A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 9 lipca 2020 roku
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
 • Wójt
 • Ogłoszenia
 • Konkurs

  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 883 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez Sport Karate. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność statutową w tej dziedzinie. Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania realizowane na terenie Gminy Nowe Piekuty za rzecz dzieci i młodzieży.
  1. Rodzaj zadania.
  Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych „ Sport Karate” dla dzieci
  i młodzieży w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej .
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 3.000 zł ; słownie: trzy tysiące złotych.
  3. Zasady przyznawania dotacji : wsparcie organizacji zadań podmiotom wyłonionym w konkursie. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań określają przepisy:
  1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
  2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
  4. Termin i warunki realizacji zadania:
  1) Termin realizacji zadania 02.01.2007 do 27.06.2007.
  2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
  a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
  b) zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży w gminie Nowe Piekuty,
  5. Termin składania ofert:
  1) Oferty według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) należy składać (przesyłać) wraz z niezbędnymi dokumentami w kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadań – Karate” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2006 roku do godz. 14:00. na adres Urząd Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty pokój Nr 6 Sekretariat (decyduje data wpływu).
  Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu składania ofert tj. w dniu 29 grudnia o godz. 14:15. Otwarcie ofert jest jawne. Rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert ustalonego w ogłoszeniu. Wójt Gminy Nowe Piekuty przy rozpatrzeniu ofert uwzględnia .
  A Kryteria formalne – odrzuceniu podlegają oferty:
  1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  2) nie kompletne,
  3) złożone po terminie,
  4) złożone przez podmiot nieuprawniony,
  5) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego
  w ogłoszeniu.
  B Kryteria merytoryczne – Wójt Gminy Nowe Piekuty
  1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz, 873 z późn. zmianami),
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  4) Wójt Gminy Nowe Piekuty w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkuje się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz, 873 z późn. zmianami), oraz w ogłoszeniu. Rozstrzygniecie konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Piekuty a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Nowe Piekuty.
  7. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju:
  - w 2005 roku – 0 zł ( zero złotych)
  - w 2006 roku – 0 zł ( zero złotych)
  8. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie zobowiązany do zawarcia umowy
  na realizację zadania oraz sporządzania sprawozdań według wzoru określonego
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
  2005 r. (Dz. U. z 30 grudnia 2005 r. Nr 264, poz. 2207)
  9. Szczegółowe informacje oraz wzór oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy
  Nowe Piekuty od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do 15:00, tel. (086) 4761520 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowych Piekutach www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl


  Data wprowadzenia: 2006-11-28 1349
  Data upublicznienia: 2006-11-28
  Art. czytany: 2512 razy

  » wzór oferty - rozmiar: 91648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty