A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
 • Regulamin organizacyjny Urzedu GMiny

  Regulamin


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  URZĘDU GMINY NOWE PIEKUTY

  ROZDZIAŁ I
  Zakres działania i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.
  § 1
  Urząd Gminy mieści się w budynku przy ul. Głównej 8 w Nowych Piekutach..
  § 2
  Urząd Gminy, zwany w dalszym ciągu Urzędem realizuje zadania:
  1) własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
  2) z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw bądź na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji i z innymi jednostkami organizacyjnymi,
  3) wynikające z innych ustaw szczególnych.
  § 3
  Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
  § 4
  1. Urzędem kieruje Wójt Gminy przy pomocy swojego Zastępcy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
  2. Do zakresu zadań Wójta Gminy należy:
  1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
  2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  3) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, organizowanie ich współpracy oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi;
  4) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
  5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  6) wydawanie zarządzeń wewnętrznych związanych z bieżącą pracą Urzędu Gminy oraz zarządzeń w sprawach wynikających z przepisów szczególnych,
  7) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  8) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
  9) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
  10) organizowanie i kierowanie akcją ratowniczą w wypadku stanu klęski żywiołowej;
  11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, samodzielnym stanowiskiem d/s OC, spraw wojskowych i ochrony p. poż. oraz radcą prawnym;
  12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta Gminy przez przepisy prawa, uchwały Rady Gminy oraz niniejszy Regulamin.

  3. Do zadań Zastępcy Wójta Gminy należy:
  1) realizacja zadań zawartych w § 4 ust. 2 (za wyjątkiem punktu 7-go) pod nieobecność 2) Wójta Gminy lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn powodujących niemożność3) pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy;
  4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Wójta znajdujących się w zakresie działania Referatu Rolno Komunalnego,
  5) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.
  4. Do zadań Sekretarza Gminy należy:
  1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
  2) zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd;
  3) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
  4) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu;
  5) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
  6) sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy;
  7) organizowanie właściwych warunków funkcjonowania Urzędu tj. warunków pracy, zabezpieczenia budynku i mienia znajdującego się w budynku;
  8) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy;
  9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
  10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Wójta znajdujących się w zakresie działania, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności , samodzielnego stanowiska do spraw kancelaryjnych i samodzielnego stanowiska pracownika do spraw samorządowych;
  11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy;
  12) w razie nieobecności Wójta Gminy i jego Zastępcy wykonuje ich czynności w ramach sprawowanego zastępstwa w zakresie udzielonego odrębnie upoważnienia.
  5. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu gminy;;
  2) koordynowanie opracowywania budżetu;
  3) koordynowanie opracowywania sprawozdawczości budżetowej.
  4) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować6) powstanie zobowiązań pieniężnych
  7) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości;
  8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Wójta znajdujących się w zakresie działania Referatu Budżetu i Finansów;
  9) kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, przepisów K.P.A i terminowości załatwiania spraw w podległym referacie;
  10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta Gminy.
  ROZDZIAŁ II
  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
  § 5
  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Referat Budżetu i Finansów symbol RF
  liczba pracowników 6
  liczba etatów 6
  Stanowiska:
  - Skarbnik Gminy - kierownik referatu,
  - stanowisko d/s płac i rozliczeń,
  - stanowisko d/s księgowości budżetowej,
  - stanowisko d/s płac i oświaty,
  - stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat,
  - stanowisko d/s księgowości podatkowej,

  2) Referat Rolno Komunalny
  Liczba pracowników 3
  Liczba etatów 3
  Stanowiska:
  - kierownik referatu
  - stanowisko d/s dróg, gospodarki komunalnej i inwestycji
  - stanowisko d/s gospodarki mieszkaniowej, kultury i sportu,

  3) Samodzielne stanowiska pracy:
  - USC i Ewidencja ludności – symbol SO etat 1, pracownik 1
  - stanowisko d/s obsługi sekretariatu i spraw organizacyjno – kadrowych – symbol OK, jeden etat
  - stanowisko d/s obsługi organów gminy, i obsługi kasowej – symbol OS,
  etat 1
  - sprzątaczka
  - konserwator i kierowca autobusu
  Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty stanowi załącznik Nr 1
  4) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
  § 6
  W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
  1) Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
  2) Kierownik Referatu Referatu Rolno Komunalnego,
  ROZDZIAŁ III
  Zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
  § 7
  Referaty i stanowiska samodzielne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Rady Gminy i Wójta Gminy.
  § 8
  Do wspólnych zadań referatów, samodzielnych stanowisk pracy i innych jednostek organizacyjnych należy w szczególności:
  1) koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy,
  2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
  3) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
  4) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy oraz organizacjami społecznymi,
  5) współdziałanie z organami administracji publicznej,
  6) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości,
  7) opracowanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju gminy w zakresie swojego działania,
  8) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
  9) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sprawozdawczości.
  § 9
  Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:
  1) opracowywanie projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Wójtowi Gminy,
  2) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  3) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  4) przyjmowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych i sporządzanie z nich sprawozdań zbiorowych,
  5) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
  6) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  7) prowadzenie obsługi księgowej działalności bieżącej i inwestycji,
  8) rozliczanie finansowe inwentaryzacji,
  9) prowadzenie spraw płacowych pracowników UG, OPS, nauczycieli szkół i osób zatrudnionych na skierowanie z Urzędu Pracy,
  10) prowadzenie rozliczenia robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
  11) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
  12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, ZUS, PZU, PKZP oraz zakładowym funduszem socjalnym w Urzędzie Gminy,
  13) prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
  14) dokonywanie umorzeń oraz amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  15) ewidencja zmian w stanie środków trwałych
  16) naliczanie podatku VAT, sporządzanie dokumentacji i rozliczeń do Urzędu Skarbowego oraz fakturowanie za sprzedaż towarów i usług.
  17) prowadzenie ewidencji podatków,
  18) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  19) naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych,
  20) prowadzenie księgowości podatkowej,
  21) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
  22) przygotowywanie decyzji dotyczących podatków,
  23) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  24) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat,
  25) przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej podatków i opłat,
  26) wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składki na ubezpieczenie rolników dla potrzeb ZUS i KRUS oraz wydawanie bonów paliwowych.
  27) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  28) prowadzenie rejestru działalności gospodarczej wydawanie zezwoleń.
  29) naliczanie i pobór podatku od środków transportowych.

  § 10
  Do zadań Referatu Rolno Komunalnego należy:
  1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w tych planach,
  3) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu,
  4) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi i remontami łącznie z budownictwem komunalnym,
  5) planowanie i finansowanie utrzymania i modernizacji dróg gminnych i mostów oraz oświetlenia drogowego,
  6) nadzór i rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego,
  7) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,
  8) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
  9) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy,
  10) utrzymanie istniejących obiektów służby zdrowia, ich remontów i modernizacji,
  11) prowadzenie spraw numerów porządkowych nieruchomości, współdziałanie ze stanowiskiem ds. obywatelskich w tym zakresie,
  12) koordynacja procedury zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,
  13) prowadzenie ewidencji zabytków i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  14) realizacja inwestycji infrastrukturalnych i kontrola gospodarki wodno-ściekowej.
  15) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i zadrzewieniową,
  16) ochrona terenów rolnych i leśnych,
  17) współdziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz nadzór nad zwalczaniem chwastów, chorób i szkodników,
  18) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
  19) prowadzenie spraw związanych z hodowlą i ochroną zwierząt łownych (prawo łowieckie),
  20) współpraca z Izbami Rolniczymi,
  21) gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie czynszów za lokale oraz naliczanie dodatków mieszkaniowych,
  22) opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach),
  23) gospodarka gruntami komunalnymi, prowadzenie spraw związanych z zarządem mieniem komunalnym,
  24) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości i wydawanie decyzji zatwierdzających ten podział,
  25) nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
  26) rozgraniczanie nieruchomości,
  27) prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem pracy w gospodarstwie rolnym dla celów pracowniczych i emerytalnych,
  28) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności koordynacja działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
  § 11
  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy:
  – realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego. – realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: - prowadzenie archiwum zakładowego na podstawie odrębnych przepisów, - prowadzenie spraw wojskowych, przygotowanie dokumentów i przeprowadzanie poboru oraz rejestracji przedpoborowych.
  § 12
  Do zadań stanowiska do spraw obsługi sekretariatu i spraw kadrowych należy:
  1) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, OPS, kierowników jednostek organizacyjnych, robót publicznych i interwencyjnych,
  2) prowadzenie sekretariatu urzędu oraz zbioru aktów prawnych,
  3) przyjmowanie skarg i wniosków i prowadzenie rejestru,
  4) obsługa narad pracowniczych i kierownikami jednostek organizacyjnych i zebrań organizowanych przez Wójta,
  5) przygotowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych w pracach publicznych i interwencyjnych,
  6) obsługa telefonu, faksu, przesyłek pocztowych,
  7) przyjmowanie korespondencji i prowadzenie dziennika korespondencji,
  8) prowadzenie rejestrów : wydawania delegacji służbowych, rejestr zwolnień lekarskich, rejestr upoważnień , rozlicznie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  9) administrowanie siecią komputerową , prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania, prowadzenie ewidencji naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.
  10) prowadzenie kancelarii tajnej.
  11) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.

  § 13
  Do zadań stanowiska do spraw obsługi organów gminy i obsługi kasowej należy:
  - prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady Gminy i jej organów, - obsługa sesji i komisji Rady Gminy, - obsługa techniczno kancelaryjna komisji wyborczych, - opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów, - prowadzenie rejestru uchwał , - prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji, - organizowanie szkoleń radnych i członków komisji, - zapewnienie właściwych warunków przeprowadzenia sesji i posiedzeń komisji,

  W zakresie obsługi kasowej: - podejmowanie gotówki z banku, - dokonywanie wypłat, - prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych, - zakup i sprzedaż znaków skarbowych, - prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
  § 14
  Do zadań Radcy Prawnego należy:
  1) zapewnienie zgodności działania urzędu i jednostek podporządkowanych z przepisami prawa
  2) obsługa prawna organów gminy, jednostek pomocniczych, Urzędu i jednostek podporządkowanych.
  § 15
  Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:
  – zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  – ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  – kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  – okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  – opracowanie planu ochrony Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
  – szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  Szczegółowe obowiązki kierowników , pracowników w ramach referatu i samodzielnych stanowisk pracy określają zakresy czynności znajdujące się w aktach osobowych pracowników.

  ROZDZIAŁ IV
  Obowiązki i prawa pracowników oraz dyscyplina pracy w Urzędzie.
  § 16
  Obowiązki i prawa pracowników Urzędu określają:

  1) Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,
  2) Kodeks pracy,
  3) Kodeks postępowania administracyjnego,
  4) Regulamin Pracy Urzędu Gminy,
  5) Postanowienia niniejszego regulaminu.
  § 17
  1. Kierownicy referatów odpowiedzialni są przed Wójtem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatu.
  2. Kierownicy referatów pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych podległych pracowników.
  3. W przypadku gdy kierujący referatem nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
  § 18
  Pracownicy są odpowiedzialni przed wójtem za wykonywanie zadań dla poszczególnych stanowisk a w szczególności:
  - terminowe załatwianie spraw, - znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy,
  - właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów, - opracowywanie zgodnie z prawem projektów decyzji, - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
  § 19
  W drodze zarządzenia Wójt Gminy określa tygodniowy wymiar i rozkład czasu pracy Urzędu.
  § 20
  1. Ustalony dla Urzędu czas pracy winien być przez pracowników efektywnie wykorzystany.
  2. System kontroli wykorzystania czasu pracy przez pracowników, zasady ewidencjonowania wyjść i wyjazdów służbowych, zwolnień w celach prywatnych określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy.
  § 21
  Pracownicy mają prawo do uzyskania zwolnienia z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny dla załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych, na zasadach określonych w kodeksie pracy, przepisach wykonawczych oraz Regulaminie Pracy.
  § 22
  Spóźnienia lub nieobecności w pracy mogą być usprawiedliwione przez Wójta Gminy po uprzednim wyjaśnieniu przez pracownika przyczyn spóźnienia lub nieobecności.
  § 23
  Za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów p. poż., Wójt Gminy może stosować karę upomnienia i karę nagany.
  § 24
  Przyjmowanie interesantów przez pracowników odbywa się codziennie w godzinach pracy urzędu.

  ROZDZIAŁ V
  Postanowienia dotyczące zasad i trybu funkcjonowania Urzędu.
  I. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych.
  § 25
  Projekty aktów prawnych stanowionych przez Radę Gminy i Wójta Gminy przygotowują odpowiednie referaty i samodzielne stanowiska pracy.
  § 26
  Przygotowane projekty uchwał Rady Gminy oraz zarządzenia porządkowe Wójta projektodawca przedkłada do akceptacji Wójta Gminy, a następnie pod obrady sesji Rady Gminy. Projekty zarządzeń wewnętrznych oraz zarządzeń Wójta wynikających z przepisów szczególnych przedkładane do podpisu Wójtowi Gminy.
  § 27
  1. Akty prawne, o których mowa w § 31 są ewidencjonowane i gromadzone w odpowiednich zbiorach aktów prawnych przez stanowisko ds. obsługi organów gminy i spraw organizacyjno kadrowych.
  2. Stanowisko ds. obsługi organów gminy prowadzi również rejestr aktów prawa miejscowego, dostępny do powszechnego wglądu.

  II. Zasady podpisywania decyzji i pism.
  § 28
  1. Wójt Gminy osobiście rozstrzyga, ostatecznie aprobuje i podpisuje:
  1) dokumenty przedstawione pod obrady Rady Gminy oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,
  2) zarządzenia porządkowe mające charakter aktów prawa miejscowego oraz zarządzenia w innych sprawach,
  3) sprawy związane z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu Gminy oraz zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  4) sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy,
  5) wystąpienia, informacje, sprawozdania i wszelkiego rodzaju korespondencję kierowaną do Wojewody Podlaskiego i kierowników urzędów administracji państwowej zespolonej i niezespolonej,
  6) odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
  7) wystąpienia własne i zalecenia przekazywane jednostkom nie podporządkowanym,
  8) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Urzędu i kierowników jednostek podporządkowanych,
  9) dokumenty dotyczące spraw obronnych,
  10) korespondencję z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi,
  11) zakresy czynności pracowników,
  12) imienne upoważnienia udzielone pracownikom do załatwiania spraw w jego imieniu oraz pełnomocnictwa procesowe,
  13) inne pisma zastrzeżone do podpisu Wójta Gminy odrębnymi przepisami.
  2. Wójt Gminy wydaje i podpisuje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu administracji publicznej.
  3. Zastępca Wójta Gminy i Sekretarz Gminy podpisują:
  1) w czasie zastępstwa wykonywanego w przypadku nieobecności Wójta Gminy dokumenty zastrzeżone do jego osobistej aprobaty wyszczególnione w ust. 1 i 2,
  2) dokumenty w sprawach należących do ich zadań określonych zarządzeniem Wójta zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.
  4. Skarbnik Gminy podpisuje wszelkiego rodzaju korespondencję w sprawach finansowych nie zastrzeżoną do osobistego podpisu Wójta Gminy.
  5. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują:
  1) korespondencję zawierającą odpowiedzi na pisma imiennie do nich adresowane,
  2) sprawy i decyzje, które załatwiają na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

  III. Obieg dokumentów w Urzędzie oraz zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Obywateli.
  § 29
  1. Obieg dokumentów odbywa się w systemie bezdziennikowym zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
  2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków Obywateli odbywa się na następujących zasadach:
  1) w sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są codziennie przez i pracowników Urzędu;
  2) ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz okresowe sprawdzanie stanu ich rozpatrzenia należy do pracownika na stanowisku do spraw organizacyjno kadrowych;
  3) odpowiedzi na skargi i wnioski Obywateli podlegają osobistej aprobacie i są podpisywane przez Wójta Gminy, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy;
  4) szczegółowy tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  IV. Wykonywanie kontroli wewnętrznej.
  § 30
  1. Podstawowym elementem nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy jest kontrola wewnętrzna.
  2. Kontrola wewnętrzna połączona z instruktażem jest prowadzona przez:
  1) Wójta Gminy w ramach sprawowanego ogólnie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu wynikającego z pełnienia funkcji kierownika Urzędu Gminy,
  2) Zastępcę Wójta Gminy i Sekretarza Gminy w zakresie wyznaczonym przez Wójta Gminy,
  3) Skarbnika Gminy w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
  4) Kierowników referatów w zakresie zadań realizowanych przez podległych pracowników.
  3. Osoby wymienione w ust. 2, pkt. 2 - 4 sporządzają notatkę z przeprowadzonych kontroli, zapoznają z wynikami Wójta Gminy i przedkładają mu w tej sprawie swoje propozycje i uwagi.
  4. Wykorzystanie wyników kontroli należy do Wójta Gminy.

  § 31
  1. Osoby prowadzące kontrolę wewnętrzną mogą wydawać stosowne polecenia osobom kontrolowanym w zakresie objętym kontrolą, informując jednocześnie Wójta Gminy o rodzaju wydanego polecenia i terminie jego wykonania.
  2. Kontrola realizacji wydanych poleceń należy do kontrolującego.
  § 32
  Upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu realizują zadania kontrolne w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy oraz zadania kontrolne wynikające z ustaw szczególnych. Formę oraz zakres kontroli określa każdorazowo Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem.
  § 33
  Ujawnione w toku kontroli ewentualne wykroczenia pracownika wobec przepisów prawa, obowiązkom pracownika i dyscyplinie pracy wymagają sporządzenia protokołu i przekazania sprawy do rozstrzygnięcia Wójtowi Gminy.

  V. Zasady planowania pracy.
  § 34
  1. Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy określają główne działania wynikające z aktów normatywnych w gminie, uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy oraz wytycznych i zaleceń administracji rządowej w zakresie zadań zleconych. Zadania te określają na naradach i odprawach pracowniczych oraz w formie bieżących poleceń.
  2. Realizacja zadań planowych podlegać będzie okresowej ocenie poprzez prowadzenie kontroli oraz omówienie na naradach i odprawach pracowniczych.
  § 35
  .Narady i odprawy pracownicze, spotkania z sołtysami wsi są protokołowane, protokoły przechowywane na stanowisku do spraw organizacyjno kadrowych.
  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe
  § 36
  Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki określające:
  1) strukturę organizacyjną Gminy - zał. Nr 1,
  2) strukturę organizacyjną Urzędu Gminy - zał. Nr 2,
  3) wykaz jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych gminy- zał. Nr 3.
  § 37
  Obowiązującą wykładnię merytoryczną przepisów niniejszego regulaminu ustala Sekretarz Gminy, zapoznaje pracowników z treścią regulaminu , natomiast sprawy kompetencyjne rozstrzyga Wójt Gminy.
  §38
  Przy zmianach personalnych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy obowiązuje protokolarne przekazanie dokumentacji dotyczącej stanowiska pracy Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji pracy urzędu, porządku i dyscypliny pracy reguluje regulamin pracy urzędu.

  Data wprowadzenia: 2004-10-12 1328
  Data upublicznienia: 2004-10-12
  Art. czytany: 2633 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty