A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmiany w składzie OKW ds. ustalania wyników głosowania Nr 1 w gminie Nowe Piekuty
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.06.2018r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2017r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2016r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2015r.
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała NrXIV/58/04

  w sprawie inkasa

  UCHWAŁA NR XIV58/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 marca 2004 roku
  w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz. 1568) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) art. 47 § 4a, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 1997 r. Nr 134, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2002 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1180, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2256) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, podatku leśnego na terenie gminy w drodze inkasa i wyznacza się na inkasentów sołtysów poszczególnych wsi i wyznaczonych pracowników.
  § 2. Ustala się wynagrodzenie brutto sołtysów za inkaso w wysokości określonej w załaczniku do niniejszej uchwały osobiście zainkasowanych kwot, nie mniej niż 70,00 z ł (słownie:siedemdziesiąt złotych).
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Traci moc uchwała Nr 95/XXV Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie określenia inkasentów na pobór podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od nieruchomosci, podatku od posiadania psów, Uchwała Nr 112/XXX Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 11 lutego 1994 r. zmieniajaca załacznik do uchwały Nr 95/XXV Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 czerwca 1993 roku w sprawie określenia inkasentów na pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, Uchwała Nr 64/XII/95 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr 112/XXX Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 11 lutego 1994 r. w sprawie określenia inkasentów na pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Załącznik


  WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA INKASO

  1. Hodyszewo - 7,0% 19. Krasowo Wólka - 7,5%
  2. Jabłoń Dabrowa - 7,0% 20. Lendowo Budy - 7,0%
  3. Jabłoń Dobki - 7,0% 21. Łopienie Jeże - 7,0%
  4. Jabłoń Jankowce - 7,0% 22. Łopienie Szelągi - 7,0%
  5. Jabłoń Kościelna - 7,4% 23. Łopienie Zyski - 7,0%
  6. Jabłoń Markowięta - 7,0% 24. Markowo Wólka - 7,0%
  7. Jabłoń Piotrowce - 6,6% 25. Nowe Piekuty - 7,0%
  8. Jabłoń Spały - 7,0% 26. Piekuty Urbany - 7,0%
  9. Jabłoń Śliwowo - 6,6% 27. Pruszanka Mała - 7,6%
  10. Jabłoń Zambrowizna - 7,0% 28. Rzepki Nowe - 7,0%
  11. Jabłoń Zarzeckie - 7,0% 29. Skłody Borowe - 6,4%
  12. Jośki - 7,5% 30. Skłody Przyrusy - 6,4%
  13. Koboski - 7,0% 31. Stokowisko - 7,0%
  14. Kostry Litwa - 6,5% 32. Tłoczewo - 7,0%
  15. Kostry Noski - 6.,5% 33. Wierzbowizna - 7,6%
  16. Krasowo Częstki - 7,4 % 34. Żochy Nowe - 7,0%
  17. Krasowo Siódmaki - 7,0% 35. Żochy Stare - 7,0%
  18. Krasowo Wielkie - 7,0%
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszews


  Data wprowadzenia: 2004-03-12 1205
  Data upublicznienia: 2004-03-12
  Art. czytany: 1741 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty