A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup sprzętu do ćwiczeń
» Bilans budżetu za 2019r.
» Bilans jednostki budżetowej za 2019r. -Urząd Gminy
» Bilans jednostki budżetowej za 2019r. -Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
 • Urząd Gminy
 • Polityki Gospodarczej i Inwestycji
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Decyzja Db.7624-1/05

  Nowe Piekuty 2005.11.02 DB. 7624-1/05 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt .4 , w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm) oraz na podstawie art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe Piekuty ul. Głowna 8 , 18-212 Nowe Piekuty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym postanowienie znak : RA.7633-49/05 z dnia 18.10.2005 r i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Postanowienie znak: NZ.4901/11/2005 z dnia 14 10.2005 rok u s t a l a m dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka w lokalizacji 0+000-1+127,5 km na długości 1,127,5 km na działce Nr ewid. 145 /1 w istniejącym pasie drogi następujące warunki : 1.Realizacja i miejsce realizacji przedsięwzięcia : -Przebudowa drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa –Krasowo Wólka w lokalizacji 0+000-1+127,5 km na działce o Nr ewid. 145/1 w obrębie wsi Kostry Litwa 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich : - Nie dotyczy 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym : - przy budowie przedmiotowej drogi gminnej stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie , - zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi , - inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby , - przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku .Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 , ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku .Prawo wodne ( Dz.U. z 2001 roku Nr 115 poz. 1229 ze zm.) 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii . - nie dotyczy . 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko . - nie dotyczy . U Z A S A D N I E N I E Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa –Krasowo Wólka w lok. 0+000-1+127,5 km na działce Nr ewid. 145/1 w obrębie wsi Kostry Litwa w istniejącym pasie drogi wystąpiła Gmina Nowe Piekuty O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców gminy Nowe Piekuty , którzy w określonym terminie nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili zastrzeżeń . Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z dnia 03 grudnia 2004 roku poz. 2573 z póź. zm.) Wnioskowana inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 107611B Kostry Litwa – Krasowo Wólka . Na podst. Art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. Zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem (pismo RK .5530-12/05 z dnia 2005 .09.07 ) o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego jego zakresu w związku z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem postanowieniem RA.7633-44/05 z dnia 19.09.2005 zaopiniowało powyższą inwestycję jako nie kwalifikującą się do wykonania raportu oddziaływania na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem w postanowieniu Nr NZ-4900/26 z dnia 19.09.2005 rok nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Po uzyskaniu powyższych uzgodnień w formie postanowień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia . Załącznik Nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia Do wiadomości : 1. Mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty 2. a/a

  Data wprowadzenia: 2005-11-03 1221
  Data upublicznienia: 2005-11-03
  Art. czytany: 8130 razy

  » PRL Gminy - rozmiar: 686080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty