A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmiany w składzie OKW ds. ustalania wyników głosowania Nr 1 w gminie Nowe Piekuty
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.06.2018r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2017r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2016r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2015r.
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XV/68/04

  udzielanie dotacji z budżetu gminy

  UCHWAŁA NR XV/68/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Nowe Piekuty podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku związanych z realizacją zadań, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1608; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 118 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działajacym w celu osiagnięcia zysku zwanym dalej „podmiotami” mogą być udzielane dotacje z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy nie objete art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873).
  2. Udzielenie dotacji może nastąpić na zadania określone w uchwale budżetowej na dany rok.
  § 2. 1. Ustala się następujący tryb postepowania o udzielenie dotacji:
  1) ogłoszenie zadania podlegającego postępowaniu o udzielenie dotacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
  2) określenie sposobu rozpatrywania ofert;
  3) określenie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty;
  4) określenie sposobu informacji zainteresowanych oferentów o dokonanym wyborze.
  2. Oferta – wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:
  1) szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania;
  2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  3) termin i miejsce realizacji zadania.
  3. Do wniosku powinny być dołaczone:
  1) dokumenty określające status prawny oferenta;
  2) dokumenty potwierdzajace sytuację finansową podmiotu zapewniajacą wykonanie zadania, na podstawie zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek bankowy oferenta;
  3) oświadczenie oferenta o:
  - posiadaniu niezbędnej wiedzy i środków do wykonania zadania,
  - nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
  - akceptacji projektu umowy na wykonanie zadania.
  4) Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań obejmujących ofertę.
  4. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
  5. Oferty rozpatruje powołana przez wójta komisja przy uwzględnieniu kryteriów:
  1) najkorzystniejszej ceny wykonania zadania;
  2) zakresu wykonania zadania;
  3) posiadanego przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań.
  6. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
  § 3. 1. Oferty z wnioskiem o udzielenie dotacji powinny być składane w terminie określonym w ogłoszeniu.
  2. Dopuszcza się przyjmowanie ofert również po terminie określonym w ust. 1, jeżeli:
  1) nie doszło w danym roku do wyłonienia podmiotu realizujacego okreslone zadanie publiczne;
  2) nie wpłynęła w terminie żadna oferta;
  3) złożone oferty nie spełniały wymaganych kryteriów, a środki przewidziane w budżecie na realizację zadania nie zostały wykorzystane.
  3. Wniosek o udzielenie dotacji zostanie odrzucony, jeżeli:
  1) podmiot nie spełnia wymogów okreslonych w art. 118 ustawy o finansach publicznych;
  2) będzie niekompletny;
  3) będzie nieprawidłowo wypełniony;
  4) będzie złożony po terminie.
  § 4. 1. Po wyborze oferty wójt podpisuje umowę z wybranym podmiotem oraz zawiadamia pozostałych uczestników postępowania o jego wyniku.
  2. Umowa powinna określać:
  1) szczegółowy opis zleconego zadania i termin jego wykonania;
  2) kwotę udzielonej dotacji i tryb płatnosci;
  3) tryb kontroli wykonania zleconego zadania;
  4) sposób rozliczania udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
  3. Rozliczanie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty wykonania zadania i powinno zawierać:

  1) zestawienie rachunków potwierdzonych przez kierownika i głównego ksiegowego podmiotu;
  2) sprawozdanie z wykonania poszczególnych warunków umowy;
  3) kwotę nie wykorzystanej dotacji, którą podmiot powinien przekazać w terminie 30 dni po realizacji zadania na rachunek budżetu Urzędu Gminy.
  4. Materiały dotyczące rozliczenia są jawne i podlegają ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.
  § 5. Wykonanie zadań okreslonych umową może być w każdym czasie kontrolowane przez upowaznionych pracowników Urzedu Gminy.
  § 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały Wójt przedłoży co rocznie Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 8. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2004-10-11 1246
  Data upublicznienia: 2004-10-11
  Art. czytany: 1401 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty