A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
» Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro
» obwieszczenie
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.09.2018r.
» Sprawozdania za III kwartał 2018 roku
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XIX/88/04

  Statut OPS

  UCHWAŁA NR XIX/88/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 października 2004 r.
  w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001) Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. Zatwierdza się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci mon uchwała Nr 68/XVI/92 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Załącznik
  S T A T U T
  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  W NOWYCH PIEKUTACH  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zwany w dalszej treści statutu Ośrodkiem działa na podstawie:
  a) uchwały Nr 45/XI Gminnej Rady Narodowej w Nowych Piekutach z dnia 25 kwietnia 1990 r. o utworzeniu Ośrodka,
  b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
  c) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
  d) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku zam. w Dz.U.Nr 147, poz.1231 z późn. zm.),
  e) niniejszego statutu.
  2. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowe Piekuty.
  3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Nowe Piekuty.
  4. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Nowe Piekuty.

  II. ZADANIA OŚRODKA


  § 2. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

  § 3. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

  III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  § 4. 1. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

  2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowe Piekuty.
  3. Kierownik zarządza ośrodkiem w ramach uprawnień wynikających z art. 110 ustawy o pomocy społecznej.
  4. Wójt Gminy Nowe Piekuty udziela Kierownikowi ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na wniosek Kierownika upoważnienie może być wydane innej osobie do wydawania decyzji w trakcie nieobecności kierownika pozwalając w ten sposób na bieżącą realizację zadań będących w kompetencji ośrodka.
  5. .Do zadań i uprawnień Kierownika należy w szczególności:
  a) organizowanie pracy Ośrodka,
  b) sporządzanie planu potrzeb Ośrodka,
  c) podejmowanie czynności prawnych w zakresie zarządu Ośrodkiem,
  d) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  e) kierowanie podległymi mu pracownikami.
  6. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych Kierownikowi Ośrodka czynności prawne w imieniu ośrodka podejmuje Wójt Gminy Nowe Piekuty.

  § 5. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
  1) kierownik,
  2) pracownicy socjalni

  2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik.

  3. Kierownik Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.

  4. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi
  przepisami.


  IV. GOSPODARKA FINANSOWA


  § 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki zaplanowane w budżecie gminy.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

  3. Plan finansowy Ośrodka sporządzany przez Kierownika Ośrodka w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

  4. Rachunkowość Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Gminy Nowe Piekuty w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka.

  § 7. Sprawy kadrowe i socjalno - bytowe pracowników Ośrodka prowadzi pracownik prowadzący sprawy kancelaryjno - kadrowe Urzędu Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.

  § 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Nowe Piekuty roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka z zakresu pomocy społecznej.

  § 9. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Nowe Piekuty.

  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski.


  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  § 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

  § 11. Zmiana lub uzupełnienie niniejszego Statutu następuje w drodze Uchwały Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2004-10-19 1139
  Data upublicznienia: 2004-10-19
  Art. czytany: 1436 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty