(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVIII/113/20
» Uchwała Nr XVIII/112/20
» Uchwała Nr XVIII/111/20
» Uchwała Nr XVIII/110/20
» Uchwała Nr XVIII/109/20
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • decyzja

  decyzja

  Nowe Piekuty, 27.11.2012 r. IK. 6733.3.2012 DECYZJA Nr 3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź-niejszymi zmianami), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po roz-patrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11; 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 05.10.2012 r. uzupełnionego dnia 19.10.2012 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowie podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic lokalizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyrusy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie kablowo- napo-wietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic lokalizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyrusy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geo-dezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:1000 znajdującej się w Urzędzie Gmi-ny Nowe Piekuty, ul. Główna 8. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzy-skano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie:  Ochrony gruntów rolnych – postanowienie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Nr RR.6123.336.2012 z dnia 06.11.2012 r.  Melioracji wodnych – postanowienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łomży Nr WZM.RI/4000/763/2012 z dnia 07.11.2012 r. 1) Rodzaj inwestycji Urządzenia infrastruktury technicznej - budowa linii elektroenergetycznych napowietrzno- kablowych SN i nN oraz stacji transformatorowej słupowej 15/04kV. 1.1. Stan istniejący terenu inwestycji . - droga gminna oraz tereny zainwestowane – zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza wsi Skłody Przyrusy. 2) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, realizacja inwestycji nie może wpływać ani zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich; Lokalizacja słupów nie może zawężać światła przejazdu oraz utrudniać ruchu drogowego na istniejącej drodze gminnej. Urządzenia napowietrzne muszą być zlokalizowane poza pa-sem drogi gminnej, zgodnie z załącznikiem graficznym, jednak nie mniej niż 2m od linii roz-graniczającej pas drogowy. 2.1. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, inwestycja: nie wpływa ujemnie na środowisko; zlokalizowana poza strefą ochrony konser-watorskiej; 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, - warunki zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia technicznego kolidującego z projektowaną inwestycją należy uzgodnić z gestorami poszczególnych sieci. 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, • należy zachować wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trze-cich określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) w tym, w szczególności:  zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowaniem przed-miotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będącego w dyspozycji in-westora (na cele budowlane);  projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zago-spodarowaniem terenów sąsiednich; • lokalizację projektowanej sieci na etapie opracowania projektu budowlanego oraz wa-runki prowadzenia prac budowlanych należy uzgodnić z właścicielem gruntów, lub za-rządcą terenów przewidzianych pod planowaną inwestycję; • należy uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi tj. Gminy Nowe na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót; • w przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia wodno-melioracyjne należy opracować projekt przebudowy urządzeń, który po uprzednim uzgodnieniu z gminną spółką wodną należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melio-racji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, oddział Terenowy Łomża, ul. Akademicka 20. 5. Warunki wynikające z przepisów szczególnych • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisa-mi i normami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych odległości i za-bezpieczeń przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, budynkami, drzewami itp. • Dokumentację architektoniczno – budowlaną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-jektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 10 lipca 2003r.), • Inwestycja powinna odpowiadać przepisom zawartym w: - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami); - Ustawie o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115z późn. zmianami ); • do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć: 1. ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwole-niami wymaganymi przepisami szczególnymi, 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 6. Skutki wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Niniejsza decyzja zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym nie wywołuje skutków o których mowa w art. 36 ustawy. UZASADNIENIE Ustalenia decyzji sformułowano w oparciu o wniosek przedłożony przez PGE Dystry-bucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski oraz na podstawie przepisów odrębnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono co następuje: Wniosek PGE dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15 kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i sta-cji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie kablowo- napowietrznej linii energe-tycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic loka-lizacji inwestycji celu publicznego - przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyru-sy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 10/3; 10/1; 55; 56/2; 11/1; 17; 12/1; 18; 57/1. Zgodnie z art. 2 pk. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-ływać na środowisko, w związku z czym dla wydania niniejszej decyzji nie zachodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska. W trakcie prowadzonego postępowania, po powiadomieniu stron za pośrednictwem za-wiadomienia oraz obwieszczenia, zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora (art. 52.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. – ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa między innymi: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-kające z przepisów odrębnych (które musi spełnić Inwestor przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę), nie rodzi natomiast praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Prawo do dysponowania terenem będzie wymagane na etapie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. • Odstąpiono od uzgodnienia decyzji wynikającej z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o plano-waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ze zmianami , w za-kresie zadań rządowych albo samorządowych, ponieważ na tym terenie w planie spo-rządzonym przed 1 stycznia 1995r. nie przewidywano realizacji tych zadań . Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na przedmiotowy teren może być wydana decyzja również innym wnioskodawcom. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. - x - Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. - x – Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Opracował zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony urbanista Elżbieta Krasowska Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie WA - 096

  Data wprowadzenia: 2012-11-28 1006
  Data upublicznienia: 2012-11-28
  Art. czytany: 2905 razy

  » decyzja - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty