A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr V/16/07

  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym gminy

  UCHWAŁA NR V/16/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym gminy.
  Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się wysokość i zasady wypłaty diet Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącemu Rady, Przewodniczącym Komisji oraz radnym, zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty Nr XV/64/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz uchwała Nr XV/65/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Załącznik do uchwały Nr V/16/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 lutego 2007 r.

  1. Od dnia 1 stycznia 2007 roku ustala się diety:
  1) dla radnych Rady Gminy w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) i będą one ulegały zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  2) dla Przewodniczącego Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości 100.% minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  3) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 25.% minimalnego wynagrodzenia za udział w sesjach i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  4) dla Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniach komisji, której jest Przewodniczącym w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  5) w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu komisji, której jest przewodniczącym, Zastępca Przewodniczącego Komisji otrzymuje dietę w wysokości ustalonej dla Przewodniczącego Komisji.
  6) Przewodniczący Komisji za udział w pracach komisji, których nie są Przewodniczącymi otrzymują dietę w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Dieta dla radnego przysługuje za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, bez względu na czas trwania tych posiedzeń.
  3. Wypłata diet radnym i Wiceprzewodniczącemu Rady następować będzie po odbyciu posiedzenia komisji lub sesji Rady Gminy.
  4. Wypłata diety dla Przewodniczącego Rady będzie dokonywana z dołu na koniec każdego miesiąca.
  5. W razie uczestniczenia przez radnego w tym samym dniu w dwóch lub więcej posiedzeniach przysługuje tylko jedna dieta.
  6. W wypadku, gdy z powodu braku quorum posiedzenie komisji lub sesja Rady Gminy się nie odbędzie, radnym przybyłym przysługuje 50% diety określonej w ust.1, pkt 1
  7. Kwota diety podlegać będzie zaokrągleniu do pełnych PLN.
  8. W powyższch kwotach ujęte są koszty przejazdu na terenie gminy.

  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0832
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 956 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty