(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXII/109/05

  budżet na 2005 r.

  UCHWAŁA NR XXII/109/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,pkt 9,lit c d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust 1 art. art.52,116 art.122,art. 124,art. 128 ust.2 i art 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148,Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 116, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 6.476.754 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 6.826.754 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) 3. Dochody w wysokości 200 tys. zł przeznacza się na spłatę kredytu. 4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości -550.000 zł stanowią: wolne środki – 100.000 zł , kredyt - 450.000 zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości - 384.780 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) 6. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości – 3.000 zł (Dział 750 R 75011 § 2350 ) opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. § 2. Tworzy się w budżecie gminy: rezerwę ogólną w wysokości - 55.000 zł § 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości - 1.040.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4) § 4. Ustala się plan przychodów w kwocie 3.400 zł oraz wydatków w kwocie 14.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5) § 5. Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowi załącznik Nr 6. § 6. Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2005 r stanowi załącznik Nr 7. § 7. Dochody w kwocie 40.000 zł , pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.n § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. § 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł § 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący rachunki gminy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych do planowanej kwoty zadania inwestycyjnego wskazanego w załączniku Nr 4. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2005 r. Plan dochodów budżetowych na 2005 rok Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2005 r. W tym dotacje na zad.zlec. na 2005 r. W tym dotacje na zadania własne 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 242.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 240.000 0750 Dochody z wpływów za wodę 240.000 01095 Pozostała działalność 2.000 0830 Wpływy z usług - za nowe przyłącza wodociągowe 2.000 020 LEŚNICTWO 1.000 02001 Gospodarka leśna 1.000 0750 Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie 1.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.000 60016 Drogi publiczne gminne 12.000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.000 1 2 3 4 6 7 8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - za lokale komunalne 104.000 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych- budynków komunalnych, piasku 50.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60.500 57.000 75011 Urzędy Wojewódzkie 57.000 57.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 57.000 57.000 75020 Starostwo Powiatowe 2.500 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2.500 75023 Urzędy Gmin 1.000 0830 Wpływy z usług - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 1.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 780 780 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780 780 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 780 780 1 2 3 4 6 7 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 1.338.496 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1.000 75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 305.500 0310 Podatek od nieruchomości 300.000 0320 Podatek rolny 1.000 0330 Podatek leśny 4.500 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 428.500 0310 Podatek od nieruchomości 70.000 0320 Podatek rolny 269.000 0330 Podatek leśny 27.500 0340 Podatek od środków transportowych 35.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000 0370 Podatek od posiadania psów 500 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2.000 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 10.000 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 1 2 3 4 6 7 8 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 553.496 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 550.496 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.154.978 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.647.023 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.647.023 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.506.955 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.506.955 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000 0920 Pozostałe odsetki BS 1.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.000 80101 Szkoły Podstawowe - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.000 0830 Wpływy z usług 20.000 1 2 3 4 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 490.000 327.000 163.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 249.000 249.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 249.000 249.000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.000 7.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7.000 7.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 173.000 71.000 102.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71.000 71.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 102.000 102.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 61.000 61.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 61.000 61.000 85295 Pozostała działalność - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin - 1 2 3 4 6 7 8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.000 0830 Wpływy z usług 1.000 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 2.000 0830 Wpływy z usług 2.000 Ogółem 6.476.754 384.780 163.000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2005 r. Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2005 r. W tym dotacje na zad. zlecone na 2005 r W tym dotacje na zadania własne 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 245.000 01009 Spółka Wodna 10.000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 224.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.710 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel, części zamienne do hydroforni i linii wodociągowej, 51.000 4260 Zakup energii 47.000 4300 Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy urządzeń hydroforni 40.000 4410 Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 5.540 4430 Różne opłaty i składki 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.550 4530 Podatek od towarów i usług VAT 16.000 01030 Izby Rolnicze 8.000 2850 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych 8.000 01095 Pozostała działalność 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 1 2 3 4 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 781.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 150.000 60016 Drogi publiczne gminne. 631.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - żwiru , przepustów , znaków drogowych 5.000 4270 Zakup usług remontowych - równarka , odśnieżanie , bieżące naprawy dróg. 66.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.100 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 100.100 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.100 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel , drobny sprzęt (klamka, żarówka, szufelka ) 21.205 4260 Zakup energii 5.000 4270 Zakup usług remontowych 68.000 4300 Zakup usług pozostałych palenie w c. o , parking UG 10.000 4430 Różne opłaty i składki -ubezpieczenie budynków 1.745 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 850 4530 Podatek od towarów i usług VAT 5.000 70095 Pozostała działalność 10.000 4300 Zakup usług pozostałych – plan przestrzennego zagospodarowania 10.000 1 2 3 4 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 895.500 57.000 75011 Urzędy Wojewódzkie 57.000 57.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.800 42.800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 3.200 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.200 7.200 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów kancelaryjnych 1.200 1.200 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 905 905 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 695 695 75020 Starostwa Powiatowe 2.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 4120 Składki na Fundusz Pracy. 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 200 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 950 75022 Rady Gminy 39.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych , dieta Przewodniczącego Rady 30.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, napoje kwiaty i wiązanki okolicznościowe 6.000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 3.000 1 2 3 4 6 7 8 75023 Urzędy Gminy 797.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - umowy zlecenia , szkolenie pracowników 10.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 499.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 85.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 12.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -kancel , druków ,czasopism, środków czystości ,drobnego sprzętu, olej do c. o 44.000 4260 Zakup energii 3.950 4300 Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacja sprzętu-komputery ksero, 49.250 4410 Podróże służbowe krajowe, ryczałty samoch. 19.000 4430 Różne opłaty i składki - ubezp. budynków i sprzętu 1.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.300 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” 16.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 780 780 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 780 780 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 180 180 4300 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 600 600 1 2 3 4 6 7 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100.000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w pożarach 6.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp 23.000 4260 Zakup energii 6.000 4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów i naprawy - bieżące remonty remiz 16.800 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie samochodów i budynków (remiz i świetlic) 9.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.100 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 29.000 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych 29.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów 7.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 20.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup czasopism materiałów kancelaryjnych 2.000 1 2 3 4 6 7 8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 5.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 55.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55.000 4810 Rezerwa ogólna 55.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.221.677 80101 Szkoły Podstawowe 2.106.820 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 298.420 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 81.000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 908.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 163.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - węgiel drobny sprzęt , materiały kancelaryjne, środki czystości 56.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.000 4260 Zakup energii 18.000 4270 Remonty szkół – sal lekcyjnych, korytarzy, punkt wydawania posiłków 550.000 1 2 3 4 6 7 8 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne - palenie w piecach co. 35.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczanie budynków i sprzętu 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.700 80110 Gimnazja 854.900 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 56.400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559.200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100.600 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne , drobny sprzęt 36.000 4260 Zakup energii 8.000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, palenie w c. o 20.000 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6.000 4410 Podróże służbowe krajowe i ryczałty 2.000 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenia 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 175.250 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.500 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 12.900 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo , oleje , części do autobusów . 45.000 4300 Zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusów ,dowożenie na umowę 35.000 1 2 3 4 6 7 8 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów. 1.600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 4300 Zakup usług pozostałych – czesne Nauczycieli studiujących 13.000 4410 Podróże służbowe krajowe i ryczałty 1.000 80195 Pozostała działalność 69.707 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - fundusz zdrowotny nauczycieli 14.700 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 607 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 4410 Podróże służbowe krajowe - przewóz dzieci na zawody , olimpiady sportowe 3.000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. - fundusz emerytów pracowników ośw. 24.500 851 OCHRONA ZDROWIA 50.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - umowy zlecenia, pogadanki, diety komisji 8.000 3110 Świadczenia społeczne 10.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zabawki i sprzęt do świetlic szkolnych książki, ubrania ( dla dzieci z rodzin patologicznych ) 23.000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych organizacja konkursów 8.000 4410 Podróże służbowe krajowe - uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach czł Komisji. 1.000 1 2 3 4 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 556.970 327.000 163.000 163.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 261.770 249.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 200 3110 Świadczenia społeczne 244.020 244.020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.900 3.635 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.200 - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.800 650 4120 Składki na fundusz pracy 250 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały kancelaryjne 405 405 4260 Zakup energii 945 - 4300 Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe 1.500 - 4410 Podróże służbowe krajowe 500 - 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 850 - 85213 Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.000 7.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000 7.000 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 183.000 71.000 102.000 3110 4110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne 180.000 3.000 68.000 3.000 102.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.000 3110 Świadczenia społeczne 2.000 85219 Ośrodki Pomocy Społeczne 80.000 61.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 710 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.000 42.000 1 2 3 4 6 7 8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000 4.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.600 7.200 4120 Składki na fundusz pracy 1.200 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - kancelaryjnych ,druków ,czasopism, 3.000 2.000 4260 Zakup energii 1.000 - - 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe od przesłanych zasiłków dla podopiecznych - opłaty pocztowe i telefoniczne OPS 6.690 2.600 4410 Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 2.600 1.000 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu 500 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700 1.200 85228 Usługi opiekuńcze 3.200 3110 Świadczenia społeczne 3.200 85295 Pozostała działalność 12.000 3110 Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach,. 12.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34.000 85395 Pozostała działalność 34.000 3110 Świadczenia społeczne – jednorazowa wypłata za urodzenie lub przysposobienie dziecka 34.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 484.727 90003 Oczyszczanie miast i wsi 76.727 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki biologiczne do oczyszczalni - zakup pojemników i worków na śmieci 8.000 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych - opracowanie planu gosp. Odpadami 33.727 4430 Różne opłaty i składki – ochrona środowiska 25.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- oczyszczalnie przyzagr. 10.000 1 2 3 4 6 7 8 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg 408.000 4260 Zakup energii 58.000 4300 Zakup usług pozostałych - naprawy bieżące, zmiany czasu świecenia 30.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja oświetlenia 320.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13.000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 13.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 25.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - umowa zlecenie 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt sportowy dla drużyn wiejskich 16.000 4300 Zakup usług pozostałych - bieżące naprawy boisk wiejskich 4.000 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 O G Ó Ł E M: 6.826.754 384.780 163.000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2005 rok Dochody i Wydatki Związane z realizacją zadañ zleconych na 2005 rok` w złotych Dział Rozdział § Nazwa działu,rozdz,paragrafu dochody wydatki Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja Publiczna 57.000 57.000 75011 Urzêdy Wojewódzkie 57.000 57.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie 57.000 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.200 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200 4300 Zakup usług pozostałych 905 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeñ socjalnych 695 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstowwej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa 780 780 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstwowej Kontroli i Ochrony Prawa 780 780 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 780 4210 Materiały i wyposażenie - zakup materiałów kancelaryjnych 180 4300 Zakup usług pozostałych 600 852 Pomoc Społeczna 327.000 327.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 249.000 249.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 249.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 3110 Świadczenia społeczne 244.020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.635 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 650 4120 Składki na fundusz pracy 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 405 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.000 7.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 71.000 71.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom. 71.000 3110 Świadczenia społeczne 68.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000 Ogółem: 384.780 384.780 Przewodniczący Rady Gminy Radziszewski Andrzej Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2005 Wykaz zadañ inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz zakoñcz. Wartość kosztorys zadania Dotychcz. Poniesione wydatki do koñca 2004 r. Pozost. środków na r-ku inwest. środki wynikając z planów na 2005 r. ogółem w zł w tym: Środki własne budżet. Środ. z wł. fund. cel. Wpłaty ludności Środki z budżetu pañstwa Dotacje Bezzwro tne z funduszy celowych Kredyty i pozyczki Inne środki np. partycyp. innych jedn. Ogółem środki na inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Zadania Nowo rozpoczęte 1. Drogi powiatowe 2005 150.000 150.000 150.000 150.000 2. Drogi gminne 2005 560.000 560.000 550.000 10.000 560.000 3. Modernizacja oświetlenia 2005 320.000 320.000 320.000 320.000 4. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych 2005 2010 4.200.000 10.000 10.000 10.000 Ogółem 5.230.000 1.040.000 1.030.000 10.000 1.040.000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2005. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 1. Stan środków na początek roku - 11.600 zł 2. Przychody ogółem: Dz.900 Rozdz.90011 - 3.400 zł w tym: 1/ Wpływy własne Dz.900 Rozdz. 90011 § 0580 - 500 zł 2/ Przelewy od Wojewodów § 0580 - 500 zł 3/ Przelewy od Woj. Insp. Ochrony Środowiska § 0580 - 2.000 zł 4/ Odsetki § 0910 - 400 zł 3. Wydatki ogółem: Dz.900 Rozdz. 90011 - 14.000 zł 1/ Wywóz nieczystości z szamb i zbiorników Dz.900 Rozdz.90011 § 4210 – 14.000 zł 4. Stan środków na koniec roku - 1.000 zł Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2005 Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok L.p Wyszczególnienie Kwota I Przychody – ogółem 1. kredyt 2. wolne środki 550.000 450.000 100.000 II Rozchody - ogółem w tym: 1. spłata kredytu długoterminowego 2. pokrycie deficytu budżetu gminy 750.000 200.000 550.000 Informacja Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych gminy. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r. L.p Wyszczególnienie Kwota zł. I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. 200.000 1. Emisja papierów wartościowych - 2. Zaciągnięte kredyty 200.000 3. Zaciągnięte pożyczki - 4. Przyjęte depozyty - W tym depozyty zbywalne - 5. Zobowiązania wymagalne - a) z tytułu poręczeń i gwarancji - b) jednostek budżetowych - W tym z tytułu - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy - c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - II. Planowane zwiększenie długu na 2005 rok 450.000 1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 450.000 2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki - 3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 roku - a) jednostek budżetowych - b) pozostałych jedn. Sektorów publicznych - Wartość długu ogółem ( I+II) 650.000 III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 200.000 1. Kwoty spłaconych rat kredytów 200.000 2. Kwoty spłaconych rat pożyczek - 3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów - 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych - IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II-III 450.000 V. Planowane dochody na 2005 rok 6.476.754 % (IV : V) 6,9 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2005-03-16 1353
  Data upublicznienia: 2005-03-16
  Art. czytany: 1357 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty