(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXII/103/05

  Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

  UCHWAŁA NR XXII/103/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 3 lutego 2005 roku.

  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty.
  Na podstawie art. 30 ust 6 i 6a, art. 49, ust 2 i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) uchwala się co nastepuje:
  § 1. Ustala się:
  1) Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty obowiazujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r, stanowiacy załacznik Nr 1.
  2) Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty obowiązujący od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r, stanowiacy załacznik Nr 2.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXI/65/00 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 września 2000 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i uchwała Nr XII/50/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 grudnia 2003 roku wprowadzajaca zmiany w uchwale Nr XXI/65/00.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .XXII/103/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 3 lutego 2005 r.

  REGULAMIN
  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE
  § 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę Karta Nauczyciela.
  2) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli , sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami
  3) Szkole - należy przez to rozumieć zespół szkół , dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Piekuty.
  4) Dyrektorze lub wicedyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.l,
  5) Roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od l września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
  6) Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa w § l ust. 1 rozporządzenia.
  § 2. 1. Regulamin określa:
  1) Wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków.
  a) za wysługę lat
  b) motywacyjnego,
  c) funkcyjnego
  d) za warunki pracy.
  2) Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  3) Wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli,
  4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty obowiązujące od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
  2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w ust. 1, określają przepisy ustawy i rozporządzenia .

  DZIAŁ II. DODATEK ZA WYSLUGĘ LAT
  § 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.
  § 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 31 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.
  2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:
  1) Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca – począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
  2) Jeżeli nabycie prawo do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dniaia miesiąca – z tym dniem.
  3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  4.Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

  ROZDIAŁ III. DODATEK MOTYWACYJNY

  § 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6.
  § 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
  1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach , zawodach ,olimpiadach przedmiotowych,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
  d) w przypadku dyrektora szkoły wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym.
  2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń ,pomocy dydaktycznych, lub innych urządzeń szkolnych
  e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej dokumentacji szkoły,
  f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych
  g) przestrzeganie dyscypliny pracy
  h) wynik oceny pracy dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub wynik oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.
  3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział w komisjach przedmiotowych i innych
  c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
  uczniowskimi działającymi na terenie szkoły
  d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
  e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  4) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko prowadzone według odrębnego programu nauczania opracowanego przez wychowawcę.
  § 7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego
  2. Średnia wysokość dodatku motywacyjnego w danej szkole nie może być niższa niż 3 % a wyższa niż 5%.
  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż l rok.
  4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2 , ustala dyrektor,
  a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.
  5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
  DZIAŁ IV. DODATEK FUNKCYJNY
  § 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
  1) dyrektorowi - od 500 zł – 1.000 zł
  2) wicedyrektorowi - od 300 zł – 500 zł
  2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów przyznaje się w wysokości:
  1) opiekunowi stażu – 30 zł
  2) wychowawcy klasy – 35 zł
  3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
  1) Wysokość dodatku funkcyjnego , o którym mowa w ust. l i 2 , uwzględniając:
  a) wielkość szkoły ,liczbę uczniów i oddziałów,
  b) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
  c) warunki organizacyjne placówki,
  d) wyniki pracy szkoły oraz warunki środowiskowe i społeczne.
  4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonym w ust 1 ustala dla dyrektorów szkół Wójt, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor szkoły
  5. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki .
  § 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego .powstaje od l dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia .
  2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie
  1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
  3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów,
  3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia .
  DZIAŁ V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
  § 10. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia wskazanego w § 1 pkt 2.


  § 11. 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. l uzależniona jest od:
  1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
  2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. l.
  2. Nauczycielom przysługuje dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oddziałach specjalnych oraz za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
  3. Dodatek za warunki pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywanej pracy z którą dodatek jest związany, w całym roku oraz w stosunku do wymiaru zajęć nauczyciela.
  4. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 10, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt
  § 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.
  2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy z którą dodatek jest związany a w szczególności z powodu:
  1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
  2) innych przyczyn.
  3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
  DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW.
  § 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się ; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
  2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, .
  3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną_godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach o których mowa w ust. 3 , ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w tej godzinie była realizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin
  4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela ,o której mowa w ust. l i 3 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija siej a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę
  5. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniach wolnych od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie:
  1) Organizowanych przez szkołę wycieczek jedno i wielodniowych,
  2) Szkolnych zawodów sportowych,
  3) Olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  4) Prezentacji zespołów artystycznych,
  5) Innych zajęć i imprez w których uczniowie reprezentują szkołęprzysługuje im inny dzień wolny lub odrębne wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowo, a w dniach wolnych od pracy przypadających poza dwoma dniami wolnymi od pracy wynagrodzenie to wypłacane jest ze 100% zwyżką.
  6. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniach pracy pełnią funkcje opiekunów wycieczek szkolnych trwających dłużej niż :
  1) 8 godzin dziennie przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 2 godzin ponadwymiarowych,
  2) 12 godzin dziennie przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 4 godzin ponadwymiarowych,za każdy dzień opieki poza godzinami wynikającymi z tygodniowego rozkładu zajęć dla danego nauczyciela.
  7. Nauczycielom, którzy w okresie ferii zimowych lub letnich pełnia opiekę w czasie zorganizowanego przez szkołę wypoczynku młodzieży szkolnej lub innych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowo.
  § 14. 1.Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
  2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwione i nieobecności w pracy.
  3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jako godziny faktycznie odbyte a w szczególności w związku z :
  1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
  2) wyjazdem dzieci na wycieczki szkolne lub imprezy,
  3) choroba dziecka nauczanego indywidualnie trwającą do jednego tygodnia – w przypadku choroby dziecka trwającej więcej niż jeden tydzień – godziny i ich płatność ulegają zawieszeniu lub pozostają do dyspozycji dyrektora.
  4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

  DZIAŁ VII. NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE
  § 15. 1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
  2. Regulamin przyznawania nagród określa załącznik Nr 2 .
  DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY
  § 16. 1. Nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje dodatek mieszkaniowy.
  2. Do grona osób na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zalicza się mieszkających z nim wspólnie:
  1) małżonka,
  2) dzieci,
  3) rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
  3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie :
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 20 zł,
  2) przy dwóch osobach w rodzinie - 30 zł
  3) przy trzech osobach w rodzinie - 40 zł
  4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 50 zł

  § 17. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę który będzie im wypłacał ten dodatek.
  2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje na wniosek nauczyciela a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, na ich wspólny wniosek.
  3. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać corocznie do 15 grudnia roku poprzedniego. O zmianie liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela należy powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektorzy szkół wójta gminy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany.
  4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi- Wójt.
  5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.,
  2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie .
  6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy , także w okresach:
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2) pobierania zasiłku społecznego,
  3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
  4) korzystania z urlopu wychowawczego.
  7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry razem z wynagrodzeniem za pracę.  Data wprowadzenia: 2005-03-16 1243
  Data upublicznienia: 2005-03-16
  Art. czytany: 1485 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty