A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2006 / nowa kadencja/
 • Uchwała Nr I/3/06

  w sprawie zmian w statucie gminy

  UCHWAŁA NR I/3/06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie zmian w statucie gminy
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statutucie Gminy Nowe Piekuty uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nowe Piekuty Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. opublikowanego w Dz.Urz. Nr 7, poz. 227 Województwa Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2003 roku wprowadza się nastepujące zmiany:
  1) W § 19 ust 1i 2 otrzymują brzmienie:
  1.Na pierwszej sesji nowej kadencji Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzgledną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
  2. Rada Gminy wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących na zasadach określonych w ust. 1.
  Dotychczasowe numery ustępów 2,3,4,5,6 otrzymują odpowiednio numerację 3,4,5,6,7”.
  2) W § 25 w ust. 1 w wersie trzecim wyraz „Wiceprzewodniczącego” zastepuje się wyrazem „Wiceprzewodniczących”.
  3) § 26 otrzymuje brzmienie :
  „Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada Gminy powołuje następujace komisje:
  1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  2. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury,
  3. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej
  4 ) § 31 otrzymuje brzmienie”
  1. Radni mogą łączyć się w kluby tworzone na podstawie określonych kryteriów, jak w szczególności kryteria społeczne lub środowiskowe. Klub może być utworzony i istnieć, jeżeli skupia co najmniej 5 radnych. Radny może należeć do dowolnej liczby klubów .
  2. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem gminy ani z obowiazujacymi przepisami prawa.
  3. Przynależnożć do klubu jest dobrowolna.
  4. Fakt utworzenia klubu należy zgłosić przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od powstania klubu. Przewodniczący informuje Radę o powstaniu klubu na najblizszej sesji nastepującej po zakomunikowaniu mu tego faktu. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli zebranie założycielskie miało miesjce w okresie odroczenia obrad sesji.
  5. Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzajacym, powinno zawierać:
  1) nazwę klubu,
  2) imie i nazwisko przewodniczącego klubu,
  3) listę członków klubu z ich własnoręcznymi podpisami,
  6. Do zgłoszenia należy dołączyć regulamin, o którym mowa w ust 2.
  7. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
  8. Za udział w posiedzeniach klubu nie przysługują diety ustalone przez Radę Gminy za udział w sesjach i komisjach Rady.
  9. Regulamin klubu może przyznać członkom klubu prawo do diet wypłacanych z funduszy klubu.
  5) W § 57, ust 3 otrzymuje brzmienie:
  „ Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość zryczałtowanych diet sołtysom za udział w jej posiedzeniach i wykonywanie obowiazków sołtysa”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2006-11-28 1127
  Data upublicznienia: 2006-11-28
  Art. czytany: 1030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty