A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXX/138/06

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

  UCHWAŁA NR XXX/138/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 23 stycznia 2006 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiacego załacznik do uchwały NR II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Józefa Łuczaja zam. Krasowo Częstki na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną.Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik
  Załącznik

  Załącznik do uchwały Rady Gminy
  z dnia 23.01.2006 roku Nr XXX/138/06


  U Z A S A D N I E N I E

  Forma pisma Pana Józefa Łuczaj zatytułowanego „ skarga „ jest niedopuszczalna , gdyż narusza podstawowe zasady kultury i dobrego wychowania , a także zawiera szereg pomówień Wójta Gminy . Pomówienia te stanowią występki w rozumieniu kodeksu karnego( art. 212, 216,226 kk) oraz są czynami godzącymi w dobre imię Wójta podlegające ochronie cywilno-prawnej ( art. 23 kc) .
  Dlatego też Rada Gminy wyraża głębokie ubolewanie i stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania skarżącego.
  Mimo oczywistej naganności formy skargi Rada Gminy rozpatrzyła ją merytorycznie i stwierdziła co następuje :
  Pierwsza część skargi dotyczy postępowania rozgraniczeniowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia
  13 sierpnia 1997 roku sygn. akt. I Ns.345/96. Pan Łuczaj kwestionuje to orzeczenie , twierdząc , że Wójt „ ukradł ‘ mu grunt i przeznaczył go pod drogę .
  Bezzasadność skargi jest tutaj oczywista i pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych
  i faktycznych .
  Druga część skargi dotycząca przebiegu i budowy drogi gminnej ( Nr działki 629)
  w Krasowie Częstkach z formalnego punktu widzenia jest uzasadniona. Faktem jest bowiem, że naruszone zostały przepisy prawa budowlanego , gdyż brak było pozwolenia na budowę.
  Konsekwencją tego były decyzje inspekcji nadzoru budowlanego i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazujące zlikwidowanie przepustu i przywrócenie poprzedniego sposobu odwodnienia korpusu drogi .
  Ponieważ wykonanie powyższego zakresu robót byłoby bardzo kosztowne oraz pozbawiałoby drogę jej funkcji komunikacyjnej – Wójt Gminy starał się i stara rozwiązać ten problem tak aby uwzględnić interes Pana Józefa Łuczaja jak i słuszny interes mieszkańców gminy .
  Niestety jego starania jak i mediacja Przewodniczącego Rady Gminy zostały odrzucone przez Pana Józefa Łuczaja , który żąda ścisłego wykonania orzeczenia Inspektora Nadzoru
  Budowlanego .
  Rada Gminy stwierdza, że mimo naruszenia przepisów prawa budowlanego wójt działał
  w interesie społecznym mieszkańców gminy .
  Zarzut „marnowania pieniędzy z kasy gminy” nie znajduje potwierdzenia w faktach .
  Postępowanie administracyjne służące obronie interesów mieszkańców gminy po pierwsze było uzasadnione , a po drugie nie wiązało się z dużymi kosztami , gdyż koszt wpisu od skargi wyniósł 100,00 zł , a koszty radcy prawnego ograniczyły się do wydatków za przejazd do Warszawy na posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Rada Gminy mając na uwadze powyższe uznała również w tym zakresie skargę za nieuzasadnioną .
  Załącznik


  Data wprowadzenia: 2006-01-30 1313
  Data upublicznienia: 2006-01-30
  Art. czytany: 979 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty