A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta
» Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
» Informacje dla kandydatów na członków OKW
» Obwieszczenie Wójta Gminy
» Dodatkowe informacje
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Kontakty Rady z mieszkańcami
 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 stycznia 2006 roku

  Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu wobec właścicieli zarządców budynków i innych obiektów budowlanych
  Na podstawie art.. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie- (Dz.U. z 2001 r. Nr Su, póz.872 i Nr 128, póz. 1407, z 2002 i. Nr 37, poz.329łNr4K poz.365. Nr 62, poż 558, Nr 89. poz.SC4 i Nr 200. póz, 1688, / 2003 r. Nr 52, poz.450. Nr 137. póz.1302 ; Nr 149, póz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.287 oraz z 2005 r. Nr 33. póz.288. Nfr 90, póz.757 i Nr 175. póz. 1462) zarządza się, co następuje:
  § 1, Wprowadza się na trenie województwa podlaskiego wobec właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów- budowlanych obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu (hale sportowe, widowiskowe, handlowe, budynki użyteczności publicznej, hale przemysłowe, itp.).
  § 2. Zobowiązuje się właściwe służby (w szczególności organy nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, policji; do kontroli wykonywania obowiązku określonego w § 1.
  § 3, Kto nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w § l, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i trybie określonych w kodeksie wykroczeń i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
  § 4, Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w każdej gminie, mieście i powiecie województwa podlaskiego i poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu,
  § 5. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życic z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wójt Gminy Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2006-01-30 1441
  Data upublicznienia: 2006-01-30
  Art. czytany: 5173 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty