(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Informacje o środowisku
 • zawiadomienie

  zawiadomienie

  Nowe Piekuty, 26 luty 2021 r.
  IK. 6220.5.2020

  ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 10 § 1i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 29 ustawy z dnia 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
  - likwidacji przejazdu kat. B w km 135,935 w ciągu DP 2064B wraz z budową wiaduktu drogowego w km 135,821 i przejścia podziemnego w km 135,995 oraz likwidacją przejazdu kat. D w km 137,295 w ciągu DP 2067B wraz z budową wiaduktu drogowego w km 137,437 na linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. (86) 4769520 w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach lub poprzez udostępnienie informacji drogą elektroniczną a.mortel@nowepiekuty.pl

  Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, po tym terminie zostanie wydana decyzja.
  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie.


  Data wprowadzenia: 2021-02-26 0943
  Data upublicznienia: 2021-02-26
  Art. czytany: 149 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Mortel
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty