(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/132/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XVIII/132/05
  RADY GMINY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne na terenie gminy
  Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 ; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 788) uchwala się , co następuje:
  § 1. Zasady udzielania dotacji określone w uchwale dotyczą sieci szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne, w których realizowany jest obowiazek szkolny.
  § 2. 1. Dotacje dla szkół wymienionych w § 1 przyznaje, cofa lub wstrzymuje Wójt Gminy
  2. Przyznaną dotację cofa się w przypadku:
  1) Zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,
  2) Wykorzystanie dotacji na inne cele niż określone w § 1.
  3. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku nie złożenia informacji o aktualnej liczbie uczniów.
  § 3. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  § 4. 1. Za podstawę naliczenia dotacji, o której mowa w § 1 przyjmuje się liczbę uczniów wykazanych w sprawozdaniu GUS sporządzonym wg stanu na 30 września w danym roku szkolnym
  2. Wysokość dotacji na 1 ucznia ustala się dzieląc wysokość otrzymanej przez gminę subwencji pomniejszoną o subwencję przyznaną na uczniów niepełnosprawnych i podzieloną przez ilość uczniów na terenie gminy wg metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.
  3. Wysokość dotacji na jedno dziecko 6-letnie ustala się dzieląc faktyczne koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w poprzednim roku budżetowym ,przez średnią liczbę dzieci uczęszczającą do tych oddziałów.
  § 5. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
  § 6. Za prawidłowe naliczanie i terminowe przekazywanie dotacji odpowiada Skarbnik Gminy.
  § 7. Osoba prawna prowadząca szkołę zobowiazana jest do:
  1) Złożenia w terminie do dnia 10 września każdego roku szkolnego wykaz uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły z podaniem klasy , roku urodzenia i miejsca zamieszkania ucznia oraz miejsca zameldowania.
  2) Rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji wg rodzajów poniesionych wydatków i zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Urzędu Gminy w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego.
  3) Udostępnienie upoważnionemu przez Wójta Gminy pracownikowi Urzędu Gminy źródłowych dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania przyznanej dotacji.
  § 8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1304
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 2200 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty