A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmiany w składzie OKW ds. ustalania wyników głosowania Nr 1 w gminie Nowe Piekuty
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.06.2018r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2017r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2016r.
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XIV/56/04

  stawki podatku od posiadania psów

  UCHWAŁA NR XIV56/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 marca 2004 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) i art.14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz, 1683; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale NR XII/46/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów wprowadza się zmiany § 2 otrzymuje brzmienie :
  „§.2.1 Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku podatkowego , a w przypadku nabycia psa w ciągu roku , w terminie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek podatkowy.
  „ 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  „ 3. Pobór podatku prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2004-03-12 1215
  Data upublicznienia: 2004-03-12
  Art. czytany: 1591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty