A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Budżet i finanse
 • Procedura budżetowa
 • Uchwała

  procedura uchwalania budzetu

  Uchwała Nr 47/IX/95 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 11 sierpnia 1995r.
  w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  Na podstawie art.53,ust.l,art.52,ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym(Dz.U.Nr 15,póz.95,Nr 34,póz.199,Nr43,póz.253, Nr 39,póz.518,z 1991r.Nr 4,poz.l8,NrllO,poz.473 z 1992r. Nr 85,póz.423, Nr 100,póz.499 z 1993r. Nr 17,póz.78,oraz z 1994r. Nr 122,póz.593 i z 1995r. Nr 2,póz.6) Rada Gminy uchwala ,co następuje:
  § l
  Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:
  1) zarząd gminy
  2) skarbnik gminy
  3) sekretarz gminy
  4) kierownicy referatów
  5) kierownicy jednostek organizacyjnych
  § 2
  1. Ustala się dzień 15 października jako ostateczny termin składania wniosków do projektu budżetu przez radnych,społeczne komitety budów , rady sołeckie, organizacje społeczne.
  Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjęte i rozpatrywane przy sporządzaniu projektu budżetu.
  2. Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych składają swoje zapotrzebowanie na drukach wg. wzoru nr l i 2.
  Rady sołeckie i komitety budów składają swoje zapotrzebowanie na drukach wg. wzoru nr 3.
  § 3
  Materiały składane są do skarbnika i osoba ta nadzoruje terminowość złożenia i ich kompletność.
  § 4
  1. Na podstawie otrzymanych materiałów właściwy zespół pod kierunkiem skarbnika sporządza projekt budżetu,w którym zawiera:
  1) dochody i wydatki organów gminy
  2) dochody i wydatki zadań własnych gminy3) dochody z podatków, opłat i innych należności określonych ustawami ,
  4) subwencje ogólne z budżetu państwa ,
  5) wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowee i dochody związane z realizacją tych zadań,
  B) dochody z majątku gminy,
  7) źródła pokrycia niedoboru,
  2.Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projekcie budżetu określone są z nazwy,
  3.Do projektu budżetu załącza się część opisową ustalając ogólne terminy
  realizacji zadań rzeczowych na terenie sołectw. Dotacje przyznane komitetom społecznym budów będą przyznawane w równomiernych ratach kwartalnych.
  § 5
  Zarząd Gminy sporządza projekt uchwały budżetowej, do której poza projektem budżetu dołącza:
  1) informację o stanie mienia komunalnego,
  2) informację o planowanych dochodach roku poprzedzającego, oraz uzasadnienie planowanych dochodów w projekcie uchwały budżetowej,
  3) informacja o przewidywanych wydatkach, w tym:
  a) porównanie do ich przewidywanego wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy,
  b) wyodrębnienie grup wydatków wynikających z:
  -obowiązkowych zadań własnych gminy,
  -zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  -innych zadań własnych przyjętych do realizacji,
  c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowych z budżetu gminy z uwzględnieniem następujących danych:
  -nazwy i lokalizacji inwestycji,
  -całkowitej wartości kosztorysowej,
  -dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych,
  -kosztów roku planowego
  4) Odrębny plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej uwzględniający:
  a) kwoty dotacji celowych na zadania zlecone otrzymane z Urzędu
  Wojewódzkiego i Urzędu Rejonowego obowiązujące na plany roku budżetowego, lub przewidywane kwoty wynikające z budżetu roku poprzedzającego uchwalony budżet,
  b)plan powinien być opracowany po stronie dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.
  c) informację o projektowanych dopłatach z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
  d) informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów długoterminowych ,nadwyżki budżetowej,
  § &
  1. Projekt budżetu uchwala zarząd gminy,a następnie przedkłada przewodniczącemu w terminie do dnia 5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
  2. W projektowanej uchwale budżetowej zarząd może zawrzeć upoważnienie dla siebie do dokonywania przesunięć w poszczególnych rozdziałach, a także do zaciągania kredytów bieżących.
  § 7
  Przewodniczący rady gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetonej
  niezwłocznie rozsyła ją do członków komisji lub zawiadamia informując
  o terminie posiedzenia poszczególnych komisj i,ustalonym w porozumieniu
  z przewodniczącymi komisji.
  Czynności wykonuje inspektor ds. rady po uzgodnienie- z przewodniczącym rady.
  W miarę możliwości posiedzenia komisji rady gminy powinny odbyć się przed
  przesłaniem materiałów Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
  § 3
  Najpóźniej do dnia 15 listopada zarząd Gminy przesyła projekt budżetu wraz z materiałami do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  § 9
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu budżetu wraz z materiałami komisje rady gminy odbędą posiedzenia ,które kończą się wydaniem opinii.
  2. Komisja rady gminy może wskazać na konieczność dokonania zmiany w opiniowanym przez siebie dziale,wskazując jednag nowe zadanie,zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
  § 10
  Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń u sołtysów.
  § 11
  Jeżeli komisje nie otrzymały projektu budżetu przed 15 listopada mogą otrzymać
  go przy zawiadomieniu na sesję , v; której będzie referowany projekt budżetu 9 następnie podczas sesji ustalić terminy posiedzeń.
  § 12
  Opinie komisji rady gminy przewodniczący przedkłada zarządowi na conajmniej 7 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.
  § 13
  Przebieg sesji budżetowej:
  1. Sesja .podczas której ma być uchwalony budżet gminy poza umieszczeniem w jej porządku spraw o charakterze formalnym może zawierać inne punkty porządku obrad,tj.sprawy bieżące wymagające podjęcia decyzji niezwłocznie.
  2. Radni zobowiązani są do przygotowania się do sesji oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z przewodniczącym zarządu gminy,skarbnikiem lub sekretarzem.
  Brak uzyskania jednoznacznych wyjaśnień upoważnia radnego do wprowadzenia do porządku obrad jego wniosku,jeżeli odpowiedzi lub dyskusja na ten temat może mieć wpływ na sposób jego głosowania.
  § 14
  Porządek komisji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej przez sekretarza gminy . ? Uzasadnienie zarządu do projektu uchwały składane jest ustnie przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Odczytanie opinii komisji przez jej przewodniczących lub zastępców.
  3. Odczytanie stanowiska zarządu do opinii komisji, które może być: albo podtrzymujące swoje pierwotne stanowisko wyrażone v; projekcie budżetu albo przychylające się do opinii komisji w całości lub w poszczególnych jej punktach .
  4. Odczytanie poprawek zgłoszonych przed sesją przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
  5. Dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi sprawami.
  S. Głosowanie każdego nieuzgodnionego stanowiska osobno.
  7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.
  § 15
  Podjąta uchwała budżetowa podawana jest do wiadomości mieszkańców $ taki sam sposób jak projekt uchwały budżetowej.
  § 16
  Zmiany do uchwały budżetcwej dokonywane są w trybie w jakim podejmowane są uchwały przez radfe gminy z zachowaniem techniki legislacyjnej.
  § 17
  Niniejsza uchwała jest przekazywana wszystkim osobom i jednostkom uczestniczącym w tworzeniu budżetu.
  § 18
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Zbigniew Zalewski  Data wprowadzenia: 2005-03-16 1434
  Data upublicznienia: 2005-03-16
  Art. czytany: 2886 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty