A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Plany i programy
 • Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura techniczna

  Infrastruktura techniczna

  1. Ujęcia, wodociągi i stacje uzdatniania wody

  Gmina Nowe Piekuty jest zwodociągowana w 100%. Długość sieci wodociągowej wynosi tu 65,7 km. Na terenie gminy są dwa komunalne ujęcia wody: w Nowych Piekutach i Wierzbowiźnie.

  Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Nowych Piekutach
  Źródłem zasilania w wodę jest tu zespół dwóch studni wierconych o głębokości 86,0 i 83,0 m. Obydwie studnie są eksploatowane z wydajnością około 30 m3/h. Wydajność eksploatacyjna pojedynczej studni została ustalona na poziomie 72 m3/h przy depresji 14 m i 60 m3/h przy depresji 16,2 m. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone w kategorii „B” dla ujęcia dwutorowego, eksploatowanego zespołowo w wysokości 120 m3/ha. Każda ze studni, pracując pojedynczo z połową wydajności eksploatacyjnej w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę.
  Woda ujmowana w Nowych Piekutach cechuje się podwyższoną zawartością żelaza i mętności, które jest usuwane w procesie uzdatniania wody.

  Ujęcie wody podziemnej dla potrzeb wiejskiego wodociągu grupowego oraz stacja uzdatniania wody w Wierzbowiźnie
  Ujęcie wody jest zlokalizowane na działce stacji wodnej w odległości 750 m od wsi Tłoczewo. Źródłem zasilania w wodę są dwie studnie głębinowe o głębokości 66,5 i 69 m. Pobór wody podziemnej nie przekracza 150 m3/dobę. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania wody. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone w kategorii „B” w wysokości 74 m3/h przy depresji 10,8 m. Studnie pracując jednocześnie, mają na celu pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na wodę. W praktyce studnie są eksploatowane pojedynczo.
  Ujmowana woda wykazuje ponadnormatywne stężenie związków żelaza, które są usuwane w znajdującej się tu stacji uzdatniania wody.

  2. Oczyszczalnie ścieków wraz z systemem kanalizacji
  Na terenie gminy nie ma komunalnej oczyszczalni ścieków ani systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki są tu zbierane w szambach lub osadnikach gnilnych, skąd wywożone są na pola lub przesączają się do gruntu i cieków wodnych.
  Na omawianym obszarze znajduje się jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej w miejscowości Nowe Piekuty. Podstawowe dane techniczne oczyszczalni przedstawia tabela nr 15.

  Tabela 1 Parametry techniczne oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w miejscowości Nowe Piekuty
  Lokalizacja Rodzaj oczyszczalni Przepustowość wg projektu Ilość ścieków oczyszczanych Ilość osadów ściekowych
  [m3/d] [m3/rok] [ton/rok]
  Nowe Piekuty biologiczna 10 2100 6,0

  Gmina planuje budowę oczyszczalni ścieków, we wsi Krasowo Częstki. Oczyszczalnia ta będzie obsługiwała mieszkańców gminy Nowe Piekuty. Projekt budowy oczyszczalni uwzględnia 37 przepompowni ścieków. Inwestycja ta ma być realizowana w latach 2004-2011. Ponadto, w miejscowościach, które nie będą objęte systemem kanalizacji ze względów ekonomicznych, planuje się budowę 11 oczyszczalni przyzagrodowych. Termin realizacji tej inwestycji to lata 2005-2009.

  3. Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów
  Gmina Nowe Piekuty to obszar typowo rolniczy, w związku z tym, na jej terenie powstają głównie odpady komunalne. Rocznie powstaje tu około 760 m3 odpadów – ok. 300 Mg/rok (rysunek nr 6), z czego ok. 640 m3/rok jest wywożonych z zabudowy mieszkaniowej i 120 m3/rok – z obiektów użyteczności publicznej. Poza tym, w oczyszczalni ścieków powstaje 12 m3 osadów ściekowych rocznie. Osady te są wywożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach do Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

  Na analizowanym terenie nie ma gminnego składowiska odpadów. Wszystkie składowiska odpadów na obszarze gminy Nowe Piekuty, na podstawie Uchwały nr XXII/66/2000 Rady Gminy Nowe Piekuty z dn. 11.11.2000 r., zostały zamknięte.
  Zarząd Gminy Nowe Piekuty, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie współfinansował modernizację i rozbudowę miejskiego składowiska odpadów komunalnych stałych. Dzięki udziałowi w kosztach inwestycji, gmina zapewniła sobie dostęp do składowiska odpadów spełniającego wymogi ochrony środowiska.
  Miejskie składowisko odpadów jest zlokalizowane na gruntach wsi Osipy Lepertowizna w pobliżu wsi Gołasze Puszcza, w odległości około 25 km od miejscowości Nowe Piekuty. Teren starej i nowej części składowiska obejmuje 2,89 ha, jest ogrodzony i otoczony kompleksem leśnym. Komory nowej części składowiska uszczelniono folią HDPE grubości 2 mm, wykonano sieć opaskową dla odprowadzania wód opadowych, drenaż odcieków ze zbiornikiem magazynującym i przepompownią oraz boksy na surowce wtórne. Termin zakończenia eksploatacji przewiduje się na koniec 2028 roku. Omawiane składowisko jest zarządzane przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem.
  Na terenie gminy, od 2000 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W 2001 roku, w wyniku segregacji odpadów, odzyskano 72 tony odpadów użytkowych.
  W skład odpadów komunalnych, powstających na analizowanym obszarze, wchodzą przede wszystkim odpady z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności. W odpadach komunalnych można znaleźć wiele składników zaliczanych do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają substancje toksyczne, palne, wybuchowe lub mikroorganizmy chorobotwórcze (m. in. zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, termometry, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach, smary, oleje przepracowane, niewykorzystane leki, przeterminowane środki i opakowania po środkach chemicznych, oraz nawozach stosowanych w rolnictwie). Szacuje się, że wyżej wymienione odpady stanowią około 0,5% ogólnej masy odpadów.
  Na analizowanym terenie nie wykonywano analiz ilościowych i jakościowych składu powstających odpadów komunalnych, można jednak metodą analogii, opierając się na wynikach badań odpadów dla gmin o podobnym charakterze, określić ich przybliżony średni skład morfologiczny (tabela nr 16).

  Tabela 2 Odpady komunalne w gminie Nowe Piekuty
  Skład odpadów Zawartość procentowa [%] Ilość odpadów [m3/rok]
  Odpady organiczne 9,8 77,4
  Metale 8,5 64,6
  Papier + Tektura 3,5 26,6
  Tworzywa sztuczne 8,0 60,8
  Materiały tekstylne 3,0 22,8
  Szkło 11,5 87,4
  Pozostałe nieorganiczne + frakcja 0-10mm 55,7 423,3


  Odpady niebezpieczne, to odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe itd. Z wyżej wymienionych odpadów, na analizowanym obszarze występują: zużyte baterie, akumulatory, odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, termometry), pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, rozpuszczalniki organiczne ( w tym chlorowcoorganiczne), środki czyszczące, pestycydy oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji, odpady zawierające oleje, częściowo wykorzystane leki, materiały budowlane zawierające azbest (np. eternit), odpady wielkogabarytowe – przede wszystkim agregaty chłodnicze (lodówki), w których znajdują się freony, wraki samochodowe, w których znajdują się oleje czy płyny hamulcowe.
  Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego, wśród odpadów powstających na terenach wiejskich stanowią opakowania po nawozach oraz opakowania po pestycydach i innych środkach stosowanych powszechnie w produkcji rolnej. Takie odpady często są składowane w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów, na których były stosowane, co stanowi źródło skażenia gleby, oraz produktów rolnych pozyskiwanych z tego terenu. Jednak o wiele większe zagrożenie dla środowiska stanowi niekontrolowane spalanie tego typu odpadów w ogniskach, piecach węglowych lub centralnego ogrzewania na terenie gospodarstw. Skutkiem takiego postępowania jest tak zwane zjawisko niskiej emisji, m. in. dioksyn i furanów, powstających wskutek spalania związków chemicznych w trakcie niekontrolowanych procesów w niskich temperaturach. Dużym problemem są również zużyte baterie i akumulatory, pochodzące z maszyn rolniczych.
  Ilość składników niebezpiecznych w odpadach komunalnych z rejonów wiejskich stanowi 0,3-0,5% ogólnej masy odpadów, a wskaźnik wytwarzania odpadów niebezpiecznych wynosi 0,3-0,7 kg/M·rok. Odpady te nie powinny trafiać do odpadów komunalnych – powinny być selektywnie zbierane w gospodarstwach domowych, następnie odbierane od mieszkańców i przechowywane okresowo, np. w specjalnym hermetycznym kontenerze typu KP-7, do czasu uzyskania partii wysyłkowej. Istnieje również możliwość czasowego magazynowania tych odpadów w komorach żelbetowych obudowanych konstrukcją z dachem z blach trapezowych. Docelowo odpady niebezpieczne należy kierować do unieszkodliwienia w zakładach specjalistycznych, posiadających odpowiednie zezwolenia.  Data wprowadzenia: 2005-03-30 1450
  Data upublicznienia: 2005-03-30
  Art. czytany: 2947 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karol Kulesza_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty