A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 23stycznia 2020 roku
» XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
» obwieszczenie
» Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
» Uchwała Nr XI/67/19
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/132/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XVIII/132/05
  RADY GMINY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne na terenie gminy
  Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 ; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 788) uchwala się , co następuje:
  § 1. Zasady udzielania dotacji określone w uchwale dotyczą sieci szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne, w których realizowany jest obowiazek szkolny.
  § 2. 1. Dotacje dla szkół wymienionych w § 1 przyznaje, cofa lub wstrzymuje Wójt Gminy
  2. Przyznaną dotację cofa się w przypadku:
  1) Zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,
  2) Wykorzystanie dotacji na inne cele niż określone w § 1.
  3. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku nie złożenia informacji o aktualnej liczbie uczniów.
  § 3. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  § 4. 1. Za podstawę naliczenia dotacji, o której mowa w § 1 przyjmuje się liczbę uczniów wykazanych w sprawozdaniu GUS sporządzonym wg stanu na 30 września w danym roku szkolnym
  2. Wysokość dotacji na 1 ucznia ustala się dzieląc wysokość otrzymanej przez gminę subwencji pomniejszoną o subwencję przyznaną na uczniów niepełnosprawnych i podzieloną przez ilość uczniów na terenie gminy wg metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.
  3. Wysokość dotacji na jedno dziecko 6-letnie ustala się dzieląc faktyczne koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w poprzednim roku budżetowym ,przez średnią liczbę dzieci uczęszczającą do tych oddziałów.
  § 5. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
  § 6. Za prawidłowe naliczanie i terminowe przekazywanie dotacji odpowiada Skarbnik Gminy.
  § 7. Osoba prawna prowadząca szkołę zobowiazana jest do:
  1) Złożenia w terminie do dnia 10 września każdego roku szkolnego wykaz uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły z podaniem klasy , roku urodzenia i miejsca zamieszkania ucznia oraz miejsca zameldowania.
  2) Rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji wg rodzajów poniesionych wydatków i zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Urzędu Gminy w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego.
  3) Udostępnienie upoważnionemu przez Wójta Gminy pracownikowi Urzędu Gminy źródłowych dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania przyznanej dotacji.
  § 8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1304
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 1408 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty