A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Nowe Piekuty, 14.02.2018r.
  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) i uchwały Nr XVII/115/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 6 lutego 2017r. oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, pokój nr 19, w godz. od 730 do 1530.
  Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opublikowane będą na stronach internetowych: http://www.nowepiekuty.pl oraz http://ugpiekuty.bip.podlaskie.pl.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2018r. w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, o godz. 1100.
  Zgodnie z art. 11 pkt 8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r.
  Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Nowe Piekuty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@nowepiekuty.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2018-02-14 0808
  Data upublicznienia: 2018-02-14
  Art. czytany: 714 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Mortel
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty