A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach » Ustawa o pomocy społecznej
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Andrzej Radziszewski
» Wiesław Brzozowski
» Leszek Dąbrowski
» Jacek Drągowski
» Leszek Grodzki
Ilość wiadomości z działu 'Ustawa o pomocy społecznej': 3
Uchwała usługi

uchwała

UCHWAŁA NR XXI/100/04 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 30 grudnia 2004 roku.
w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nr62,poz.558, NrllS, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się w pierwszej kolejności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
§ 2. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.
§ 3. Przyznanie usług wymienionych w § l i § 2 powinno być poprzedzane wywiadem środowiskowym oraz zebraniom niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność ich przyznawania.
§ 4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
2) opiekę higieniczną
3) pielęgnację zaleconą przez lekarza
4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
5) pomoc w przygotowaniu posiłku
6) inne potrzeby wynikające z potrzeb podopiecznych
§ 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:
) osoby samotne i samotnie gospodarujące:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 ustawy wyrażony w
%
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodaruj ących posiadających rodzinę

Do 100% - 0% - 0%

101-150 % - 10% - 15%

151-200 % - 15% - 20%

201-250 % - 25% - 40%

251-300 % - 50% - 80%

301% - 100% - 100%

2) osoby w rodzinie
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 wyrażony w %
Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usług wyrażona w %

Do 100% - 10%

101-150 - 15

151-200 - 25

201-250 - 40

251-300 - 50

301-400 - 80

401 i powyżej - 100

§ 7. Kwoty przedstawione w tabeli w § 6 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej
§ 8. Opłaty za usługi opiekuńcze są wpłacane na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach do ostatniego dnia miesiąca ( z dołu).
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
1) długotrwałą chorobę,
2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych]
3) znaczne wydatki na leki

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski
UCHWAŁA Nr XXII/107/05 RADY GMINY NOWE PBEKUTY
z dnia 3 lutego 2005 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nró2,poz.558, Nrll3, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001, Nr 273, póz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXI/100/04 RadyGminy Nowe Piekuty z dnia 30 grudnia 2004 r. sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na :
„W § 6 pkt 2 w wierszu drugim, kolumnie drugiej liczbę 10 zastępuje się liczbą O'
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej RadziszewskiData wprowadzenia: 2005-03-25 1043
Data upublicznienia:
Art. czytany: 8628 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Porowski_old
Uchwała świadczenia celowe

uchwała

UCHWAŁA NR XXI/99/04
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub w całości w przypadkach, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, według następujących zasad:

Dochód na osobę lub rodziny w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust 1 i 2 wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi wyrażona w %
101 - 120 - 10%
121 - 140 - 50%
141 – 150% - 80%
Powyżej 150% - 100 %§ 2. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać można poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

§ 3. 1.Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania świadczenia.

2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 miesięcy licząc od miesiąca wpłacenia pierwszej raty.

3. Za dzień spłaty całej należności uważa się dzień wpływu ostatniej raty na konto Urzędu Gminy

§ 4. Traci moc uchwała nr 118/XXVIII/97 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i w rodzinie oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, wydatki lecznicze, pogrzeb, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej RadziszewskiData wprowadzenia: 2005-03-25 1023
Data upublicznienia:
Art. czytany: 8713 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Porowski_old
» Ustawa o pomocy społecznej
2005-03-11 0811
Ustawa

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Organizacja Pracy OPS
Organizacja Pracy OPS
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Statut OPS
Ustawa o pomocy społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Ustawa o pomocy społecznej i przepisy
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała usługi
» Uchwała świadczenia celowe
» Ustawa o pomocy społecznej
Urząd Gminy Nowe Piekuty