A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Świadczenia rodzinne
» Świadczenie wychowawcze
» Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
» Karta Dużej Rodziny
» Uchwała Nr XXIV/171/17
 • Jednostki organizacyjne
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Uchwała usługi

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXI/100/04 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 30 grudnia 2004 roku.
  w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nr62,poz.558, NrllS, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001) uchwala się, co następuje:
  § 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się w pierwszej kolejności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
  § 2. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.
  § 3. Przyznanie usług wymienionych w § l i § 2 powinno być poprzedzane wywiadem środowiskowym oraz zebraniom niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność ich przyznawania.
  § 4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
  § 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:
  1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  2) opiekę higieniczną
  3) pielęgnację zaleconą przez lekarza
  4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
  5) pomoc w przygotowaniu posiłku
  6) inne potrzeby wynikające z potrzeb podopiecznych
  § 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:
  ) osoby samotne i samotnie gospodarujące:
  Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 ustawy wyrażony w
  %
  Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych
  Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodaruj ących posiadających rodzinę

  Do 100% - 0% - 0%

  101-150 % - 10% - 15%

  151-200 % - 15% - 20%

  201-250 % - 25% - 40%

  251-300 % - 50% - 80%

  301% - 100% - 100%

  2) osoby w rodzinie
  Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 wyrażony w %
  Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usług wyrażona w %

  Do 100% - 10%

  101-150 - 15

  151-200 - 25

  201-250 - 40

  251-300 - 50

  301-400 - 80

  401 i powyżej - 100

  § 7. Kwoty przedstawione w tabeli w § 6 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej
  § 8. Opłaty za usługi opiekuńcze są wpłacane na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach do ostatniego dnia miesiąca ( z dołu).
  § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
  1) długotrwałą chorobę,
  2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych]
  3) znaczne wydatki na leki

  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  UCHWAŁA Nr XXII/107/05 RADY GMINY NOWE PBEKUTY
  z dnia 3 lutego 2005 roku.
  zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nró2,poz.558, Nrll3, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001, Nr 273, póz. 2703) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXI/100/04 RadyGminy Nowe Piekuty z dnia 30 grudnia 2004 r. sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na :
  „W § 6 pkt 2 w wierszu drugim, kolumnie drugiej liczbę 10 zastępuje się liczbą O'
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2005-03-25 1043
  Data upublicznienia: 2005-03-25
  Art. czytany: 8633 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Porowski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty