A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXIV/150/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXIV/160/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Andrzeja Jankowskiego zam. Jabłoń Jankowce 41 przesłaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Załącznik do uchwały nr XXXIV/160/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

  W dniu 21.07.2006 r. do Rady Gminy Nowe Piekuty wpłynęła z Podlaskiego
  Urzędu Wojewódzkiego skarga Pana Andrzeja Jankowskiego zam. Jabłoń Jankowce 41. Zarzuty podnoszone w skardze w stosunku do Wójta , Rady Gminy i niektórych radnych były już przedmiotem skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy.
  Przedstawiane w skardze zarzuty wyrażają osobisty pogląd skarżącego na wiele prywatnych spraw dotyczących wójta i radnych.
  Jednym z podniesionych zarzutów jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
  a zaniechanie realizacji tej inwestycji wynika z następujących okoliczności.
  W pierwszej połowie 2000 roku Rada Gminy Nowe Piekuty przyjęła wniosek
  Wójta- koncepcję o realizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
  W lipcu 2000 roku Zarząd Gminy ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji oczyszczalni i kanalizacji, a we wrześniu w wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca dokumentacji.
  Dokumentacja na oczyszczalnię zbiorczą z lokalizacją w Krasowie Częstkach (koło Nowych Piekut) została ukończona i Gmina w październiku 2002 roku otrzymała pozwolenie na budowę oczyszczalni. Niestety nie było możliwe dokończenie wykonania dokumentacji na kanalizację ze względu na brak zgody wielu właścicieli działek na przejście przez ich grunt kanalizacji..
  Pomimo posiadanego pozwolenia na budowę oczyszczalni Rada Gminy stwierdziła,
  iż niemożliwa jest realizacja inwestycji ponieważ mieszkańcy nie wyrazili zgody na przejście kanalizacji przez działki i udział finansowy w kosztach inwestycji. Drugim z powodów był fakt, iż podczas wykonywania dokumentacji okazało się, iż część terenu gminy nie będzie objęta kanalizacją a ścieki z tych miejscowości będą musiały być dowożone przez mieszkańców do punktu zlewnego przy oczyszczalni w Krasowie Częstkach,
  co spowodowało niezadowolenie niektórych radnych a tym samym podjęcie takiej decyzji.
  Obecnie sytuacja jest następująca:
  1. wsie na terenie gminy wyludniają się, już obecnie widać, że w poszczególnych wsiach docelowo zostanie po kilka gospodarstw.
  2. 95% dróg we wsiach posiada nawierzchnię bitumiczną i nie ma możliwości realizacji kanalizacji w pasie drogowym, mieszkańcy nie wyrażają zgody na przejście przez posesje.
  3. z posiadanej częściowej dokumentacji na kanalizację wynika, iż istniałaby konieczność budowy 39 przepompowni ścieków, co przy niewielkiej ilości potencjalnych zrzucanych ścieków powoduje brak realności ekonomicznej budowy oczyszczalni zbiorczej i kanalizacji
  4. gmina posiada tylko jedną oczyszczalnię biologiczno-mechaniczną przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i Domu Nauczyciela,
  5. jedyna możliwą koncepcją jest realizacja budowy po około 80-100 sztuk oczyszczalni przydomowych rocznie w ciągu 6-7 lat na terenie całej gminy. Powyższa koncepcja została przyjęta przez Radę Gminy w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty i jest akceptowana przez mieszkańców.
  Rada Gminy po przeanalizowaniu skargi stwierdza, że skarga jest bezzasadna.
  W związku z powyższym Rada Gminy uznała, że działania Wójta były i są zgodne
  z prawem co znajduje potwierdzenie w wynikach kontroli przeprowadzanych
  w Urzędzie Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2006-09-19 1133
  Data upublicznienia: 2006-09-19
  Art. czytany: 1012 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty