A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Sprawozadanie

  Zarządzenie Wójta Gminy

  ZARZĄDZENIE NR 4/2004
  WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 marca 2004 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
  Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:
  § 1. Przyjąć:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6.115.301 zł,
  - wykonanie dochodów- 5.913.878 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 5.905.101 zł,
  - wykonanie wydatków – 5.840.513 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  2. Dochody i wydatki związane realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
  1. Radzie Gminy.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wójt Gminy
  Marek Kaczyński

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4 /04
  Wójta Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 29 marca 2004 r.


  Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok

  Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2003 r.
  Wykonanie
  za 2003 r %
  1 2 3 4 5 6 7
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 283.000 280.148 99,0
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 280.000 278.087 99,3
  083 Wpływy z usług - za pobraną wodę z wodociągu gminnego 280.000 278.087 99,3
  01095 Pozostała działalność 3.000 2.061 68,7
  083 Wpływy z usług - za świadectwa poch. zwierz. 3.000 2.061 68,7
  020 LEŚNICTWO 1.000 1.815 181,5
  02001 Gospodarka leśna 1.000 1.815 181,5 181,5
  075 Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie 1.000 1.815 181,5
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000 -
  60016 Drogi publiczne gminne 2.000 -
  096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000 -
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 170.000 133.475 78,5
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170.000 133.475 78,5
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - za lokale komunalne
  125.000
  103.032
  82,4
  1 2 3 4 5 6 7 6 7
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.000 58.891 99,8
  75011 Urzędy Wojewódzkie 53.000 53.000 100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  53.000
  53.000
  100
  75020 Starostwo Powiatowe 2.500 2.468 98,7
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
  2.500
  2.468
  98,7
  75023 Urzędy Gmin 3.500 3.423 97,8
  045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.500 2,.377 95,1
  083 Wpływy z usług - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 1.000 1.046 104,6


  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

  18.153

  18.153

  100

  75101
  Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

  720
  720
  100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 720 720 100
  75108 Wybory do sejmu i senatu 5.190 5.190 100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  5.190
  5.190
  100
  1 2 3 4 5 6 7
  75109 Wybory do Rad Gminy, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz referenda gminne , powiatowe, wojewódzkie
  3.000
  3.000
  100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  3.000
  3.000
  100
  75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne 9.243 9.243 100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  9.243
  9.243
  100
  754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 4.100 -

  75412
  Ochotnicze Straże Pożarne
  4.100

  246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.100 -


  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.


  1.290.504


  1.142.045


  88,5

  75601
  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
  10.000
  8.512
  85,1

  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
  10.000
  8.508
  85,1
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4
  1 2 3 4 5 6 7
  75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 310.000 282.803 91,2
  031 Podatek od nieruchomości 305.000 278.532 91,3
  033 Podatek leśny 5.000 4.233 84,7
  50 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 38


  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  537.084
  448.555
  83,5
  031 Podatek od nieruchomości 70.000 59.742 85,4
  032 Podatek rolny 327.084 269.836 82,5
  033 Podatek leśny 44.000 36.523 83,0
  034 Podatek od środków transportowych 35.000 31.316 89,5

  036 Podatek od spadków i darowizn
  26.000 18.056 69,4
  037 Podatek od posiadania psów - 125

  043 Wpływy z opłaty targowej 1.000 -
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 32.000 30.607 95,7
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2.000 2.350
  117,5
  75618 Wpływy z opłaty skarbowej 60.000 53.182 88,7
  041 Wpływy z opłaty skarbowej - za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 20.000 16.833
  84,2
  048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 36.349 90,9
  75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 373.420 348.993 93,4
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 369.420 343.154 92,9
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.000 5.839 145,9
  1 2 3 4 5 6 7
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.817.455 3.817.527 100

  75801
  Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  2.670.861

  2.670.861

  100
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.670.861 2.670.861 100
  75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 831.425 831.425 100
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
  831.425 831.425 100
  75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 314.169 314.169 100
  292 Subwencja ogólna z budżetu państwa
  - drogowa
  - refundacja ulg
  151.999
  162.170
  151.999
  162.170
  100
  100
  75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000 1.072 100
  092 Pozostałe odsetki BS 1.000 1.072 100

  801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  36.261
  33.567
  92,6

  80101
  Szkoły Podstawowe
  1.074
  1.074
  100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.074 1.074 100

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.000 17.306 86,5
  083 Wpływy z usług 20.000 17.306 86,5

  80195
  Pozostała działalność
  15.187
  15.187
  100
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.187 15.187 100
  1 2 3 4 5 6 7
  853 OPIEKA SPOŁECZNA 378.828 373.905 98,7

  85313
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  15.400
  10.374
  67,4
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15.400 10.374 67,4
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 263.652 263.652 100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 263.652 263.652 100
  85315 Dodatki mieszkaniowe 1.802 1.288 71,5
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  1.802
  1.288
  71,5
  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591 94,8
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie 24.874 23.591 94,8
  85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 64.000 64.000 100

  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  64.000
  64.000
  100
  85395 Pozostała działalność 9.100 11.000 120,9
  083 Wpływy z usług - 400
  097 Wpływy z różnych dochodów - 1.500
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900 900 100
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin
  - dożywianie dzieci 8.200 8.200 100
  1 2 3 4 5 6 7
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.000 54.352 98,8

  90003
  Oczyszczanie miast i wsi
  4.000
  3.352
  83,8
  083 Wpływy z usług 1.500 912 22,8
  097 Wpływy z różnych dochodów 2.500 2.440
  90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 51.000 51.000 100
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 51.000 51.000 100

  Ogółem
  6.115.301
  5.913.878
  96,7
  Załącznik Nr 2
  do zarządzenia Nr 4/04
  Wójta Gminy Nowe Piekty
  z dnia 29 marca 2004 r.

  Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok
  Dział Rozdział § Treść Plan
  budżetu na 2003 r. Wykonanie
  za 2003 r %

  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 231.880 222.422 95,9

  01010
  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  223.380
  221.375
  99,1
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 3 konserwatorów 44.800 44.289 98,8
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 3.953 98,8
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.500 7.572 100,9
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 1.166 97,2
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - węgiel, części zamienne do hydroforni i
  linii wodociągowej 39.000 38.968 99,9
  4260 Zakup energii 44.200 43.373 98,1
  4300 Zakup usług pozostałych
  - bieżące naprawy urządzeń hydroforni 66.500 66.357 99,8
  4410 Podróże służbowe krajowe 4.200 4.183 99,6
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980 1.980 100
  4530 Podatek od towarów i usług VAT 10.000 9.534 95,3
  01030 Izby Rolnicze 7.000 -
  2850 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych 7.000 -
  1 2 3 4
  01095 Pozostała działalność 1.500 1.047 69,8
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
  - prowizja za świadectwa poch. zwierząt 1.500 1.047 69,8


  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 235.200 234.358 99,6

  60014 Drogi publiczne powiatowe 170.000 170.000 100
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) 170.000 170.000 100
  60016 Drogi publiczne gminne. 65.200 64.358 98,7
  4300 Zakup usług pozostałych
  - równarka , odśnieżanie , bieżące naprawy dróg. 45.200 45.106 99,8
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 19.252 96,3

  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 107680 105.181 97,6
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 107.680 105.181 97,6
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500 5.070 92,2

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 340 97,1
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 973 81,1
  4120 Składki na Fundusz Pracy 170 133 78,2
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - węgiel , drobny sprzęt (klamka,żarówka,szufelka ) 33.000 32.713 99,1
  4260 Zakup energii 5.800 5.814 100,2
  4300 Zakup usług pozostałych
  - bieżące naprawy budynków komunalnych 58.000 57.695 99,5
  4430 Różne opłaty i składki
  -ubezpieczenie budynków 1.200 -
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660 660 100
  4530 Podatek od towarów i usług VAT 1.800 1.783 99,0
  1 2 3 4 5 6 7
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 973.952 944.923 97,0

  75011
  Urzędy Wojewódzkie
  53.000
  53.000
  100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  1,9 etatu 39.000 39.000 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 3.200 100
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.050 7.050 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 950 950 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiałów kancelaryjnych 1.200 1.200 100
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 350 350 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.250 1.250 100
  75020 Starostwa Powiatowe
  2.500 2.500 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 0,7 etatu 1.000 1.000 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 800 100
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 200 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy. 50 50 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 200 200 100
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 250 250 100
  75022 Rady Gminy 35.900 35.399 98,6
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-
  diety radnych , czł. Kom. spoza rady,dieta Przewodniczącego Rady 26.700 26.688 99,9
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne, napoje kwiaty i wiązanki okolicznościowe 6.000 5.538 92,3
  4300 Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe 3.200 3.173 99,1

  1 2 3 4 5 6 7
  75023 Urzędy Gminy 854.352 826.143 96.7
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - umowy zlecenia , szkolenie pracowników 14.000 13.871 99.1
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 16 pracowników 512.500 512.291. 99.9
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.400 40.325 99.8
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 85.000 84.867 99.8
  4120 Składki na Fundusz Pracy 13.000 12.822 98.6
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  -kancelaryjnych , druków ,czasopism,środków czystości ,drobnego sprzętu, olej do c.o 57.450 57.400 99.8
  4260 Zakup energii 3.482 3.399 97.6
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 80.000 54.252 67.8
  4410 Podróże służbowe krajowe,ryczałty samoch. 17.500 17.396 99.4
  4430 Różne opłaty i składki - ubezp. budynków i sprzętu 1.500 -
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.520 14.520 100
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 100
  75047 Pozostała działalność 28.200 27.881 98.8
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - diety sołtysów 7.400 7.334 99.1
  4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
  - prowizja sołtysów 18.000 17.768 98.7
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - zakup czasopism, materiałów kancelaryjnych 2.300 2.299 99.9
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 500 480 96.0
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA 18.153 18.153 100


  75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 720 720 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - za prowadzenie rejestru spisów wyborców 500 500 100
  1 2 3 4 5 6 7
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne 120 120 100
  4300 zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 100 100 100
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.190 5.190 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - za prowadzenie rejestru spisów wyborców 2.863 2.863 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne 1.050 1.050 100
  4300 zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 1.045 1.045 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 232 232 100
  75109 Wybory do Rad Gminy , Rad Powiatów i Sejmików Woj. oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie
  3.000
  3.000
  100

  3030
  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100
  4300 Zakup usług pozostałych 500 500 100
  75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne 9.243 9.243 100
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 740 740 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721 6.721 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842 842 100
  4300 Zakup usług pozostałych 700 700 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 240 240 100
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85.800 84.702 98.7

  75403 Jednostki Terenowe Policji 2.500 2.499 99.9
  2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 2.500 2.499 99.9
  1 2 3 4 5 6 7
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 83.300 82.203 98.6
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - za udział w pożarach 2.600 2.570 98.8
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 7 kierowców 19.200 18.590 82.7
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.600 1.551 96.9
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.500 3.477 99.3
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500 493 98.6
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - paliwa,oleje,części zamienne do samochodów i motopomp 33.100 33.100 100
  4260 Zakup energii 3.200 3.097 96.7
  4300 Zakup usług pozostałych
  - przeglądy samochodów i naprawy 11.500 11.530 100.2
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 231 46.2
  4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie samochodów i budynków (remiz i świetlic) 3.000 2.964 98.8
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600 4.600 100
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 73.404 73.308 99.8
  75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 73.404 73.308 99.8
  8070 Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 73.404 73.308 99.8

  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.469.817 3.460.507 99.7
  80101 Szkoły Podstawowe 2.186.174 2.180.493 99.7
  2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 106.341 102.001 95.9
  1 2 3 4 5 6 7
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 92.000 91.817 99.8
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
  48 nauczycieli , 13 obsługi 1.264.849 1.264.862 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.100 93.068 100
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 237.049 236.930 99.9
  4120 Składki na Fundusz Pracy 32.361 32.271 99.7
  4210 Zakup materiałów i wyposażenie
  - węgiel drobny sprzęt , materiały kancelaryjne,środki czystości 95.900 95.530 99.6
  4240 Zakup pomocy naukowych,
  dydaktycznych i książek 4.574 4.327 94.6
  4260 Zakup energii 15.000 14.980 99.8
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne
  - palenie w piecach co. 173.800 173.640 99.9
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.100 2.078 98.9
  4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczanie budynków i sprzętu 1.000 889 88.9
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.100 68.100 100
  80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 163.700 162.746 99.4
  2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
  4.224
  4.224
  100
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy i wiejski 8.500 8.465 99.6
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 5 pracowników 111.407 111.404 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.600 7.571 99.6
  4110` Składki na ubezpieczenie społeczne 18.472 18.421 99.7
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.597 2.609 100.4
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne, zabawki 4.000 3.340 83.5
  4260 Zakup energii 300 112 37.3
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.600 6.600 100
  1 2 3 4 5 6 7
  80110 Gimnazja 915.036 913.771 99.8
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 40.700 40.687 99.9
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  16 pracowników 433.600 433.552 99.9
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.000 31.795 99.3
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 89.600 89.576 99.9
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12.400 12.422 100.1
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne , drobny sprzęt 33.000 32.835 99.5
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.300 1.200 92.3
  4260 Zakup energii 6.300 6.158 97.7
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne, drobne
  naprawy sprzętu 42.916 42.558 99.1
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 1.542 96.3
  4430 Różne opłaty i składki 800 705 88.1
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.820 25.820 100
  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195.000 194.921 99.9
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 150.420 149.678 99.5
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 2 kierowców 47.200 47.200 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 3.152 98.5
  4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 9.200 9.106 98.9
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300 1.234 94.9
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - paliwo , oleje , części do autobusów 47.500 47.404 99.7
  4300 Zakup usług pozostałych
  - naprawy i przeglądy autobusów 36.700 36.632 99.8
  4430 Różne opłaty i składki
  - ubezpieczenie autobusów 4.000 3.630 90.7
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.320 1.320 100
  1 2 3 4 5 6 7
  80195 Pozostała działalność 54.487 53.819 98.7
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny 5.500 5.544 100.8
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 312 312 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - fundusz nagród nauczycieli 18.600 18.576 83.7
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.100 4.041 98.5
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600 551 91.8
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900 2.862 98.6
  4300 Zakup usług pozostałych - czesne nauczycieli studiujących 7.200 6.720 93.3
  4410 Podróże służbowe krajowe
  - przewóz dzieci na zawody , olimpiady
  sportowe 400 338 84.5
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - fundusz emerytów pracowników ośw. 14.875 14.875 100
  851 OCHRONA ZDROWIA 26.300 25.633 97.4

  85154
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  26.300
  25.633
  97.4
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - umowy zlecenia,pogadanki,diety komisji 5.000 4.935 98.7
  3110 Świadczenia społeczne- zakup odzieży 2.000 2.000 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - zabawki i sprzęt do świetlic szkolnych ( dla dzieci z rodzin patologicznych )
  15.000
  14.611
  96.4
  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych 4.000 3.954 99.4
  4410 Podróże służbowe krajowe - uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach czł Komisji. 300 133 44.3
  853 OPIEKA SPOŁECZNA 436.415 427.179 97.9
  85313 Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.400 10.374 67.3
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15.400 10.374 67.3
  1 2 3 4 5 6 7
  85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 273.652 272.409 99.5
  3110 Świadczenia społeczne 267.652 266.409 99.5
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 6.000 100
  85315 Dodatki mieszkaniowe 4.709 4.839 102.7
  3110 Świadczenia społeczne 4.709 4.839 102.7
  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591 94.8
  3110 Świadczenia społeczne 24.874 23.591 94.8
  85319 Ośrodki Pomocy Społeczne 101.800 100.089 98.3
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-szkolenia 500 495 99.0
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 3 pracowników 67.820 67.798 99.9
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.700 5.693 99.8
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.900 10.579 88.9
  4120 Składki na fundusz pracy 1.700 1.696 99.9
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - kancelaryjnych ,druków ,czasopism, drobnego sprzętu 2.300 2.244 97.5
  4260 Zakup energii 500 300 60
  4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe od przesłanych zasiłków dla podopiecznych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne OPS 4.500 4.491 99.8
  4410 Podróże służbowe krajowe
  i ryczałty samochodowe 4.900 4.813 98.2

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980 1.980 100
  85328 Usługi opiekuńcze 2.880 2.880 100
  3110 Świadczenia społeczne 2.880 2.880 100
  1 2 3 4 5 6 7
  85395 Pozostała działalność 13.100 12.997 99.2
  3110 Świadczenia społeczne
  - dożywianie dzieci w szkołach, i zakup wyprawek szkolnych. 13.100 12.997 99.2
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 205.500 204.231 99.4

  90003
  Oczyszczanie miast i wsi
  62.500
  61.709
  98.7
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - środki biologiczne do oczyszczalni
  - zakup pojemników i worków na śmieci 1.600 1.541 96.3
  4300 Zakup usług pozostałych
  - wywóz nieczystości stałych 60.900 60.168 98.7

  90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg 143.000 142.522 99.6
  4260 Zakup energii 137.000 136.812 99.8
  4300 Zakup usług pozostałych - naprawy bieżące zmiany czasu świecenia 6.000 5.710 95.1
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31.000 30.440 98.2

  92116
  Biblioteki 9.800 9.370 95.6
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały kancelaryjne 4.000 3.957 98.9
  4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4.300 3.921 91.1

  4300 Zakup usług pozostałych
  - opłaty pocztowe i telefoniczne 1.500 1.492 99.4
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 21.200 21.070 99.3
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200 4.130 98.3
  4300 Zakup usług pozostałych 17.000 16.940 99.6
  1 2 3 4 5 6 7

  926
  KULTURA FIZYCZNA
  I SPORT 10.000 9.476 94.7
  92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 10.000 9.476 94.7

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  - sprzęt sportowy dla drużyn wiejskich 8.000 7.640 95.5
  4300 Zakup usług pozostałych - bieżące naprawy boisk wiejskich 2.000 1.836 91.8

  O G Ó Ł E M: 5.905.101 5.840.513 98.9


  Załącznik Nr 3
  do zarządzenia Nr 4/04
  Wójta Gminy Nowe Piekty
  z dnia 29 marca 2004 r.

  Dochody i Wydatki Związane z realizacją zadañ zleconych na 2003 rok`
  w złotych
  Dział Rozdział § Nazwa działu,rozdz,paragrafu dochody wydatki Uwagi
  1 2 3 4 5 6 7
  750 - - Administracja Publiczna 53.000 53.000
  75011 - Urzêdy Wojewódzkie 53.000 53.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie 53.000 -
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.050
  4120 Składki na Fundusz Pracy 950
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
  4300 Zakup usług pozostałych 350

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeñ socjalnych
  1.250
  751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstowwej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa
  18.153

  18.153
  75101
  Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstwowej Kontroli i Ochrony Prawa 720 720
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 720

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500
  4210 Materiały i wyposażenie - zakup materiałów kancelaryjnych 120
  4300 Zakup usług pozostałych 100
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.190 5.190
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  5.190
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.863
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.050
  4300 Zakup usług pozostałych 1.045
  4410 Podróże służbowe krajowe 232
  75109 Wybory do Rad Gminy Rad Powiatów i Sejmików Woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.000 3.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000
  4210 Zakup Materiałów i wyposażenia 500
  4300 Zakup usług pozostałych 500
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.243 9.243
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.243
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 740
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842
  4300 Zakup usług pozostałych 700
  4410 Podróże służbowe krajowe 240
  801 Oświata i wychowanie 1.074 1.074
  80101 Szkoły podstawowe 1.074 1.074
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  1.074
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.074
  853 Pomoc Społeczna 368.826 362.517
  85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  15.400 10.374
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

  15.400
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.374
  85314
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 263.652 263.652
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom. 263.652

  3110 Świadczenia społeczne 257.652
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.000
  85316
  Zasiłki rodzinne,pielêgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 24.874

  3110 Świadczenia społeczne - opłacenie zasiłków rodz. pielęgn i wychow. 23.591
  85319 Ośrodki Pomocy Społeczne 64.000 64.000

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ br.z zakresu administracji rządowej
  64.000

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.000
  4110 Składki na ubezp.s połeczne 8.200
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
  4260 Zakup energii 300
  4300 Zakup usług pozostałych 2.200
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
  4430 Różne opłaty i składki 500

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeñ socjalnych
  1.500
  85395 Pozostała działalność 900 900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  900
  3110 Świadczenia społeczne – zakup wyprawek 900
  900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 51.000 51.000
  90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 51.000 51.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  51.000
  4260 Zakup energii 51.000

  Ogółem:
  492.053
  85.744

  Data wprowadzenia: 2004-10-12 1317
  Data upublicznienia: 2004-10-12
  Art. czytany: 2257 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty