A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr X/41/07

  w sprawie zaciągnięcia kredytu

  UCHWAŁA NR X/41/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 października 2007 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach”
  i „ Budowa parkingu przy boisku szkolnym w Nowych Piekutach”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
  § 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach” i w wysokości 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)na realizacje zadania pod nazwą „ Budowa parkingu przy boisku szkolnym w Nowych Piekutach”.
  § 2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów budżetu gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach 2007 -2008 obejmujących spłatę.
  § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Piekuty do zawarcia umowy kredytowej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytowej zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-10-31 0802
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 763 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty