A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXI/139/06

  uchwała

  Uchwała Nr XXXI/139/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 23 marca 2006 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala 'Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty', stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XIV/54/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 r. roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Załącznik do uchwały nr XXXI/139/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 23 marca 2006 roku.


  REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
  NA TERENIE GMINY NOWE PIEKUTY

  ROZDZIAŁ I

  Postanowienia ogólne
  § 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty, a w szczególności:
  1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
  2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
  3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
  5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
  6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie
  7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
  2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
  3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
  na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
  4) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
  5) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
  6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
  7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
  8) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
  9) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
  10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
  11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
  12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdrażającymi system gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi są gminy;
  13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
  14) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
  15) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
  16) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Piekuty stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty.
  17) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
  a. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  b. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  c. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  d. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
  18) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
  19) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;
  20) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
  21) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
  22) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

  ROZDZIAŁ II

  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

  § 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
  1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
  3) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
  4) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów komunalnych:
  a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
  - powinny być kompostowane w przydomowych kompostownikach, lub odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony w cyklu miesięcznym
  b) odpady opakowaniowe takie jak szkło białe, szkło kolorowe, butelki plastikowe, opakowania metalowe,
  - należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach odpowiednio oznakowanych, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, lub odpowiednio oznakowanych workach
  c) odpady niebezpieczne :
  - odbierane są od mieszkańców w cyklu półrocznym,
  d) odpady wielkogabarytowe odbierane są:
  - w cyklu półrocznym,
  e) odpady budowlane odbierane na indywidualne zgłoszenie;
  5) zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów nie podlegających selekcji, a więc:
  - tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
  - szkła nieopakowaniowego,
  - odpadów mineralnych,
  - drobnej frakcji popiołowej,
  oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
  6) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
  7) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;
  8) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
  9) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
  10) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady;
  11) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram , itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
  12) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
  13) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
  14) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
  15) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
  16) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;
  17) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru;
  18) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania;
  19) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;
  20) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
  21) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;
  22) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
  23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
  24) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
  25) naprawy drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  26) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
  27) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 26;
  28) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
  29) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
  30) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
  31) zgłaszanie do urzędu gminy (referat ochrony środowiska) faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;
  32) spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
  § 4. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
  1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;
  2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
  3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
  4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
  5) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
  6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
  7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
  8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
  9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
  10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
  11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
  12) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

  ROZDZIAŁ III

  Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
  § 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
  1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Pojemniki na odpady niesegregowane dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości dostarczane przez podmiot uprawniony nieodpłatnie.
  - właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
  2) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
  a) pojemniki na odpady nieselekcjonowane
  b) worki;
  c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
  d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
  e) przydomowe kompostowniki na odpady biodegradalne
  3) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
  a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
  - po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu, właściciel nieruchomości powinien składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, kubeł koloru brązowego i tam składać;
  b) odpady opakowaniowe takie jak : szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne :
  - należy gromadzić w pojemnikach specjalnie oznakowanych i rozstawionych na terenie gminy.
  c) Odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych, zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, dostarczonych przez podmiot uprawniony
  - mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;
  d) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony;
  e) odpady budowlane są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
  § 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
  - gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów.
  - miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.
  1) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie.
  § 7. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
  1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
  2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego lub wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
  3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;
  4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;
  5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
  6) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
  § 8. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
  1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
  2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
  3) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
  - ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
  - lustra,
  - szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
  - szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
  - szyby samochodowe;
  4) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
  - tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
  - opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
  - opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;
  5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

  ROZDZIAŁ IV

  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
  § 9. Obowiązki w zakresie podpisania umów:
  1) właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości, wykonywanych przez podmiot uprawniony.
  § 10. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:
  1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968)
  2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
  3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
  4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;
  5) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
  6) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.
  § 11. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
  1) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 3 pkt. 6 niniejszego Regulaminu;
  2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
  a) w cyklu miesięcznym
  b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
  c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w cyklu miesięcznym
  d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;
  § 12. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
  1) odpady komunalne, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Nowe Piekuty,
  2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
  3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.
  4) odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
  5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia;
  6) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
  7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie;
  8) do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;
  9) do odbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;
  10) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
  11) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
  12) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

  ROZDZIAŁ V

  Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
  § 13. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
  1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
  2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
  3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
  Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

  ROZDZIAŁ VI

  Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
  § 14. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Osipy Lepertowizna gmina Wysokie Mazowieckie, lub są przekazywane do odzysku lub recyklingu.
  § 15. 1.Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
  2. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
  3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.
  4. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
  5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

  ROZDZIAŁ VII

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  § 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe oraz gospodarskie są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
  § 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie należy:
  1) w odniesieniu do psów:
  a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w referacie ochrony środowiska w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:
  - imię i nazwisko właściciela,
  - adres właściciela,
  - imię psa,
  b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
  c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
  d) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy,
  e) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
  f) uzyskanie zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
  2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
  a) stały i skuteczny dozór,
  b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów–przewodników,
  c) niewprowadzanie zwierząt domowych i gospodarskich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
  d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
  e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
  f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe i gospodarskie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,
  g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
  3) zwłoki zwierząt powinny być przekazywane do utylizacji dla podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych
  4) w szczególnych przypadkach, na podstawie decyzji Lekarza Weterynarii, dopuszcza się zakopanie martwych zwierząt w miejscu wskazanym przez gminę.
  5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  § 18. Zasady postępowania z bezdomnymi psami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała nr VIII/32/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30.04.2003 r., w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Nowe Piekuty.

  ROZDZIAŁ IIX

  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

  § 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
  § 20. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
  § 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
  § 22. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

  ROZDZIAŁ IX

  Postanowienia końcowe
  § 23. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt.
  2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
  3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1321
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 698 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty