(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/129/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/129/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Traci moc uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik Nr 1


  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1
  na  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682).
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

  2. Wójt ............
  Adres: ....................................

  B. DANE IDENTYFIKACYJNE
  3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)
  □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny
  □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz
  4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

  5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

  6.Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia

  7. Imię ojca, matki 8. Numer Pesel/ REGON 9. Telefon

  10. Kraj 11. Województwo 12 Powiat

  13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ Numer lokalu

  16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta


  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI

  .......................................................................................................................................................................................................................

  I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania

  D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  ...................,......... m2
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ...........,.................. ha
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  .....................,........ m2
  4. pozostałe grunty .....................,........ m2

  D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)
  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)
  1. mieszkalnych ................,........ m2
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach pozostałych1
  ..................,........ m2
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  .....................,........ m2
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
  .....................,........ m2
  5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .....................,........ m2
  6. pozostałych, innych niż wymienione ............ ... .,....... m2


  D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7
  .............. ............zł


  E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
  1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
  .....................,........ m2
  2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)
  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ........................................

  .........................................

  ........................................  II. PODATEK ROLNY

  F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  Klasy użytków wynikające z
  ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
  Orne Sady Użytki zielone Rolne zabudowane Zadrzewione i zakrzewione Ogółem ha

  I
  II
  III x x ........,......... ........,......... ........,.........
  IIIa ........,......... ........,......... x ........,......... ........,.........
  IIIb ........,......... ........,......... x ........,......... ........,.........
  IV ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........
  Iva ........,......... ........,......... x ........,......... ........,.........
  Ivb ........,......... ........,......... x ........,......... ........,.........
  V ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........
  VI ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........
  Viz ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........
  Razem ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........
  Grunty pod stawami:
  - zarybione /czym/ ........................................................................................ ........,.........
  - nie zarybione ........,.........
  Rowy ........,.........
  RAZEM ........,.........


  G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM
  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)
  H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów ........,.........
  2. inwestycyjne ........,.........
  3. inne ........,.........
  Razem ........,.........

  III. PODATEK LEŚNY

  I. POWIERZCHNIA LASU
  - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków ........,.........
  - zwolniona od podatku leśnego w tym: ........,.........
  a) lasy z drzewostanem do 40 lat
  b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ........,.........

  ........,.........

  ........,.........  - podlegająca opodatkowaniu ........,.........

  W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych .......,.........

  J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

  19. Imię
  20. Nazwisko

  21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
  22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


  K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  23. Uwagi organu podatkowego
  ...............................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................
  24. Identyfikator przyjmującego formularz

  ............................................................................................................. 25. Data i podpis przyjmującego formularz


  1 niepotrzebne skreślić
  Załącznik Nr 2


  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


  na  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.)
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
  Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  3.Wójt
  Adres: .............................

  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
  * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

  B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję
  1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

  5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje)
  1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny

  5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz

  6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

  7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

  8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

  9. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki**

  10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


  B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
  11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

  14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

  17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta


  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)
   1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej


  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku

  D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  18.

  ................m2 19

  .............,..... 20.

  .............
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 21.

  .................ha 22.

  ..............,.... 23.

  .............
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  25.

  ................ m2 26.

  ..............,.... 27.

  .............
  4. pozostałe grunty 27.

  ................ m2 28.

  ..............,.... 29.

  ..............,....

  D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
  1. mieszkalnych 30.
  .....................m2 31.
  ..................,..... 32.
  ...............,.......
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 33.


  ..................... m2 34.


  .................,...... 35.


  ...............,........
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 36.

  ..................... m2 37.

  .................,...... 38.

  ...............,........
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 39.

  ..................... m2 40.

  .................,...... 41.

  ...............,........
  5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego 45.

  ..................... m2 46.

  .................,...... 47.

  ...............,........
  6. pozostałych 48.

  ..................... m2 49.

  .................,...... 50.

  ...............,........
  * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się). Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

  D.3 BUDOWLE
  1. budowle
  (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 51.

  ................,....... .. 52.

  2% 53.

  .............

  E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

  Kwota podatku
  Suma kwot z kol. D 54.
  .............

  F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
  (podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  .................................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................................


  G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

  55. Imię
  56. Nazwisko

  57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
  58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


  H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  59. Uwagi organu podatkowego
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  60. Identyfikator przyjmującego formularz
  ................................................................................................................................................................................................................ 60. Podpis przyjmującego formularz
  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  Załącznik Nr 3
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

  na  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.)
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
  Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  3. Wójt .............
  Adres: .............................

  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
  * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

  B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)
  1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

  5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)
  1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny

  5. użytkownik wieczysty  6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz  8. współposiadacz

  6. Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

  7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

  8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

  9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

  10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


  B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
  11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

  14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

  17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta


  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)
  1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej


  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  Klasy
  użytków
  wynikające z ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarów
  przelicze-
  niowych Stawka z 1 hektara (przelicze-
  niowego lub fizycznego)
  w zł,gr Wymiar podatku rolnego w zł
  Ogółem nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe
  Pod działami specjalnymi Inne grunty
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Grunty orne
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  Iva
  Ivb
  V
  VI
  VIz
  Sady
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  Iva
  Ivb
  V
  VI
  VIz
  Użytki zielone
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VIz
  Grunty rolne zabudowane
  I
  II
  IIIa
  III
  IIIb
  Iva
  IV
  Ivb
  V
  VI
  Viz
  Grunty pod stawami
  a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
  b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
  c) grunty pod stawami niezarybionymi
  Rowy


  1 2 3 4 5 6 7 8
  Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
  I
  II
  IIIa
  III
  IIIb
  Iva
  IV
  V
  VI
  Viz
  Razem (bez zwolnień)


  E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów
  2. inwestycyjne
  3. inne
  Razem


  G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  Kwota podatku
  Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych złotych)


  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

  21. Imię
  22. Nazwisko

  23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
  24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


  I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  25. Uwagi organu podatkowego

  ...............................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................
  26. Identyfikator przyjmującego formularz
  ............................................................................................................ 27. Podpis przyjmującego formularz
  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  Załącznik Nr 4

  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  na
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682)
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
  Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
  Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
  3. Wójt ................
  Adres: ..................................

  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
  * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

  B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję
  1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
  5. Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)
  1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny

  5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz

  6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

  7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

  8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**


  9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

  10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


  B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
  11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

  14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

  17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta


  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)
   1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej


  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

  D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
  Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych Stawka Kwota podatku
  1. Lasy ochronne
  2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
  3. Lasy pozostałe ( nie wymienione w pkt 1 i 2)
  3. Razem


  E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO
  (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia (samosiewu) .......................................................................................................................rok ...............ha
  2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  ........................................................................................................................ ...............ha
  3. Użytki ekologiczne
  ........................................................................................................................ ...............ha
  4. Inne zwolnienia od podatku leśnego:
  a) .........................................................................................................................
  b) ........................................................................................................................
  c) .........................................................................................................................


  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
  prawdą.

  21. Imię
  22. Nazwisko

  23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
  24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

  I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  25. Uwagi organu podatkowego
  ...............................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................
  26. Identyfikator przyjmującego formularz

  ............................................................................................................. 27. Podpis przyjmującego formularz
  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1258
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 2035 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty