A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
» Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Krasowo Częstki
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • decyzja

  decyzja

  Nowe Piekuty, 27.11.2012 r. IK. 6733.3.2012 DECYZJA Nr 3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź-niejszymi zmianami), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po roz-patrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11; 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 05.10.2012 r. uzupełnionego dnia 19.10.2012 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowie podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic lokalizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyrusy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie kablowo- napo-wietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic lokalizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyrusy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geo-dezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:1000 znajdującej się w Urzędzie Gmi-ny Nowe Piekuty, ul. Główna 8. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzy-skano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie:  Ochrony gruntów rolnych – postanowienie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Nr RR.6123.336.2012 z dnia 06.11.2012 r.  Melioracji wodnych – postanowienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łomży Nr WZM.RI/4000/763/2012 z dnia 07.11.2012 r. 1) Rodzaj inwestycji Urządzenia infrastruktury technicznej - budowa linii elektroenergetycznych napowietrzno- kablowych SN i nN oraz stacji transformatorowej słupowej 15/04kV. 1.1. Stan istniejący terenu inwestycji . - droga gminna oraz tereny zainwestowane – zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza wsi Skłody Przyrusy. 2) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, realizacja inwestycji nie może wpływać ani zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich; Lokalizacja słupów nie może zawężać światła przejazdu oraz utrudniać ruchu drogowego na istniejącej drodze gminnej. Urządzenia napowietrzne muszą być zlokalizowane poza pa-sem drogi gminnej, zgodnie z załącznikiem graficznym, jednak nie mniej niż 2m od linii roz-graniczającej pas drogowy. 2.1. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, inwestycja: nie wpływa ujemnie na środowisko; zlokalizowana poza strefą ochrony konser-watorskiej; 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, - warunki zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia technicznego kolidującego z projektowaną inwestycją należy uzgodnić z gestorami poszczególnych sieci. 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, • należy zachować wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trze-cich określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) w tym, w szczególności:  zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowaniem przed-miotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będącego w dyspozycji in-westora (na cele budowlane);  projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zago-spodarowaniem terenów sąsiednich; • lokalizację projektowanej sieci na etapie opracowania projektu budowlanego oraz wa-runki prowadzenia prac budowlanych należy uzgodnić z właścicielem gruntów, lub za-rządcą terenów przewidzianych pod planowaną inwestycję; • należy uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi tj. Gminy Nowe na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót; • w przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia wodno-melioracyjne należy opracować projekt przebudowy urządzeń, który po uprzednim uzgodnieniu z gminną spółką wodną należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melio-racji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, oddział Terenowy Łomża, ul. Akademicka 20. 5. Warunki wynikające z przepisów szczególnych • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisa-mi i normami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych odległości i za-bezpieczeń przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, budynkami, drzewami itp. • Dokumentację architektoniczno – budowlaną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-jektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 10 lipca 2003r.), • Inwestycja powinna odpowiadać przepisom zawartym w: - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami); - Ustawie o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115z późn. zmianami ); • do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć: 1. ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwole-niami wymaganymi przepisami szczególnymi, 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 6. Skutki wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Niniejsza decyzja zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym nie wywołuje skutków o których mowa w art. 36 ustawy. UZASADNIENIE Ustalenia decyzji sformułowano w oparciu o wniosek przedłożony przez PGE Dystry-bucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski oraz na podstawie przepisów odrębnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono co następuje: Wniosek PGE dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i sta-cji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie kablowo- napowietrznej linii energe-tycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic loka-lizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyru-sy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. Zgodnie z art. 2 pk. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-ływać na środowisko, w związku z czym dla wydania niniejszej decyzji nie zachodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska. W trakcie prowadzonego postępowania, po powiadomieniu stron za pośrednictwem za-wiadomienia oraz obwieszczenia, zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora (art. 52.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. – ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa między innymi: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-kające z przepisów odrębnych (które musi spełnić Inwestor przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę), nie rodzi natomiast praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Prawo do dysponowania terenem będzie wymagane na etapie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. • Odstąpiono od uzgodnienia decyzji wynikającej z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o plano-waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ze zmianami , w za-kresie zadań rządowych albo samorządowych, ponieważ na tym terenie w planie spo-rządzonym przed 1 stycznia 1995r. nie przewidywano realizacji tych zadań . Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na przedmiotowy teren może być wydana decyzja również innym wnioskodawcom. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. - x - Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. - x – Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Opracował zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony urbanista Elżbieta Krasowska Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie WA - 096

  Data wprowadzenia: 2012-11-28 1006
  Data upublicznienia: 2012-11-28
  Art. czytany: 2335 razy

  » decyzja - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty