(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/112/05

  uchwała  UCHWAŁA NR XXIII/112/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 roku

  w sprawie jednorazowej pomocy pieniężnej z tytułu urodzenia dziecka.

  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 36 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2003r. Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305 , Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963) uchwala się , co następuje:

  § 1. 1. Osobom, o których mowa w art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na każde dziecko żywo urodzone, przysługuje dodatkowo jednorazowa pomoc pieniężna w wysokości 1.000 złotych ze środków budżetu gminy Nowe Piekuty.
  2. Podstawą wypłacenia kwoty, o której mowa w ust. 1 jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokumentacja zgromadzona dla celów przyznania świadczeń, określonych w art. 36 pkt 1 c ustawy o pomocy społecznej.

  § 2. Pomoc, o której mowa w § 1 przysługuje osobie na stałe zamieszkałej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

  § 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
  Zastępca Przewodniczącego
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski  UZASADNIENIE

  1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
  W latach 90-tych na terenie gminy Nowe Piekuty urodziło się od 69 -ro do 50-ro dzieci.
  W roku 2004 urodziło się 34-ro dzieci. Drastyczny spadek liczby urodzeń, pogłębiające się ubóstwo a równocześnie wzrost kosztów zakupu środków higienicznych, żywności, leków, ubranek czy przedmiotów codziennego użytku, obliguje samorząd gminy Nowe Piekuty do udzielenia dodatkowej pomocy materialnej dla rodzin.

  2. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza nową formułę pomocy społecznej.
  Podjęte działania są adresowane do rodzin faktycznie potrzebujących wsparcia i pozwolą na lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
  Wymieniona w uchwale forma pomocy to także wsparcie dla rodzin, którym ta pomoc jest niezbędna.
  Rosnąca liczba klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza potrzebę objęcia ochroną najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

  3. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
  Od stycznia do końca roku przewidziano w budżecie gminy kwotę 34.000 zł na realizację powyższego zadania.

  4. Źródła finansowania
  Realizacja przedmiotowej uchwały finansowana będzie z budżetu Gminy Nowe Piekuty, w którym zabezpieczono środki na wypłatę w/w zasiłków w dziale 852 zasiłki i pomoc w naturze , rozdziale 85214 § 3110 świadczenia i pomoc w naturze.

  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1138
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1597 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty