.Urz.Woj.Podl.z 31 grudnia 2008 r. Nr 334, poz. 3593 /,


Uchwała NR III/11/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach / Dz.Urz.Woj.Podl.z 2020 stycznia 2011r. Nr 16, poz. 2367244/,


 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.


 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


 


 


    Przewodniczący Rady


 


   Andrzej Radziszewski


 


 


 


 


 


 


Załącznik do uchwały Nr XXV/154/2013    Rady Gminy Nowe Piekuty                       z dnia 29 sierpnia 2013 r.


 


STATUT  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH


 


 


§ 1. Statut  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, zwany dalej „Statutem” określa:


I.     Postanowienia ogólne


II.   Cele i zadania Ośrodka


III. Nadzór i Organizację Ośrodka


V.   Gospodarkę finansową Ośrodka


IV.  Postanowienia końcowe


 


I. Postanowienia ogólne


 


§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Nowe Piekuty prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy  Nowe Piekuty.


2. Ośrodek został powołany Uchwałą Nr 45/11 Gminnej Rady Narodowej  w Nowych Piekutach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej       w Nowych Piekutach.


§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy i Wojewoda Podlaski.


2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodkowi z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.


§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Nowe Piekuty.


2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Nowe Piekuty.


3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć podłużna dodatkowo może zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON, NIP, komórki organizacyjnej.


§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:


1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.   poz. 182 z późn.zm.);


2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);


3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów          (Dz. U.  z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);


4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732);


5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych       ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);


6) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.   Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);


7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.     Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm.);


8) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572   z póź. zm.);


9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);


10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);


11) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,        poz. 1591 z późn. zm).


12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,     poz. 1240);


13) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  z    późn. zm.);


14) niniejszego Statutu;


15) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.


II. Cele i zadania Ośrodka


 


§ 6. Celem ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie        o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Nowe Piekuty.


§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:


1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Nowe Piekuty;


2) praca socjalna;


3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;


4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;


5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób    i rodzin;


6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;


7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – w tym celu tworzy się w ramach Ośrodka komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych;


8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;


9) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;


10) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,


11) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego;


12) kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.


§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.


2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.


4. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.


§ 9. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,


§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, prokuraturą, sądami, policją, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


 


III. Nadzór i Organizacja Ośrodka


§ 11. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem Kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań,  a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. W razie nieobecości Kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.


2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowe Piekuty oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.


3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.


4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5.Wójt Gminy Nowe Piekuty udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizowanych  przez Ośrodek ustaw.


6. Upoważnienia, o którym mowa w pkt. 5 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.


7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Nowe Piekuty coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.


8. Kierownik Ośrodka koordynuje realizację Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych


9. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.


§ 12. 1. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.


2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.


3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.


4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.


5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.


§ 13.  1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)  kierownik,
2)  główny księgowy,
3)  pracownicy socjalni,
4)  stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.


- sprawy  kadrowe, organizacyjno biurowe i kancelaryjne  są prowadzone przez pracowników Ośrodka.


2. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania, szczegółowe zakresy czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.


 


 


 


 


 


IV. Gospodarka finansowa Ośrodka


 


§ 14. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.


§   16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.


§ 17.Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne                   i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.


 


V. Postanowienia końcowe


 


§ 18. 1. Obsługę prawną Ośrodka zapewnia Urząd Gminy w Nowych Piekutach.


         2. Ośrodek prowadzi składnicę akt.


 


 


§ 19. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


 


 


UCHWAŁA NR XII/89/16


RADY NOWE PIEKUTY


z dnia 28 kwietnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h', art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy w Nowych Piekutach uchwala, co następuje:


§1.


W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/154/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 sierpnia 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3326/ w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, wprowadza się następujące zmiany:


l/ w § 5 po podpunkcie 2 dodaje się podpunkty 2a i 2b o treści:


„2a) Ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 r. poz. 1869 z późn. zm';


2b) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U       z 2016 r. poz. 195).”


2/ w § 7 po punkcie 12 dodaje się punkty 13 i 14 o treści:


„13) realizacja zadań nałożonych ustawą o Karcie Dużej Rodziny;


  14) realizacja zadań nałożonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .”


3/ w § 13 ust. 1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o treści:


„5) stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty


 § 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Przewodniczący Rady Gminy


 Andrzej RadziszewskiData wprowadzenia: 2018-01-31 1020
Data upublicznienia:
Art. czytany: 601 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Regulamin organizacyjny
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Urząd Gminy Nowe Piekuty