A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa i remont czści pomieszczeń w GOK
» Świadczenia rodzinne
» Świadczenie wychowawcze
» Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
» Karta Dużej Rodziny
 • Jednostki organizacyjne
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Uchwała świadczenia celowe

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXI/99/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 30 grudnia 2004 roku

  w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

  § 1. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub w całości w przypadkach, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, według następujących zasad:

  Dochód na osobę lub rodziny w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust 1 i 2 wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi wyrażona w %
  101 - 120 - 10%
  121 - 140 - 50%
  141 – 150% - 80%
  Powyżej 150% - 100 %  § 2. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać można poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

  2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

  § 3. 1.Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania świadczenia.

  2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 miesięcy licząc od miesiąca wpłacenia pierwszej raty.

  3. Za dzień spłaty całej należności uważa się dzień wpływu ostatniej raty na konto Urzędu Gminy

  § 4. Traci moc uchwała nr 118/XXVIII/97 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i w rodzinie oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, wydatki lecznicze, pogrzeb, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2005-03-25 1023
  Data upublicznienia: 2005-03-25
  Art. czytany: 8718 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Porowski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty