A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXII/148/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXII/148/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 4 maja 2006 r.

  w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2004 – 2013

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:
  § 1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/82/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego wprowadza się następujące zmiany:
  1. W dziale III pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „ ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA
  PRZYRODNICZEGO
  Najpoważniejszymi zadaniami związanymi z poprawą sytuacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Nowe Piekuty są:
  - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
  - modernizacja ogrzewania z wymianą instalacji c.o w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
  - modernizacja ogrzewania z wymianą instalacji c.o w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej,
  - budowa składowiska odpadów,
  - budowa małych zbiorników retencyjnych.

  2. W dziale IV REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW tabela 1 otrzymuje brzmienie:

  CEL STRATEGICZNY
  POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWE PIEKUTY
  CEL OPERACYJNY 1:
  Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w gminie poprzez rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej.
  Odpowiedzialność: Urząd Gminy.
  Lp. Zadania realizacyjne Termin realizacji Zakładany koszt
  w tyś. zł Odpowie-
  dzialność

  1. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2006-2013 6.660 Urząd Gminy, mieszkańcy
  2. Budowa małych zbiorników retencyjnych w miejscowościach Stokowisko, Jabłoń Piotrowie, Kostry Noski 2007 - 2011 900 Urząd Gminy
  5. RAZEM 7.560


  3. W dziale VII w tabeli 20 PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 zadanie pod nazwą budowa oczyszczalni przyzagrodowych otrzymuje brzmienie” kolumna 2 - 2006-2013, kolumna 3 – 6600, kolumna 12 – 60, kolumna 13 – 420, kolumna 14 – 0, kolumna 15 - 180”

  § 2. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2006-05-12 0929
  Data upublicznienia: 2006-05-12
  Art. czytany: 901 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty