(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/111/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXIII/111/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 roku
  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Piekuty.
  Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Piekuty, stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2005 r.

  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski

  Załącznik do uchwały Nr XXIII/111/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 marca 2005 r.

  Regulamin
  Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Nowe Piekuty

  I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania.

  § 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:
  - stypendium szkolne
  - zasiłek szkolny
  § 2. Udzielanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy jednak ilość świadczeń i ich wysokość warunkuje wysokość dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.
  § 3. Uprawnieni do stypendium szkolnego są:
  1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnośćiami , realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego,
  3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego,
  4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  § 4. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
  a) bezrobocie – obejmujące osoby dorosłe zdolne do podjęcia pracy, zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy,
  b) niepełnosprawność członka rodziny orzeczona dokumentem przewidzianym odrębnymi przepisami,
  c) ciężka lub długotrwała choroba potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim,
  d) wielodzietność, to znaczy rodzina posiada na utrzymaniu powyżej 3-ojga dzieci mających prawo do świadczeń rodzinnych, o jakich mowa w odrębnych przepisach,
  e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  f) alkoholizm lub narkomania,
  g) gdy rodzina jest niepełna.
  § 5. Stypendium nie przysługuje, w przypadku otrzymywania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym, z zastrzeżeniem § 6.
  § 6. 1. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.
  2. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  II. Formy pomocy materialnej.

  § 7. 1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formie refundowania udokumentowanych całkowitych lub częściowych kosztów związanych z:
  a) udziałem ucznia w zajęciach wyrównawczych, dodatkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, zajęć dla dyslektyków oraz dysgrafików, a także udział w wyjazdach do teatru , kina, muzeum czy wycieczkach szkolnych itp.
  b) zakupem podręczników, zeszytów, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  c) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:
  - zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
  - zakupem biletów miesięcznych i kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
  a) dożywianiem w stołówce szkolnej,
  b) związanych z zakupem ubrania i obuwia, a w szczególności: stroju uroczystego, stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.
  2. W sytuacjach szczególnych gdy Wójt uzna, że żadna z wyżej wymienionych fornie jest celowa, to pomoc materialna może być udzielana w formie świadczenia pieniężnego.
  3. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

  III. Tryb i sposób przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  § 8. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dzieci uczących się na terenie gminy i młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania będą przyjmowane w Urzędzie Gminy.
  § 9. 1. Stypendium przyznawane jest przez Wójta Gminy, na wniosek złożony przez rodziców lub opiekuna ucznia, a w przypadku uzyskania pełnoletności także przez samego ucznia.
  2. Wnioski składać mogą również dyrektorzy szkół wymienionych w art. 90n. ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 281, poz. 2781).
  3. Stypendium może zostać przyznane uczniowi z urzędu.
  4. Wzór wniosku o stypendium określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
  5. Wnioski o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
  § 10. Do wniosku o udzielanie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  § 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w przypadku:
  a) dzieci uczących się na terenie gminy w Urzędzie Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego,
  b) młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania w Urzędzie Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego,
  c) słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy
  2.W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, o którym mowa wyżej. O możliwości złożenia wniosku po upływie terminu decyzję podejmuje Wójt Gminy.
  § 12. 1. Do wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i przedstawienia propozycji wysokości stypendiów Wójt powołuje komisję stypendialną.
  2. Skład komisji, ustalenie jej zadań i trybu pracy określi zarządzenie Wójta powołujące komisję .
  § 13. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń / słuchacz / otrzymujący stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły / kolegium /, a w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium informuje o tym Urząd Gminy.
  3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania.
  4. Należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu niesłusznie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Wójt może odstąpić od żądania tego zwrotu.

  IV. Zasady ustalania wysokości stypendium, okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  § 14. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz, wychowanek/jeśli miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).
  2. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej z tym, iż do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90c. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
  § 15. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, niezależnie od uzyskiwanej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i wynosi miesięcznie od 80% - 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255).
  2. Wójt ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 1 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją materialną i rodzinną ucznia oraz opinią komisji stypendialnej.
  § 16. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
  2. W zależności od formy stypendium wypłata świadczeń może być realizowana jednorazowo, miesięcznie lub kwartalnie z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku nie może przekroczyć kwoty określonej w art.90d. ust.11 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  § 17. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 7 ust.1, lit.a realizowane jest przelewem, po przedłożeniu faktury-noty obciążającej lub rachunku na konto podmiotu prowadzącego zajęcia bądź kursy.
  2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w §7 ust.1 lit.b, realizowana jest poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy rachunków na zakup pomocy dydaktycznych.
  3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w §7 ust.1, lit.a-d może być realizowana także poprzez zwrot wydatków:
  1) po przedstawieniu imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu
  2) dowód wpłat za naukę, za pobyt w internacie,
  3) imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły
  4) przedłożonego przez podmiot prowadzący stołówkę wykazu osób korzystających z dożywiania w stołówce i kosztach takiego dożywiani, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wskazany (na piśmie) przez osobę składającą wniosek.
  4. Wszelkie dowody poniesionych kosztów muszą być wystawione z datą mieszczącą się w okresie, na który stypendium zostało przyznane.
  5. Dopuszcza się uwzględnienie dowodów poniesionych kosztów wystawionych w sierpniu w przypadku przyznania stypendium od września danego roku szkolnego oraz wystawianych we wrześniu w przypadku, gdy stypendium jest przyznane od października danego roku szkolnego jeżeli dotyczą rodzajów pomocy, o których mowa w §7 ust 1
  6. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany (na piśmie ) przez osobę składającą wniosek.
  § 18. Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu.
  § 19. Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania naukiZasiłek szkolny
  § 20. 1 Formą zasiłku szkolnego może być:
  1) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
  2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.
  2. Ilość wypłaconych zasiłków szkolnych i ich wysokość warunkuje wysokość kwoty określonej w art. 90r ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .
  § 21. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku zaistnienie w rodzinie ucznia zdarzenia losowego typu:
  a) niespodziewana choroba w rodzinie,
  b) śmierć jednego z rodziców lub opiekuna ucznia,
  c) straty w gospodarstwach domowych wynikłych ze zdarzeń losowych między innymi takich jak: powódź, pożar, huragan,
  d) inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia.
  § 22. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i wysokości dochodów uzyskanych w rodzinie ucznia.
  § 23. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku do Urzędu Gminy po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.
  § 24. 1.Do analizy wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego Wójt może upoważnić pracownika urzędu.
  2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa z art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
  3. Zasiłek przyznaje Wójt Gminy w formie decyzji administracyjnej, w której określa termin wypłaty.
  4. Zasiłek wypłaca się w kasie Urzędu Gminy po przedłożeniu dokumentów wymienionych w § 17 ust. 3 i 6 regulaminu.
  5. Wzór wniosku o zasiłek określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.


  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski

  Załącznik nr 1
  do regulaminu
  ................................................ dnia…………….………..
  wnioskodawca
  ...................................................................
  adres

  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
  Dane osobowe ucznia / słuchacza
  Nazwisko:.....................................................................................................................................Imiona:.........................................................................................................................................
  Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................
  PESEL ucznia: .............................................................................................................................
  Nr dowodu osobistego ucznia / słuchacza (jeśli posiada): ...........................................................
  Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego): ................................................................................
  Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego): ..............................................................................
  Kontakt telefoniczny ....................................................................................................................
  2. Adres stałego zameldowania
  Miejscowość kod pocztowy ........................................................................................................
  Ulica, nr domu, mieszkania .................................…....................................................................
  3. Adres korespondencyjny (wpisać, jeśli jest inny niż adres zameldowania)
  Miejscowość kod pocztowy .........................................................................................................
  Ulica, nr domu, mieszkania …......................................................................................................
  4. Informacja o szkole
  Nazwa szkoły / kolegium: ............................................................................................................
  klasa: ...........................................................................................................................................
  5. Wnioskowane formy pomocy (zaznaczyć znakiem „x” jedną lub kilka form):
   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
   pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym np. zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, itp.;.
  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
  Opisać szczegółowo pożądany sposób przekazywania stypendium w formie (formach) wybranych powyżej ….................................................................................................................
  ………………………………………………………………………………………………….........................................................………………………………………………………......…...…………………………………………..……………….…….………………………...…………………………………………………………………………………………………...………
   pieniężna (w szczególnych przypadkach), jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych wyżej nie jest możliwe - uzasadnienie dlaczego, podać sposób przekazania………………………….............…….…………..............................................…………………………………………………………….………………..………….......………………………................................................................................................................................
  6. Nazwy i numery rachunków bankowych, na które winno być przelewane stypendium zgodnie z wnioskowanymi w pkt 5 formami pomocy
  Rachunek(1)–wnioskowana kwota ...….. zł/miesiąc, jednorazowo* nazwa (nazwisko i imię) i adres właściciela ………………………………………………………............................................................…

  nr rachunku bankowego


  Rachunek(2)–wnioskowana kwota ...….. zł/miesiąc, jednorazowo* nazwa (nazwisko i imię) i adres właściciela ……………………………………...............................................…………
  nr rachunku bankowego


  7. Uczeń / słuchacz spełnia następujące kryteria: * miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosi ..................................... zł (nie więcej niż 316 zł netto)

  8.Czy w rodzinie występuje (zaznaczyć znakiem x):
   niepełnosprawność,
  ciężka lub długotrwała choroba,
   wielodzietność,
   rodzina jest niepełna,
   bezrobocie,
   alkoholizm,
   wystąpiło zdarzenie losowe,
   narkomania,
   brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, inne trudne sytuacje życiowe (jakie? ………........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................)
  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
  Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osiągnęła następujący dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
  Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy/nauki Wysokość dochodu w zł
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Łączny dochód całego gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

  Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............................................................. zł
  właściwe podkreślić


  Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:
  Lp Rodzaj dochodu Kwota
  1 Wynagrodzenie za pracę
  2 Świadczenie rodzinne
  3 Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne
  4 Stałe zasiłki z pomocy społecznej
  5. Dodatek mieszkaniowy
  6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne
  7. Zasiłek dla bezrobotnych
  8. Dochody z gospodarstwa rolnego
  9. Dochody z działalności gospodarczej
  10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych
  11. Inne dochody ( jakie ................................................................................
  .................................................................................................................)
  Dochód razem
  Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie

  W załączeniu przedkładam następujące dokumenty potwierdzające dochody mojej rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wpisać liczbę składanych dokumentów):
   zaświadczenie z zakładu pracy,
   odcinek renty / emerytury,
   zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych),
   zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,
   zaświadczenie z urzędu pracy o kwocie pobieranego zasiłku,
   oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
   zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych,
   stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł (niż wymienionych wyżej),
   zaświadczenie o zameldowaniu osób członków rodziny wykazanych w oświadczeniu o dochodach,
   inne
  Oświadczam, że nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej.

  Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z 1969 r. z późniejszymi zmianami) za podanie nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

  ........................................ ..............................................................
  miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia (słuchacza) pełnoletniego  Opinia komisji w sprawie przyznania stypendium:
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................... ........................................................... miejscowość, data podpisy członków komisji

  Opinia dyrektora placówki, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę
  ● sytuacja materialna i rodzinna ucznia/słuchacza uzasadniająca przyznanie stypendium: .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ● popieram następujące formy pomocy (uzasadnienie): ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................... ................................................................... miejscowość, data pieczęć szkoły podpis i pieczątka dyrektora

  Załącznik Nr 2
  do regulaminu

  WNIOSEK
  O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200..../200....
  Składany przez Dyrektora Szkoły
  Część I.
  1. Dane szkoły:
  Pieczęć szkoły i dane personalne dyrektora szkoły:
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  NIP szkoły ...........................................................
  tel. ........................................................................
  pieczęć szkoły
  Wnoszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 200..../200.... z uwagi na:
  Uzasadnienie:
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  w formie: .................................
  na następujących uczniów:
  Lp. Imię i nazwisko
  miejsce zamieszkani PESEL Rodzaj szkoły klasa Adres szkoły
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.  4. Dane o wszystkich członkach rodziny zamieszkałych wspólnie w jednym gospodarstwie domowym i uzyskiwanych źródłach dochodu netto przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

  Lp. Imiona i nazwisko PESEL Rodzaj dochodu Kwota dochodu
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.


  ...................................................... ................................................
  miejscowość i data podpis dyrektora

  Część II.
  Oświadczenia:
  1) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  2) Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego.
  3) Uczniowie (uczeń) nie pobierają innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
  4) Zobowiązuję się niezwłocznie informować Wójta Gminy o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.
  5) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetworzenie powyższych danych osobowych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach.


  ...................................................... ................................................
  miejscowość i data podpis dyrektora

  2. Pouczenie:
  1) Jako dochód należy wpisać: wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny, emeryturę lub rentę, dodatek mieszkaniowy, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne stypendium i inne dochody.
  2) Dochody wymienione w pkt. 1 należy udokumentować zaświadczeniami.
  3) W przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej należy przedłożyć tylko jedno zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Załącznik nr 3
  do regulaminu

  Wniosek
  o przyznanie zasiłku szkolnego

  Część I.
  1. Dane osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny:

  Imiona i nazwisko:
  PESEL: NIP:
  Stan cywilny: Obywatelstwo:
  Miejsce zamieszkania Telefon:

  2. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego.
  Uzasadnienie:
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  w związku z nauką pobieraną przez następujących uczniów:

  Lp. Imię i nazwisko
  miejsce zamieszkani PESEL Rodzaj szkoły klasa Adres szkoły
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  ...................................................... ................................................
  miejscowość i data podpis wnioskodawcy

  Część II.
  Oświadczenia:
  1) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  2) Zapoznałem(am) się z warunkami przyznania zasiłku szkolnego.
  3) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetworzenie powyższych danych osobowych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach.


  ...................................................... ................................................
  miejscowość i data podpis wnioskodawcy


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1136
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty