A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
» Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku
» Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna
» Kalendarz wyborczy
» Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr V/19/07

  Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

  UCHWAŁA NR V/ 19/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2007.
  Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 , Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600/ oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U.Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48/ uchwala się , co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/136/06 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik do Uchwały Nr V/19/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 lutego 2007 r.

  GMINNY
  PROGRAM PROFILAKTYKI
  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
  W GMINIE NOWE PIEKUTY NA ROK 2007.
  I.WSTĘP

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Nowe Piekuty zwany dalej „programem gminnym” został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku / z późniejszymi zmianami / o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

  a) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
  b) działalność wychowawczą i informacyjną,
  c) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury spożywania napojów alkoholowych,
  d) ograniczenie dostępności alkoholu,
  e) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
  f) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków i ich usuwanie.
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
  4. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej.
  5. Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Analizy sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych za rok 2006.

  Jako priorytet przyjęto działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz kontrolę obrotu napojami alkoholowymi.
  Uznając, że profilaktyka alkoholowa i narkotykowa i rozwiązywanie problemów wynikających z ich nadużywania wymaga działań ukierunkowanych i skoncentrowanych, Rada Gminy Nowe Piekuty uznaje za celowe udzielenie niezbędnej pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, które podejmą się prowadzić działalność w tym zakresie.

  W art.41 Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi określa się następujące szczegółowe zadania w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy:
  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych.

  II. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

  Oddziaływania informacyjno- edukacyjne dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej promujące model zdrowego i trzeźwego stylu życia, prowadzone będą przez systemowy program działań o charakterze cyklicznym i wielopłaszczyznowym na rzecz:
  - dzieci i młodzieży szkolnej,
  - dorosłych mieszkańców.

  Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz młodzieży prowadzone będą przez:

  1. Kontynuowanie i wprowadzanie nowych programów profilaktycznych na terenie szkół oraz w świetlicach / „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”, „Zanim spróbujesz”, „Program Noe”/.
  2. Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami socjoterapii w oparciu szkolną bazę lokalową.
  3. Współudział w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych, których ideą przewodnią będzie propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
  4. Dofinansowanie imprez o charakterze turystyczno- krajoznawczym /obozy, wycieczki, rajdy, biwaki, itp. /dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
  5. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach szkolnych.
  6. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym i turystycznym organizowanych przez Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie.
  7. Prowadzenie pomocy psychologiczno- terapeutycznej przez pedagoga szkolnego.
  8. Współudział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych.
  9. Dofinansowanie luf sfinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach na terenie gminy i innych osób skierowanych przez komisję.
  10. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

  Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz dorosłych mieszkańców prowadzone będą poprzez:

  1. Organizowanie spotkań poświęconych problematyce alkoholowej i narkotykowej dla rodziców.
  2. Udział w szkoleniach i kursach w zakresie pracy z dziećmi z rodzin patologicznych.
  3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
  4. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży
  5. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych .
  6. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym.

  III. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ

  1. Motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia.
  2. Udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia.
  3. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  4. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
  5. Posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.
  6. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
  7. Motywowanie osób uzależnionych do leczenia poprzez:

  a) rozmowy interwencyjno - motywacyjne,
  b) kierowanie do biegłego na badania psychologiczne w istocie uzależnienia,
  c) kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego ,
  d) kierowanie do poradni specjalistycznych w celu podjęcia leczenia odwykowego /refundacja kosztów podróży i kosztów wszywki po okazaniu stosownych dokumentów/.
  8. Dofinansowanie udziału osób uzależnionych w różnych formach terapeutycznych.

  IV. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOTYKOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, MATERIALNEJ I PRAWNEJ.

  1. Objęcie opieką rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkotykowym.
  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:

  a) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
  b) skierowanie osoby na badanie przez biegłych , w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy/,
  c) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem,

  3. Zwiększanie dostępności programów interwencji społeczno- prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. Wzmocnienie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli policji i pracowników socjalnych na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.
  5. Finansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  6. Dofinansowanie zajęć informacyjnych, terapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
  7. Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych:
  - pomoc w odrabianiu lekcji podczas zajęć świetlicowych,
  - dofinansowanie dożywiania w szkołach,
  - zakup artykułów żywnościowych lub odzieży i przyborów szkolnych,
  - pomoc terapeutyczna – uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  8. Informowanie o możliwościach obrony przed przemocą w rodzinie-kierowanie do Centrum Interwencji Kryzysowych w celu uzyskania porady.
  9. Stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym poprzez zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie /szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, policja/.
  10. Tworzenie i finansowanie zajęć w ramach świetlic szkolnych, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
  11. Współpraca z Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu rejestrowania wszystkich przejawów przemocy.  V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W art. 131 i 15 USTAWY.

  1. Kontrola usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy.
  2. Realizacja ustawowych zadań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia poprzez kontrolę przez członków komisji.
  3. Systematyczna kontrola przestrzegania przepisów dotyczących obrotu napojami alkoholowymi:

  a) przeprowadzenie kontroli zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  b) podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
  c) przeprowadzenie w miarę potrzeby szkoleń dla osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych,
  d) rozważenie możliwości utworzenia zespołu kontrolno- interwencyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Alkohol- nieletnim dostęp wzbroniony!”.

  VI. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH.


  1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

  a) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
  b) przeciwdziałanie przemocy domowej,
  c) działania na rzecz pomocy dzieciom z rodzin gdzie występuje problem
  uzależnień w tym rozwijanie działalności i funkcjonowanie świetlic szkolnych
  i zajęć socjoterapeutycznych,
  d) działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich, które tworzą bezpieczne miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla alkoholików po zakończonej terapii.

  VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosi 10% wynagrodzenia minimalnego.
  2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez przewodniczącego i sekretarza komisji.
  3. Za prowadzenie dokumentacji GKRPA Sekretarzowi Komisji, ustala się ryczałt w wysokości 700 zł brutto w skali rocznej wypłacane jednorazowo w miesiącu grudniu.

  VIII. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  1. Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z działalności Wójtowi i Radzie Gminy do końca I kwartału za rok poprzedni.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z gminnego programu odpowiedzialny jest wójt.
  2. Środki finansowe na realizację gminnego programu zapewnione są w planie budżetowym, w ramach opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  3. Komisja ustala szczegółowy zakres działań wynikający z programu gminnego, wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel stosownych środków w budżecie gminy. Po uchwaleniu budżetu, komisja gminna koryguje plan działań wskazując sposób realizacji.
  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0837
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 1137 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty