A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
» Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Krasowo Częstki
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Kontakty Rady z mieszkańcami
 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 stycznia 2006 roku

  Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu wobec właścicieli zarządców budynków i innych obiektów budowlanych
  Na podstawie art.. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie- (Dz.U. z 2001 r. Nr Su, póz.872 i Nr 128, póz. 1407, z 2002 i. Nr 37, poz.329łNr4K poz.365. Nr 62, poż 558, Nr 89. poz.SC4 i Nr 200. póz, 1688, / 2003 r. Nr 52, poz.450. Nr 137. póz.1302 ; Nr 149, póz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.287 oraz z 2005 r. Nr 33. póz.288. Nfr 90, póz.757 i Nr 175. póz. 1462) zarządza się, co następuje:
  § 1, Wprowadza się na trenie województwa podlaskiego wobec właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów- budowlanych obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu (hale sportowe, widowiskowe, handlowe, budynki użyteczności publicznej, hale przemysłowe, itp.).
  § 2. Zobowiązuje się właściwe służby (w szczególności organy nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, policji; do kontroli wykonywania obowiązku określonego w § 1.
  § 3, Kto nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w § l, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i trybie określonych w kodeksie wykroczeń i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
  § 4, Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w każdej gminie, mieście i powiecie województwa podlaskiego i poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu,
  § 5. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życic z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wójt Gminy Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2006-01-30 1441
  Data upublicznienia: 2006-01-30
  Art. czytany: 5095 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty