A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXII/149/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXII/149/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 4 maja 2006 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Kazimierza Sadkowskiego zam. Kostry Litwa 25 na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Załącznik do Uchwały Nr XXXII/149/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 4 maja 2006 r.


  UZASADNIENIE

  Rada Gminy Nowe Piekuty rozpatrując merytorycznie skargę Pana Kazimierza Sadkowskiego zam. Kostry Litwa 25 dotyczącą wyłączenia Wójta Gminy Nowe Piekuty od przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem ze sprawy Nr INs.92/00 stwierdza, co następuje :
  Strony postępowania rozgraniczeniowego drogi Nr 254 we wsi Kostry Litwa są głęboko zantagonizowane i wyrażają pogląd, że czynności postępowania są zwrócone przeciwko nim.
  Z dotychczasowego przebiegu postępowania wynika, iż podejmowane działania nie doprowadziły do zakończenia istniejącego konfliktu a zarzuty płynące z obu stron zarówno od Pana Kazimierza Sadkowskiego jak i Pani Anny Niemyjskiej dotyczące stronniczości są na porządku dziennym.
  W wyniku istniejącej sytuacji Wójt Gminy Nowe Piekuty pismem Nr DB-5530-1/7/05 z dnia 18.10.2005 r. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o wyłączenie Wójta Gminy z udziału w sprawie rozgraniczenia dróg gminnych Nr 254 i Nr 284 i wyznaczeniu innego organu do jej prowadzenia.
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży postanowieniem Nr S-KO.0053-891/05 z dnia 24.XI.2005 r. stwierdziło, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 24 § 1 pkt 1 i § 3 Kpa i do załatwienia powyższej sprawy wyznaczyło Wójta Gminy Szepietowo.
  Rada Gminy mając powyższe na uwadze uznała w tym zakresie skargę za nieuzasadnioną.
  Data wprowadzenia: 2006-05-12 0931
  Data upublicznienia: 2006-05-12
  Art. czytany: 950 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty