A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr IV/15/07

  Uchwa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  UCHWAŁA NR IV/15/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 12 stycznia 2007 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Wiesława Markowskiego na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Załącznik do uchwały Nr IV/15/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 12 stycznia 2007 r.


  Skarga Pana Wiesława Markowskiego jest bezzasadna . Rada Gminy po merytorycznym jej zbadaniu stwierdza, co następuje:
  Sposób odwodnienia drogi gminnej Krasowo Częstki- Nowe Piekuty przebiegającej wzdłuż działek siedliskowych Pana Józefa Łuczaja i Wiesława Markowskiego określa decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr WOP.I.EM.7144-7/03 z dnia 20.11.2003 r. orzekająca :
  1. Przywrócić poprzedni sposób odwodnienia korpusu drogowego drogi gminnej o Nr geod. 629 w miejscowości Krasowo Częstki sprzed roku 1984, kiedy nie było wykonanego przepustu, poprzez wykonanie obustronnych rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe z korpusu drogi do naturalnego cieku wodnego, tj. do rzeki Tłoczewka.
  W celu wykonania powyższej decyzji zlecono Firmie Handlowo-Usługowej „ELMAX” Tomasz Maleszko , projektant Mirosław Łuniewski sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Krasowo Częstki- Nowe Piekuty w lokalizacji 0+000-0+157,80.
  Wykonany projekt zakłada:
  1. Należy przywrócić poprzedni sposób odwodnienia drogi gminnej wykonując obustronne rowy przydrożne odprowadzające wody opadowe z drogi do naturalnego cieku wodnego tj. do rzeki Tłoczewka. W tym celu wykonać lewostronny rów na odcinku drogi od km 0+005 (połączenie z pasem drogowym drogi powiatowej) do km 0+074, z ukształtowaniem przelewu na zjeździe na działkę nr geod. 370/1 Pana Markowskiego. Po stronie prawej wykonać rów w km 0+005 do 0+070 w celu odprowadzenia wód opadowych spływających z drogi, co ma zapobiec gromadzeniu się wody na posesji Pana Łuczaja.
  W związku ze zwężeniem pasa drogowego w lok: 0+043,80 koniecznym jest zastosowanie umocnienia prawostronnego rowu korytkami ściekowymi trapezowymi na odcinku 0+038,80-0+050,30, zabezpieczającymi krawędzi pobocza przed osuwaniem.
  Odwodnienie drogi wykonano zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym i na aktualnym wyrysie geodezyjnym, sporządzono dokumentację powykonawczą zmodernizowanego odcinka drogi i przesłano do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

  Wobec powyższego Rada Gminy uznaje działania Wójta za zgodne z prawem
  i powołaną na wstępie decyzją administracyjną.  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0829
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 861 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty