A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 9 lipca 2020 roku
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
 • Wójt
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie

  o naborze na stanowisko inspektora

  Ogłoszenie
  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  2006-03-14

  Urząd Gminy
  Nowe Piekuty
  ul. Główna 8
  18-212 Nowe Piekuty

  Wójt Gminy Nowe Piekuty

  na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

  ogłasza nabór
  na stanowisko inspektora
  w Urzędzie Gminy

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1) wymagania niezbędne:
  - wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewnym,
  - znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania
  administracyjnego,
  - dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz Microsoft
  Office,
  - doświadczenie w pracy w instytucjach administracji samorządowej,
  - co najmniej 5-letni staż pracy w administracji samorządowej,
  - prawo jazdy kategorii B,
  - własny samochód,
  - dyspozycyjność.
  2) wymagania dodatkowe:
  - umiejętności organizacyjne (referencje),
  - odpowiedzialność za wykonywaną pracę (referencje),
  - obowiązkowość, rzetelność i staranność (referencje),
  - umiejętność pracy w zespole.
  2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  - inwestycje gminne- przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu decyzji
  i innych dokumentów związanych z procesem budowlanym,
  - prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i użytkowaniem
  dróg gminnych,
  - przygotowanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i przywrócenie
  pasa drogowego dróg gminnych przypadku jego naruszenia,
  - sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy,
  - wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów przy drogach publicznych, mieniu komunalnym oraz gruntach indywidualnych,
  - sporządzanie dokumentacji do udzielanych ulg inwestycyjnych,
  - przygotowywanie i udział w odbiorach robót budowlanych na terenie gminy,
  - prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i podziałów nieruchomości,
  - dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych i prowadzenia spraw z tym
  związanych w zakresie swoich obowiązków.
  3. Wymagane dokumenty:
  - Curriculum Vitae,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz innych
  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
  - kwestionariusz osobowy,
  - list motywacyjny uzasadniający przystąpienie do naboru.
  4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
  1) termin- do 22.03.2007r. do godz. 14ºº
  2) sposób składania dokumentów:
  w zamkniętej kopercie, osobiście lub drogą pocztową z napisem na kopercie
  „Nabór na stanowisko urzędnicze”
  3) miejsce:
  Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8
  Sekretariat urzędu, I piętro, pokój Nr 6
  4. Informacje dodatkowe:
  1) Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I etap- ocena ofert pod względem formalnym bez udziału kandydata
  II etap- komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy przeprowadzi
  rozmowę z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu. Wszyscy kandydaci
  odpowiadają na pytania ustalone przez członków komisji
  Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni indywidualnie (na piśmie) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
  2) Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej Wójt Gminy podejmie decyzję o zatrudnieniu wskazanego przez komisję kandydata na wolne stanowisko pracy.
  3) Osoby biorące udział w procesie naboru zostaną powiadomione o jego wynikach  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2007-03-15 0752
  Data upublicznienia: 2007-03-15
  Art. czytany: 2471 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty