A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 22 marca 23019 roku
» ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
» Imienne protokoły głosowań z dnia 15 marca 23019 roku
» Uchwała Nr IV/30/19
» Uchwała Nr IV/29/19
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/50/07

  w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych


  UCHWAŁA NR XI/50/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązują cych na terenie gminy Nowe Piekuty
  od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 460 zł
  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 680 zł
  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 940 zł
  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 650 zł
  - o liczbie osi – trzy - 1.100 zł
  - o liczbie osi 4 i więcej – 1.150 zł
  b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:
  - o liczbie osi dwie – 680 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.100 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1.500 zł
  równej lub wyższej niż 31 ton;
  - o liczbie osi dwie – 730 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.250 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1.800 zł

  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1.350 zł
  - o liczbie osi - trzy – 1.700 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1.450 zł
  b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.800 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 2.250 zł
  c) równej lub wyższej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.800 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 2.500 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów:
  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 560 zł
  równej i większej niż 5,5 ton i poniżej 9 ton – 600 zł
  równej i większej niż 9 ton i poniżej 12 ton – 800 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1.530 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.350 zł
  b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie:
  - o liczbie osi dwie - 1.530 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej –1.350 zł
  wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.600 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.870 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1.000 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.830zł
  b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie :
  - o liczbie osi dwie - 1.930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.900 zł
  c) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 2.500 zł
  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łąćznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z dzialalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). – 500 zł
  od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włacznie:
  - o liczbie osi jedna - 600 zł
  - o liczbie osi dwie – 930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 740 zł
  b) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi jedna - 900 zł
  - o liczbie osi dwie - 1.400 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.020 zł
  od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włacznie:
  - o liczbie osi jedna - 700 zł
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.020 zł
  b) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi – jedna – 1.250 zł
  - o liczbie osi – dwie - 1.840 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.390 zł
  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:
  mniej niż 30 miejsc – 800 zł
  równej lub wyzszej niż 30 miejsc – 1.100 zł
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych i wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
  1) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:
  - lit. a) – 350 zł
  - lit b) – 570 zł
  - lit. c) – 790 zł
  2) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 4:
  - lit. a) – 460 zł
  - lit. b) – 500 zł
  - lit. c) – 740 zł
  3) od srodków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 – 400 zł
  4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
  - lit. a) – 700 zł
  - lit. b) – 1.000 zł
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/126/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniam 1 stycznia 2008 roku.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1435
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 754 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty