A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
» Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro
» obwieszczenie
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.09.2018r.
» Sprawozdania za III kwartał 2018 roku
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Komunikaty i zarządzenia
 • Ogłoszenie

  przetarg

  Nowe Piekuty 2005.09.01  O G Ł O S Z E N I E

  Wójt Gminy Nowe Piekuty na podstawie art., 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 )
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 2/1 o pow. 5,4400 ha położonej w obrębie wsi Jabłoń Zarzeckie posiadającej Księgę Wieczystą Nr 19331.
  Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni żwirowej w odległości ok. 200 m od zabudowań wsi . Kształt działki w części zbliżony do prostokąta , a w części nieregularny , graniczy ona z gruntami rolnymi , a częściowo z lasem .
  W poprzek niej przebiega linia energetyczna średniego napięcia , w związku z czym usytuowany jest na niej jeden słup energetyczny . Teren działki w przewadze równinny , jedynie występujące dwa obniżenia terenu wymagają wyrównania i rekultywacji .
  Powyższa nieruchomość jest wydzierżawiona do 30.09.2006 r. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu po cenie uzyskanej w drodze przetargu . Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie skorzystania dzierżawcy z prawa pierwokupu.
  Gmina Nowe Piekuty nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .
  • Cena wywoławcza nieruchomości – 96.668 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych ) .
  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej .
  • Przetarg odbędzie się w dniu 03 października 2005 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowych Piekutach .
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.500 zł
  na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach .
  Nr konta : BS Szepietowo Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 września 2005 roku do godz. 15.30 oraz dołączenie kopii dowodu wpłaty wadium do składanej oferty .
  Oferta powinna zawierać : imię , nazwisko i adres oferenta , datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę oraz oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .

  Termin i miejsce składania ofert:
  • składanie ofert do dnia 29 września do godz. 15.30 - oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg - Jabłoń Zarzeckie” w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 pok. Nr 6 .
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .
  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie do 3 dni po przeprowadzeniu przetargu .
  Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca .
  Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy pod nr. telefonu : (086) 4761520
  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .  Wójt Gminy
  Marek Kaczyński  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1420
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 4909 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  Rejestr zmian:
  2005-09-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Hanna Perkowska_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty