A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXX/137/06

  w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

  UCHWAŁA NR XXX/137/06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,pkt 9,lit c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441) oraz art. 82 ust 1 art. 86, art. 173, art. 182, art., 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 6.923.745 zł (zgodnie z załącznikiem Nr1 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7.683.745 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) 3. Deficyt budżetu gminy - 760.000 zł wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetugminy uwzględniający spłatę rat kredytu oraz potrzeb kredytowych określa załącznik Nr 3 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości - 517.804 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 4) 5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości – 8.000 zł § 2. Tworzy się w budżecie gminy: - rezerwę ogólną w wysokości - 60.000 zł § 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wysokości - 1.720.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5). § 4. Ustala się plan przychodów w kwocie 5.000 zł oraz wydatków w kwocie 18.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6). § 5. Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2006r stanowi załącznik Nr 7. § 6. Dochody w kwocie 40.000 zł , pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. § 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł § 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący rachunki gminy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) w ramach planowanych wydatków budżetowych do planowanej kwoty zadań wskazanych w załączniku Nr 5. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200 tys zł. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2006 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R. Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2006 r. W tym W tym dotacje na zad. dotacje zlec. na 2006 r. na zadania własne 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 252 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 250 000 0750 Wpływy z usług - za pobraną wodę z wodociągu gminnego 250 000 01095 Pozostała działalność 2 000 0830 Wpływy z usług - za nowe przyłącza wodociągowe 2.000 020 LEŚNICTWO 1 000 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie 1 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 204 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 204 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - za lokale komunalne 104 000 1 2 3 4 5 6 7 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych- budynków komunalnych, piasku 100 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 500 58 000 75011 Urzędy Wojewódzkie 58 000 58 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 58 000 58 000 75020 Starostwo Powiatowe 2 500 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2 500 75023 Urzędy Gmin 1 000 0830 Wpływy z usług - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 1 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 804 804 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 804 804 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 804 804 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1 2 3 4 5 6 7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 1 470 701 0 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1 000 75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300 000 0310 Podatek od nieruchomości 295 000 0320 Podatek rolny 1 000 0330 Podatek leśny 4 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 467 000 0310 Podatek od nieruchomości 71 000 0320 Podatek rolny 275 000 0330 Podatek leśny 31 000 0340 Podatek od środków transportowych 46 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 0370 Podatek od posiadania psów 500 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 000 1 2 3 4 5 6 7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 38 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2 000 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 10 000 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 652 701 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 648 701 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 341 740 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 776 674 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 776 674 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 564 066 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 564 066 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 0920 Pozostałe odsetki BS 1 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 000 80101 Szkoły Podstawowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000 0830 Wpływy z usług 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA 566 000 459 000 107 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 421 000 421 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 421 000 421 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 000 7 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 000 7 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 63 000 31 000 32 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31 000 31 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 32 000 32 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 62 000 62 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 62 000 62 000 85295 Pozostała działalność 13 000 13 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 13 000 13 000 1 2 3 4 5 6 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 0830 Wpływy z usług 1 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 000 0830 Wpływy z usług 2 000 Ogółem: 6 923 745 517 804 107 000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2006 rok Plan wydatków budżetowych na 2006 rok Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2006r. W tym W tym dotacje na zadania zlecone dotacje na 2006 r. na zadania własne 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 431 550 0 0 01009 Spółka Wodna 10 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 411 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- węgiel, części zamienne do hydroforni i linii wodociągowej 13 000 4260 Zakup energii 47 000 4300 Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy urządzeń hydroforni 14 000 4410 Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 5 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550 4530 Podatek od towarów i usług VAT 18 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 01030 Izby Rolnicze 10 000 2850 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych 10 000 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 835 000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 150 000 60016 Drogi publiczne gminne 685 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - żwiru , przepustów , znaków drogowych 5 000 4300 Zakup usług pozostałych - równarka , odśnieżanie , bieżące naprawy dróg 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 238 333 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 188 333 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- węgiel , drobny sprzęt,okna-DN, drzwi-DN,Ośr.Zdrowia 40 000 4260 Zakup energii 9 000 4270 Zakup usług remontowych 113 000 4300 Zakup usług pozostałych - palenie w c.o.,remont klatek schodowych w DN 10 000 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków 1 700 1 2 3 4 5 6 7 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733 4530 Podatek od towarów i usług VAT 5 000 70095 Pozostała działalność 50 000 4300 Zakup usług pozostałych – plan przestrzennego zagospodarowania 50 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 020 406 58 000 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 58 000 58 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000 32 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 000 3 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 400 4 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów kancelaryjnych 14 000 14 000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczn 3067 3067 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733 733 75020 Starostwa Powiatowe 2 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 200 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 950 1 2 3 4 5 6 7 75022 Rady Gminy 41 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety radnych , dieta Przewodniczącego Rady 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, napoje kwiaty i wiązanki okolicznościowe 8 000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne 3 000 75023 Urzędy Gminy 903 906 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-umowy zlecenia 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 88 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-kancel , druków ,czasopism, środków czystości ,drobnego sprzętu, olej do c.o. 64 000 4260 Zakup energii 5 000 4300 Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacja sprzętu-komputery, ksero 69 000 4350 Dostęp do usług internetowych 7 000 4410 Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 20 000 4430 Różne opłaty i składki - ubezp. budynków i sprzętu 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 906 1 2 3 4 5 6 7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” 30 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 804 804 0 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 804 804 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 204 204 4300 Zakup usług pozostałych, -opłaty pocztowe, telefoniczne 600 600 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety komisji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 4300 Zakup usług pozostałych, -opłaty pocztowe, telefoniczne 1 2 3 4 5 6 7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 119 500 0 0 75405 Komendy Powiatowe Policji 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 116 500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- za udział w pożarach 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp 30 000 4260 Zakup energii 3 000 4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów i napraw, bieżące remonty remiz 31 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie samochodów i budynków (remiz i świetlic) 9 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 1 2 3 4 5 6 7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 31 000 0 0 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych 31 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów 9 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup czasopism materiałów kancelaryjnych 2 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 000 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 10 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 60 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000 4810 Rezerwa ogólna 60 000 1 2 3 4 5 6 7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 542 500 0 0 80101 Szkoły Podstawowe 2 100 780 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 268 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 80 000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 950 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 190 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- węgiel drobny sprzęt , materiały kancelaryjne, środki czystości 50 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000 4260 Zakup energii 20 000 4300 Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe i telefoniczne, palenie w piecach co. 45 000 4350 Opłaty za dostęp do sieci internetowych 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczanie budynków i sprzętu 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 780 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 100 492 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, drobny sprzęt 2 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 4300 Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4440 Odpisy na ZakładowyFundusz Świadczeń Socjalnych 3 892 80110 Gimnazja 1 057 792 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały kancelaryjne , drobny sprzęt,węgiel 28 000 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 000 4260 Zakup energii 8 000 4300 Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe i telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, palenie w c.o. 26 000 4350 Opłaty za dostęp do sieci internetowych 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe i ryczałty 2 000 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenia 2 000 1 2 3 4 5 6 7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 092 80113 Dowożenie uczniów do szkół 196 666 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 500 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 14 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo , oleje , części do autobusów 50 000 4300 Zakup usług pozostałych- naprawy i przeglądy autobusów , dowożenie na umowę 35 000 4430 Różne opłaty i składki -ubezpieczenie autobusów 2 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 666 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000 4300 Zakup usług pozostałych – czesne nauczycieli studiujących 16 000 4410 Podróże służbowe krajowe i ryczałty 1 000 80195 Pozostała działalność 69 770 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe przewóz dzieci na zawody, olimpiady sportowe 2 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-fundusz emerytów -pracowników oświaty 24 520 851 OCHRONA ZDROWIA 50 000 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- umowy zlecenia, pogadanki, diety komisji 8 000 3110 Świadczenia społeczne 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zabawki i sprzęt do świetlic szkolnych książki, ubrania ( dla dzieci z rodzin patologicznych) 23 000 4300 Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych organizacja konkursów 8 000 4410 Podróże służbowe krajowe - uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach członków Komisji 1 000 852 POMOC SPOŁECZNA 678 800 459 000 107 000 85202 Domy Pomocy Społecznej 10 000 3110 Świadczenia społeczne 10 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 421 000 421 000 3110 Świadczenia społeczne 408 370 408 370 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 6 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 000 4000 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały kancelaryjne 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe 1 630 1 630 85213 Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 000 7 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 000 7 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 83 000 31 000 32 000 3110 Świadczenia społeczne 80 000 28 000 32 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000 3 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000 3110 Świadczenia społeczne 4 000 85219 Ośrodki Pomocy Społeczne 112 600 0 62 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000 43 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 000 4 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 600 7 200 4120 Składki na fundusz pracy 1 700 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- kancelaryjnych ,druków ,czasopism, drobnego sprzętu 4 000 2 000 4260 Zakup energii 1 000 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe od przesłanych zasiłków dla podopiecznych,- opłaty pocztowe i telefoniczne OPS 5 600 2 600 4350 Opłaty za dostęp do sieci internetowych 1 000 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowei ryczałty samochodowe 4 000 4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie sprzętu 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 2 200 85228 Usługi opiekuńcze 3 200 3110 Świadczenia społeczne 3 200 85295 Pozostała działalność 38 000 13 000 3110 Świadczenia społeczne, dożywianie dzieci w szkołach 38 000 13 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 70 000 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30 000 3110 Świadczenia społeczne - jednorazowa wypłata za urodzenie lub przysposobienie dziecka 30 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000 3240 Stypendia dla uczniów 40 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 557 852 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 434 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki biologiczne do oczyszczalni, 4 000 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, - opracowanie planu gospodarowania odpadami 20 000 4430 Różne opłaty i składki – ochrona środowiska 40 000 1 2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- oczyszczalnie przyzagrodowe 370 000 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg 123 852 4260 Zakup energii 73 852 4300 Zakup usług pozostałych - naprawy bieżące, zmiany czasu świecenia 10 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja oświetlenia 40 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 000 0 0 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 13 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25 000 0 0 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 25 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - umowa zlecenie 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt sportowy dla drużyn wiejskich 16 000 4300 Zakup usług pozostałych - bieżące naprawy boisk wiejskich 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 O G Ó Ł E M: 7 683 745 517 804 107 000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2006 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 990.000 zł - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 230.000 zł RAZEM: 990.000 ZŁ 230.000 ZŁ Deficyt budżetu 760.000 zł Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2006 rok DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 R. Dział Rozdział § Nazwa działu,rozdziału, paragrafu dochody wydatki Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja Publiczna 58 000 58 000 75011 Urzędy Wojewódzkie 58 000 58 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 58 000 58 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 067 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państowwej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa 804 804 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstwowej Kontroli i Ochrony Prawa 804 804 1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 804 4210 Materiały i wyposażenie - zakup materiałów kancelaryjnych 204 4300 Zakup usług pozostałych 600 852 Pomoc Społeczna 459 000 459 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 421 000 421 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej 421 000 3110 Świadczenia społeczne 408 370 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe, prowizja BS 1 630 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 000 7 000 1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 31 000 31 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom 31 000 3110 Świadczenia społeczne 28 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000 Ogółem: 517 804 517 804 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2006 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku Nazwa zadania Rok Wartość Dotychcz. Pozost. środki w tym: Inne Ogółem inwestycyjnego rozpocz kosztorysowa Poniesione środków wynikające środki własne Środ. Wpłaty Środki Dotacje Kredyty środki np. środki i jego lokalizacja zakończ. zadania wydatki na r-ku z planów budżet. z wł. ludności z budżetu bezzwro i pożyczki partycyp. na do końca inwest. na 2006 r. fund. państwa tne z funduszy innych jedn. inwestycje 2005 r. ogółem cel. celowych w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Zadania noworozpoczęte 1. Modernizacja hydroforni 2 006 250 000 250 000 250 000 250 000 2. Drogi powiatowe 2 006 150 000 150 000 150 000 150 000 3. Drogi gminne 2 006 580 000 580 000 577 000 3 000 580 000 4. Zakup sprzętu komputerowego 2 006 30 000 30 000 30 000 30 000 5.Szkoły-boisko, parking 2 006 300 000 300 000 300 000 300 000 6. Modernizacja oświetlenia 2 006 40 000 40 000 40 000 40 000 7. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych 2005-2010 4 200 000 370 000 370 000 370 000 Ogółem 5 550 000 1 720 000 1 717 000 3 000 1 720 000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2006 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 1. Stan środków na początek roku - 14.000 zł 2. Przychody ogółem: Dz.900 Rozdz.90011 - 5.000 zł w tym: 1/ Wpływy własne Dz.900 Rozdz. 90011 § 0580 - 500 zł 2/ Przelewy od Wojewodów § 0580 - 1.000 zł 3/ Przelewy od Woj. Insp. Ochrony Środowiska § 0580 - 3.000 zł 4/ Odsetki § 0910 - 500 zł 3. Wydatki ogółem: Dz.900 Rozdz. 90011 - 18.000 zł 1/ Wywóz nieczystości z szamb i zbiorników Dz.900 Rozdz.90011 § 4300 - 18.000 zł 4. Stan środków na koniec roku - 1.000 zł Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2006 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku L.p Wyszczególnienie Kwota zł I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. 230.000 1. Emisja papierów wartościowych - 2. Zaciągnięte kredyty 230.000 3. Zaciągnięte pożyczki - 4. Przyjęte depozyty - W tym depozyty zbywalne - 5. Zobowiązania wymagalne - a) z tytułu poręczeń i gwarancji - b) jednostek budżetowych - W tym z tytułu - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - II. Planowane zwiększenie długu na 2006 rok 760.000 1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 760.000 2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki - 3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 roku - a) jednostek budżetowych - b) pozostałych jedn. Sektorów publicznych - Wartość długu ogółem ( I+II) 990.000 III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 230.000 1. Kwoty spłaconych rat kredytów 230.000 2. Kwoty spłaconych rat pożyczek - 3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów - 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych - IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I+II-III 760.000 V. Planowane dochody na 2006 rok 6.923.745 % (IV : V) 10,98 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2006-01-30 1310
  Data upublicznienia: 2006-01-30
  Art. czytany: 1278 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty