A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXI/141/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXI/141/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 23 marca 2006 roku.
  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez Gminę Nowe Piekuty
  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym, odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody przez Gminę Nowe Piekuty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr VIII/34/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Załącznik do uchwały Nr XXXI/141/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 23 marca 2006 r.

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY PRZEZ GMINĘ NOWE PIEKUTY

  Rozdział I
  postanowienia ogólne

  § 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie :
  1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 85 poz. 729)
  2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9 poz. 443 z późn. zm. )
  3. Gmina Nowe Piekuty świadczy usługi w zakresie dostarczania wody w oparciu o majątek własny.
  § 2. Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wzajemne relacje pomiędzy Gminą Nowe Piekuty a odbiorcą usług w tym :
  1) poziom usług świadczonych przez Gminę w zakresie dostarczania wody
  2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
  3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
  4) warunki przyłączenia sieci
  5) techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych
  6) sposób dokonywania odbioru przez Gminę Nowe Piekuty wykonanego przyłącza
  7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
  8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody
  9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
  § 3. Użyte w regulaminie określenia techniczne należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  Rozdział II
  Dostarczanie wody

  § 4. Gmina Nowe Piekuty ma obowiązek :
  1. Dostarczać z sieci wodociągowej gminy wodę odbiorcy, na podstawie zawartej pisemnej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy; jakość dostarczanej wody przez Gminę stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem.
  2. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.
  3. Zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowej.
  4. Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy.
  5. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji gminy, oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.
  § 5. Gmina Nowe Piekuty ma prawo :
  1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi
  2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego
  3. Za okazaniem upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji w tym prawo wstępu do pomieszczeń w celu
  1) zainstalowania i demontażu wodomierza głównego,
  2) przeprowadzenia kontroli urządzeń urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
  3) Przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez gminę Nowe Piekuty
  4) Odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
  5) Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, jeżeli zawarta umowa tak stanowi,
  4. Wejście na teren posesji ( w pasie o szerokości 3 m. na przebiegu linii wodociągowej) w celu usunięcia awarii.
  Rozdział III
  Prawa i obowiązki odbiorcy

  § 6. Odbiorca wody ma prawo:
  1) do dostawy wody o wymaganym ciśnieniu i odpowiedniej jakości,
  2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,
  3) żądać od Gminy Nowe Piekuty w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
  4) uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody
  § 7. Odbiorca wody zobowiązany jest do :
  1) umożliwienia dostępu pracownikom Gminy Nowe Piekuty do wodomierza w celu dokonania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonania jego napraw lub wymiany.
  2) prawidłowego utrzymywania i zabezpieczenia pomieszczenia w którym znajduje się wodomierz
  3) wykonania wszelkich napraw instalacji za zaworem głównym
  4) użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności wyeliminowanie możliwości wystąpienia skażeń bakteriologicznych wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia wody z instalacji wodociągowej
  5) pokrycia kosztów naprawy przyłącza wodociągowego oraz wymiany wodomierza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpiło z winy odbiorcy.
  § 8. Odbiorcy wody zabrania się :
  1) używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową z Gminą Nowe Piekuty
  2) poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza
  3) przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon
  4) wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych
  5) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzenia drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m.

  § 9. Naruszenie postanowień paragrafu 8 i 9 pociąga za sobą wypowiedzenie umowy o dostarczanie wody przez Gminę Nowe Piekuty. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania nieprawidłowego postępowania.

  Rozdział IV
  Warunki techniczne dostarczania wody

  § 10. Na wniosek odbiorcy Gmina Nowe Piekuty zobowiązana jest określić warunki techniczne dostarczania wody.
  § 11. 1. Dostarczenie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
  2. Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje upoważniony przez Gminę pracownik.
  § 12. 1. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczenie wody uzależnione jest od terminu zakończenia dokonania odbioru tych prac.
  2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunku techniczne.
  3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Gminą Nowe Piekuty.
  4. Realizacja przyłącza w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy drogi.
  5. O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić Gminę nowe Piekuty 3 dni przed ich rozpoczęciem.
  6. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczenie wody na zasadach określonych w § 12. Przyłącze po przejęciu do eksploatacji staje się własnością Gminy nowe Piekuty na warunkach określonych w umowie.
  § 13. 1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami :
  1) ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnej. Po wykonaniu nowa sieć stanowi własność Gminy.
  2) w części ze środków Gminy Nowe Piekuty i w części ze środków odbiorcy usług, w ramach zawartej umowy na realizację zadania. Po realizacji nowa sieć staje się własnością Gminy.
  3) ze środków odbiorcy w ramach zawartej z nim umowy. Po wykonaniu nowa sieć staje się własnością Gminy.
  2.Tryb realizacji prac oraz dostarczanie wody dla odbiorcy odbywa się na zasadach określonych w § 12 i § 13.
  § 14. 1. Gmina Nowe Piekuty odcina dostawę wody jeżeli :
  1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa
  2) odbiorca usług nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty.
  3) został stwierdzony nielegalny pobór wody.
  2. W przypadku odcięcia przez Gminę Nowe Piekuty dostawy wody, Gmina jest zobowiązana do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
  3. O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Gmina Nowe Piekuty zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

  Rozdział V
  Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

  § 15. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku
  § 16. Umowy mogą być zawierane z osobami mającymi uregulowany tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczona woda, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub z zarządcą budynku, który legitymuje się stosownym dokumentem.
  § 17. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Gmina Nowe Piekuty zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli :
  1) instalacja wodociągowa budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych
  2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierza w terminie uzgodnionym przez Gminę Nowe Piekuty z właścicielem lub zarządcą
  3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody
  4) właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody
  5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami
  6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu, bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostawy wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
  7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.
  § 18. Miejscem dostarczania wody przez Gminę Nowe Piekuty (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem.
  § 19. Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.
  § 20. Po upływie terminu wypowiedzenia Gmina Nowe Piekuty zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.
  § 21. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą.
  Rozdział VI
  Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

  § 22. Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego.
  § 23. W przypadku korzystania z przyłączeń prowizorycznych (np. na czas budowy ) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody.
  § 24. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 - miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 – miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.
  § 25. Rozliczenie należności odbywa się na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.
  § 26. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.
  § 27. Otrzymaną fakturę VAT za wodę odbiorca zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.
  § 28. Zgłoszenie reklamacji po upływie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
  § 29. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w wyznaczonym terminie, Gmina Nowe Piekuty po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczenia dodatkowego 14 – dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności – ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.
  § 30. Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należności wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez gminę Nowe Piekuty związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.
  Rozdział VII
  Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody – przypadki szczególne.

  § 31. 1. Wystąpienie przerw w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych konserwacyjno – remontowych.
  2. O planowanych przerwach w dostawie wody Gmina Nowe Piekuty powinna powiadomić odbiorcę usług najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.
  3. W razie przerw przekraczających 12 godzin Gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.
  § 32. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją Wójta Gminy wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadkach przewidzianych tymi przepisami.
  § 33. 1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
  1) braku wody na ujęciu
  2) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostaw wody
  3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych
  2. W czasie trwania klęski Gmina Nowe Piekuty ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach.
  § 34. Gmina Nowe Piekuty jest zobowiązana do regularnego informowania odbiorców usług (co 6 miesięcy) o jakości wody przeznaczonej do spożycia.
  Rozdział VIII
  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

  § 35. 1. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne jest to system zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt ochrony przeciwpożarowej.
  2. Hydranty zewnętrzne rozmieszczone są wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach.
  3. Ciśnienie na hydrancie zewnętrznym powinno wynosić co najmniej 0,1 MPA – jeżeli woda pobierana jest za pomocą pomp pożarniczych.
  4. Rozliczenie kosztów związanych z poborem wody do celów przeciwpożarowych następuje na podstawie danych otrzymanych z jednostki straży pożarnej.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1324
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 706 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty