A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała nR xi/52/07

  W SPRAWIE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO I LESNEGO

  UCHWAŁA NR XI/52/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) w zwiaązku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.. U z 2006 r. Nr 121, poz 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ,Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordzynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Ne 120, poz. 818 ) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. Uchwała niniejsza Rada Gminy w Nowych Piekutach:
  Zarządza pobór podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
  Określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;
  Określa termin płatności dla inkasentów;
  Określa wysokość wynagrodzenia dla inkasentów.
  § 2. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
  § 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi a w szczególnych wypadkach pracownikom urzędu.
  § 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być wpłacone przez inkasenta na rachunek w terminie dwóch dni roboczych od dnia w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastapić.
  § 5. Ustala się wynagrodzenie brutto sołtysów za inkaso osobiście zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały, nie mniej niż 70,00 zł netto.
  § 6. Traci moc uchwała Nr XIV/58/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie inkasa łacznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku lesnego oraz określenia inkasentów i wysokości8 wynagrodzenia za inkaso.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 8. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewki
  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1439
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 743 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty