(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVI/121/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVI/121/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

  Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 110, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565) i w związku z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64,poz. 593, Nr 192, poz. 1963; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788) uchwala się co następuje:
  § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/88/04 z dnia 7 października 2004 r. opublikowanego w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161 , poz. 2153 z dnia 27 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1) W § 1 ust 1 po lit. e) dodaje się lit. f) o treści:
  „ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)”
  2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej”
  3) W § 5 dodaje się ust. 1a. o treści:
  „W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-09-06 1355
  Data upublicznienia: 2005-09-06
  Art. czytany: 1759 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty