A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
» Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Krasowo Częstki
 • Urząd Gminy
 • Polityki Gospodarczej i Inwestycji
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Decyzja Db.7624-1/05

  Nowe Piekuty 2005.11.02 DB. 7624-1/05 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt .4 , w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm) oraz na podstawie art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe Piekuty ul. Głowna 8 , 18-212 Nowe Piekuty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym postanowienie znak : RA.7633-49/05 z dnia 18.10.2005 r i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Postanowienie znak: NZ.4901/11/2005 z dnia 14 10.2005 rok u s t a l a m dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka w lokalizacji 0+000-1+127,5 km na długości 1,127,5 km na działce Nr ewid. 145 /1 w istniejącym pasie drogi następujące warunki : 1.Realizacja i miejsce realizacji przedsięwzięcia : -Przebudowa drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa –Krasowo Wólka w lokalizacji 0+000-1+127,5 km na działce o Nr ewid. 145/1 w obrębie wsi Kostry Litwa 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich : - Nie dotyczy 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym : - przy budowie przedmiotowej drogi gminnej stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie , - zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi , - inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby , - przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku .Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 , ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku .Prawo wodne ( Dz.U. z 2001 roku Nr 115 poz. 1229 ze zm.) 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii . - nie dotyczy . 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko . - nie dotyczy . U Z A S A D N I E N I E Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa –Krasowo Wólka w lok. 0+000-1+127,5 km na działce Nr ewid. 145/1 w obrębie wsi Kostry Litwa w istniejącym pasie drogi wystąpiła Gmina Nowe Piekuty O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców gminy Nowe Piekuty , którzy w określonym terminie nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili zastrzeżeń . Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z dnia 03 grudnia 2004 roku poz. 2573 z póź. zm.) Wnioskowana inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka . Na podst. Art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. Zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem (pismo RK .5530-12/05 z dnia 2005 .09.07 ) o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego jego zakresu w związku z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem postanowieniem RA.7633-44/05 z dnia 19.09.2005 zaopiniowało powyższą inwestycję jako nie kwalifikującą się do wykonania raportu oddziaływania na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem w postanowieniu Nr NZ-4900/26 z dnia 19.09.2005 rok nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Po uzyskaniu powyższych uzgodnień w formie postanowień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia . Załącznik Nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia Do wiadomości : 1. Mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty 2. a/a

  Data wprowadzenia: 2005-11-03 1221
  Data upublicznienia: 2005-11-03
  Art. czytany: 7826 razy

  » PRL Gminy - rozmiar: 686080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty