A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VI/23/07

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007


  UCHWAŁA NR VI/23/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 15 marca 2007
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 ) uchwala się, co następuje
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.468.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.178.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 710.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  1) zaciąganych kredytów w kwocie - 290.000 zł,
  2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 420.000 zł.
  3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 80.000 zł
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.225.804 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 6.
  2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 13.000 zł
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
  § 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Spółki wodnej „Tłoczewka”
  - z tytułu dopłaty do konserwacji urządzeń melioracyjnych - 14.000 zł,
  2. Dotacje przedmiotowe dla Mazowiecko Podlaskiego Klubu „OYAMA KARATE” organizacji pożytku publicznego
  - z tytułu dopłaty do prowadzonych zajęć rekreacyjnych karate z młodzieżą na terenie Gminy Nowe Piekuty - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  3. Dotacje podmiotowe dla:
  1) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 328.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 8.000 zł,
  2) wydatki - 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 710.000 zł;
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
  w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.573.000 zł,
  3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-03-30 1357
  Data upublicznienia: 2007-03-30
  Art. czytany: 999 razy

  » załącznik - rozmiar: 1239552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty