A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXI/140/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXI/140/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 23 marca 2006 roku


  W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19 i art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. 1. Wójt określa formy zlecenia zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
  2. Wójt ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.
  § 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy Nowe Piekuty w uchwale budżetowej.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Załącznik do uchwały Nr XXXI/140/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 23 marca 2006r.  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWE PIEKUTY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2006


  W S T Ę P

  Gmina Nowe Piekuty należące do niej zadania publiczne wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jak najlepsze zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy jest priorytetem gminy. Jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy jest aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wynikiem tej współpracy jest osiągnięcie celów takich jak:

  a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur na rzecz społeczności lokalnej,
  b) zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych,
  c) cpoprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

  Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym może odbywać się poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i oraganizacjami pozarządowymi.

  ROZDZIAŁ I
  USTALENIA OGÓLNE


  § 1. Program współpracy gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotnych elementów polityki społeczno – finansowej gminy.
  § 2. Udzielanie pomocy publicznej przy wykonywaniu zadań, zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych gminy z organizacjami pozarządowymi określa niniejszy Program.
  § 3. Określenia użyte w dalszej części programu oznaczają:
  1) ustawa – rozumie się przez to ustawę z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  2) Program – rozumie się przez to Program współpracy gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi w roku 2006,

  3) organizacje – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne , określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  § 4. 1. Zadania obejmujące sferę zadań publicznych mogące być obszarem współpracy pomiędzy gminą Nowe Piekuty z organizacjami określone są w art. 4 ust. 1 ustawy.
  2. Zadania których realizacja będzie wspierana w 2006r. to:
  1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  a) rozgrywki „otwarte”w piłkę nożną o „puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty”
  młodzież gimnazjalna i starsza,
  b) przygotowanie reprezentacji do udziału w imprezach ponadgminnych,
  2) rozwój tradycji i świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości:
  a) organizacja „Hodyszewskich Dni Gimnazjalisty”
  b) organizacja „Dożynek Gminych”
  c) udzielanie pomocy inicjatywom, których przesłaniem jest upamiętnianie osób, miejsc, wydarzeń historycznych na terenie gminy
  d) organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,
  3) kultura i sztuka:
  a) realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym,
  b) ogólnogminny konkurs recytatorski na poziomie szkolnym,
  4) pomoc społeczna:
  a) pomoc w organizacji dożywiania dzieci w szkołach,
  b) współudział w organizacji dożywiania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu,
  c) świadczenie usług opiekuńczych osobom w miejscu zamieszkania,
  d) podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie uprawnień i praw,

  Rozdział II
  Formy współpracy

  § 5. 1. Realizacja zadań zlecanych organizacjom odbywa się poprzez:
  1) powierzanie wykonania zadania oraz udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2) wspieranie wykonywanych zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  2. Informowanie się wzajemne o planowanych przedsięwzięciach i kierunkach działalności oraz współdziałania poprzez:
  1) publikacje ważnych informacji na stronach internetowych BIP,
  2) zapraszanie przedstawicieli organizacji na sesje Rady Gminy, na których planowane
  jest omawianie lub podejmowanie decyzji dot. zadań zawartych w Programie,

  3. W sytuacji zaistnienia potrzeby z inicjatywy organów gminy lub organizacji – stworzenie wspólnych zespołów zadaniowych do:
  1) przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy,
  2) opiniowania spraw związanych z Programem,
  3) opracowania sprawozdania z realizacji Programu.
  4. Inne formy współpracy w szczególności:
  1) pomoc w organizacji spotkań otwartych przez organizacje o tematyce związane z Programem poprzez udostępnienie lokalu, środków technicznych itp.,
  2) wskazywania źródeł pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań innych niż gminne,
  3) promocja działalności organizacji realizujących zadania Programu,

  Rozdział III
  Zasady współpracy


  § 6. Współpraca gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
  1) pomocniczości,
  2) suwerenności stron,
  3) partnerstwa,
  4) efektywności,
  5) uczciwej konkurencji,
  6) jawności.

  § 7. Zlecanie organizacji zadań gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania, o których mowa w § 4 ust.2 i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
  § 8. Ogłaszanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu.
  § 9. Ofertę realizacji zadań publicznych mogą złożyć organizacje z własnej inicjatywy. Przy jej rozpatrywaniu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
  § 10. Zagadnienia wykazane jako priorytetowe na rok bieżący nie stanowią jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należy m.in. wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania i posiadane zasoby.
  Rozdział IV
  Postanowienia końcowe

  § 11. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji, jej rozliczanie i sposób kontroli zleconego zadania następuje w trybie określonym w ustawie.
  2. Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych są określone uchwałą budżetową Rady Gminy na 2006r.
  3. Organizacja, w czasie otrzymywania dotacji, zamieszcza informację w swoich materiałach informacyjnych o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Radę Gminy Nowe Piekuty


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1322
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty