A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
» zawiadomienie
» Zakup węgla
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku

  Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku

  O g ł o s z e n i e

  W dniu odbędzie się IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Początek obrad sesji o godzinie 10:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacja o wynikach wyborów sołtysów z terenu Gminy Nowe Piekuty
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nowe Piekuty na rok 2019,
  2) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty,
  3) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku,
  5) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
  6) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Piekuty,
  7) Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
  7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2018.
  8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Nowe Piekuty za 2018 rok.
  9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2018.
  10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  11. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
  12. Zapytania i wolne wnioski
  13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  Data wprowadzenia: 2019-03-11 0822
  Data upublicznienia: 2019-03-11
  Art. czytany: 165 razy

  » Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku - rozmiar: 14056 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Faszczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty