A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
» Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku
» Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna
» Kalendarz wyborczy
» Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXX/136/06

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXX/136/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 23 stycznia 2006 r
  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
  Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) uchwala się , co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych stanowiący załacznik do uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXII/104/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Załącznik do Uchwały Nr XXX/136/06 Rady Gminy
  Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2006 roku

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na gminę Nowe Piekuty zwany dalej „gminnym programem” został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
  1.Ustawy z dnia 26 października 1982 r. / z późniejszymi zmianami / o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , a w szczególności:
  1/ tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb , których zaspokajanie motywuje
  powstrzymywanie się od spożywania alkoholu ,
  2/ działalność wychowawczą i informacyjną ,
  3/ ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury spożywania napojów
  alkoholowych ,
  4/ ograniczenie dostępności alkoholu ,
  5/ leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu ,
  6/ zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
  2. Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
  3. Analizy sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych za rok 2005.
  Jako priorytet przyjęto działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz kontrolę obrotu napojami alkoholowymi.
  Uznając , że profilaktyka przeciwalkoholowa i rozwiązywanie problemów alkoholowych dla swej skuteczności wymaga znacznego zaangażowania , Rada Gminy Nowe Piekuty uznaje za celowe udzielenie niezbędnej pomocy instytucjom , stowarzyszeniom i osobom fizycznym , które podejmą i prowadzić będą działalność tym zakresie.
  Realizacja gminnego programu finansowana będzie min. z wpływów uzyskiwanych ze środków , o których mowa w art. 111 ustawy.

  DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE DOTYCZĄCA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  Na posiedzeniu gminnej komisji dokonano oceny skali problemów alkoholowych na terenie gminy Nowe Piekuty , w oparciu o informacje pochodzące z GOSP, Komisariatu Policji i GKRPA.
  Z informacji wynika iż utrzymuje się tendencja wzrostu spożycia alkoholu w ogóle , w tym szczególnie niebezpieczne jest obniżenie wieku młodzieży pijącej alkohol. OPS udzielił pomocy m.in. materialnej 9 osobom z rodzin z problemami alkoholowymi.
  Komisariat Policji w Szepietowie sygnalizuje alkoholizm jako istotną przyczynę popełniania przestępstw drogowych. W ubiegłym roku pod wpływem alkoholu kierowcy popełnili 23 przestępstwa drogowe, zatrzymano 7 praw jazdy, 2 osoby skierowano do izby wytrzeźwień. Wskutek naruszenia porządku publicznego i awantur domowych policja przeprowadziła 31 interwencji, w ramach profilaktyki funkcjonariusze odbyli 23 spotkania w szkołach z młodzieżą
  GKRPA udziela pomocy rodzinom a w szczególności dzieciom, w których występuje problem nadużywania alkoholu. W ubiegłym, roku opłacono z funduszy komisji pracę pedagoga szkolnego, który okazał się bardzo pomocny w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz diagnozie zagrożeń. GKRPA przeprowadziła 15 rozmów z osobami nadużywającymi alkohol:
  - cztery osoby skierowano na badanie w przedmiocie uzależnień,
  - dwa wnioski przesłano do Sądu
  .

  Priorytety działania gminnej komisji

  1. Działania mające na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji w zakresie nadużywania alkoholu przez dorosłych oraz dzieci i młodzież i podejmowanie stosownych działań
  2. Zwiększenie działań informacyjnych mających na celu ukazywanie skutków
  nadużywania alkoholu i konsekwencji z tego wynikających
  3. Opracowanie wniosków do podejmowania działań profilaktycznych ograniczających
  zaobserwowane tendencje
  4. Podejmowanie kompleksowych , środowiskowych działań profilaktycznych
  obejmujących różne sfery funkcjonowania lokalnej społeczności

  Sposoby realizacji

  1. Koordynacja planu pracy gminnej komisji ze szkolnymi programami profilaktyki
  2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym , przeznaczonym dla rodziców ,
  których celem jest wspieranie abstynencji dziecka
  3. Wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się
  4. Określenie skali problemów związanych z nadużywaniem alkoholu:
  - ilość osób uzależnionych od alkoholu – ilość osób podejmujących leczenie
  - ilość osób nadmiernie pijących
  - ilość rodzin cierpiących wskutek nadużywania alkoholu
  - alkohol jako czynnik kryminogenny – udział osób pijących biorących udział w przestępstwach , ilość osób pozbawionych prawa jazdy przez alkohol , ilość wypadków z udziałem osób pod wpływem alkoholu , ilość wypadków przy pracy gdzie przyczyną był alkohol
  5. Ocena funkcjonowania punktów punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  alkoholowych świetle przestrzegania ustawy:
  - częstotliwość kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych alkoholowych ich
  wyniki
  - skargi i interwencje mieszkańców
  6. Opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi zgodnie
  z art.1858 ustawy

  ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA NA MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

  W ramach tego zadania Rada Gminy w Nowych Piekutach ustala , że przebieg postępowania administracyjnego przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów , powinien zawierać następujące elementy :
  1. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie objętego limitem sprzedaży , złożone do wójta gminy wnioski / wraz z załącznikami / o sprzedaż napojów alkoholowych przekazuje się do referatu finansów , który:
  - sprawdza położenie proponowanego punktu sprzedaży w stosunku do obiektów wymienionych w ustawie i uchwał podjętych przez radę gminy
  - przedstawia wyniki kontroli z przestrzegania ustawy oraz uchwał rady gminy /w stosunku do wniosków o wydanie zezwolenia dla punktów dotychczas istniejących/
  - przedkłada inne istotne dla sprawy informacje
  - wnioski wraz z materiałami przygotowanymi przez referat finansów przedstawia się GKRPA celem zaopiniowania
  - wójt gminy wydając decyzję w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bierze pod uwagę opinię GKRPA.
  2. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych objętych limitem sprzedaży , wójt gminy podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie nie wykorzystanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych objętych limitem sprzedaży , informując jednocześnie o terminie składania wniosków , informacja powyższa umieszczona jest na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na tablicach w sołectwach.
  Złożone wnioski wraz z załącznikami , przekazywane są do referatu finansów celem sprawdzenia położenia wnioskowanych punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami.
  Wnioski przygotowane przez referat finansów przedstawia się GKRPA celem zaopiniowania.
  GKRPA wydając opinię bierze w szczególności pod uwagę:
  - położenie punktu sprzedaży
  - stan bazy lokalowej
  - rozmieszczenie istniejących punktów w stosunku do lokalizacji
  punktu wnioskowanego.

  DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

  CELE ZADANIA
  -Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkohol ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
  -Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
  -Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształtowania postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.
  -Ograniczenie działań promujących picie alkoholu przez młodzież.
  -Udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom dzieci , które nadużywają alkoholu.
  -Wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu.
  -Podejmowanie interwencji w przypadkach naruszenia przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych.
  -Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy materialnej, psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie i ochrona macierzyństwa. -Edukacja publiczna – przewodniki ulotki, poradniki, broszury.
  -Opłacanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
  - opłacanie kosztów programów opieki nad dzieckiem i rodzina szczególnie po urodzeniu dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem.

  -Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dzieci i młodzieży -Wspieranie na terenie szkół programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  -Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemami alkoholowymi.
  -Prowadzenie działalności informacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej o szkodliwości środków halucynogennych.
  -Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. -Dofinansowanie/ w oparciu o jasno sformułowane kryteria/działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
  -Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji zrzeszających członków rodzin z problemami alkoholowymi.
  -Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z dziećmi dziećmi młodzieżą mających na celu zapobieganie patologii.
  Finansowanie zajęć pedagogiczno-psychologicznych prowadzonych w szkołach, których celem jest otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.
  -Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego. -Zwiększanie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia prowadzonych w placówkach odwykowych dla dorosłych członków rodzin.
  -Zwiększanie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonalnych w rodzinach, spowodowanych przez picie alkoholu.
  -Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych w świetlicach szkolnych.
  -Wspieranie stowarzyszeń i środowiskowych grup społecznego przeciwdziałania alkoholizmowi.
  -Zmniejszanie rozmiarów naruszenia prawa. -Kontrola przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców alkoholu przez administrację samorządową.
  -Rozszerzenie zakresu interwencji policji wobec nielegalnego handlu i łamania przepisów ustawy.
  -Zwiększenie skuteczności interwencji w sprawach naruszenia zakazu reklamy.
  -Promowanie postaw społecznych, ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. -Prowadzenie kampanii edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.
  -Propagowanie powściągliwości i samoograniczenia rozmiarów spożycia alkoholu jako wzorów postępowania dla młodzieży.
  -Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzanie kontroli z przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. -Rada Gminy w odrębnej uchwale ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy, miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży.
  -Uwzględniając ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy i kierując się ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozważyć zasadność wydawania dalszych zezwoleń / bez naruszenia prawa /.  KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
  Cele:

  1. Zwiększenie rozeznania Rady Gminy w zakresie istniejących problemów alkoholowych.
  2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań.
  3. Zapewnienie ciągłości i systematyczności wdrożeń.

  Zadania:

  1. Ustalenie systemu kontroli sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.
  2. Coroczna aktualizacja diagnozy w zakresie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA


  1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu gminnej komisji wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez przewodniczącego i sekretarza komisji.


  POSTANOWIENA KOŃCOWE


  1. Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z gminnego programu odpowiedzialny jest wójt gminy.
  2. Środki finansowe na realizację gminnego programu zapewnione są w planach budżetowych ramach wpłat za wydawane zezwolenia.
  3. GKRPA ustala szczegółowy zakres działań wynikający z gminnego programu , wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel stosownych środków w budżecie gminy. Po uchwaleniu budżetu gminna komisja koryguje plan działań wskazując sposób jego realizacji.  Data wprowadzenia: 2006-01-27 1310
  Data upublicznienia: 2006-01-27
  Art. czytany: 1105 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty