A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmiany w składzie OKW ds. ustalania wyników głosowania Nr 1 w gminie Nowe Piekuty
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.06.2018r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2017r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2016r.
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 31.12.2015r.
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XIV/55/04

  wieloletni program gospodarwoania zasobem mieszkaniowym

  UCHWAŁA NR XIV/55/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 marca 2004 roku

  w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXXII/104/01 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienia się załącznik Nr 1 .
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik Nr l do uchwały NrXTV/55/04
  z dnia 2.marca.2004 roku
  PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2002 - 2006
  Zasoby mieszkaniowe Gminy
  Ilość Mieszkań/ Pow.
  Stan techniczny
  Analiza potrzeb , Lata realizacji
  Planowana sprzedaż/ Rok


  1. Lokale socjalne -
  Stokowisko
  1 mieszkanie 40 m2
  średni
  2. Pozostałe lokale


  mieszkalne


  - Dom Nauczyciela w
  Nowych Piekutach
  12 mieszkań 895 m2
  Dobry- woda ,c.o, w.c
  wymiana okien str.pE (2002-2004) ocieplenie budynku (2005-


  2006),  - Dom Nauczyciela w
  Stokowisku
  3 mieszkania 147 m2
  Dobry- woda . c.o , w.c
  wymiana okien-2005  - S. P. w Jabłoni Kościelnej
  2 mieszkania 77 m2
  Dobry- woda, c.o/w.c
  - Ośrodek Zdrowia w
  Jabłoni Kość.
  2 mieszkania
  143m2
  Dobry- woda . c.o, w.c.
  Wym. Okien 2002-2003 Modern, kotłów 2004, dach-2006
  r.


  - Ośrodek Zdrowia Łopienie
  Jeże
  3 mieszkania 202 m2
  Dobry-woda ,c.o, w.c

  dzierżawa na 10 lat


  - S.P. w Kostrach Noskach
  2 mieszkania 80m2
  Dobry- woda , c.o, w.c.

  umowa użyczenia 1.09.2003 r.


  czas


  nieokreślony


  - Agronomówka w Jabłoni
  Kościelnej
  1 mieszkanie 87 m2
  Średni - woda

  2004-2005 rok

  - 2 -
  Zasoby mieszkaniowe
  gminv
  Wysokość wydatków w latach 2002-2006
  Uwagi


  Na eksploatację bieżącą.
  Na remonty i modernizację


  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006


  1. Pozostate lokale mieszkalne -
  - Dom Nauczyciela
  w Nowych Piekutach

  - Dom


  30.000  32.000  34.000  36.000  38.000  20.000  20.000  20.000


  25.000  25.000
  Nauczyciela w
  Stokowisku

  - SP w Jabłoni
  Kościelnej
  5.000 3.000
  5.000 3.000
  6.000 4.000
  6.000 4.000
  7.000 5.000

  6.000  - Ośrodek
  Zdrowia w Jabłoni Kość.
  5.000
  5.000
  6.000
  6.000
  7.000
  7.000
  7.000
  10.000

  20.000


  - Ośrodek  Zdrowia

  Dzierżawa na 10Iatod200h
  Łopienie Jeże
  - S.P.Kostry Noski


  .


  Umowa użyczenia od 2003 r. Czas nieokreślony
  - Agronomówka

  1.000
  1.000
  1.000


  Zasób mieszkaniowy gminy za wyjątkiem lokali socjalnych jest w stanie technicznym dobrym i nie wymaga w najbliższych latach wykonywania większych remontów. Planowana modernizacja kotłowni, ocieplenie budynku oraz wymiana okien ma na celu ograniczenie strat ciepłą a tym samym obniżenie kosztów bieżących (zakup opału). Lokal socjalny w chwili obecnej nie jest zamieszkały i w związku z tym nie planuje się wydatków na utrzymanie bieżące, a jedynie na zabezpieczenie budynku przed niszczeniem.
  - 3 -
  Zasady polityki czynszowej.
  Stawka czynszu za l m2 pow. uż. Lokali została ustalona z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
  - położenie budynku (lokalu)
  - wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne
  -ogólny stan lokalu
  Podwyższenie lub obniżenie czynszu w lokalach mieszkalnych następować będzie wg.
  następujących kryteriów:
  - wzrost czynszu:
  a) lokal wyposażony w c.o o 10% stawki bazowej
  b) lokal wyposażony w we o 10% stawki bazowej
  c) lokal wyposażony w łazienkę o 10% stawki bazowej
  - obniżenie czynszu:
  a) brak instalacji wodociągowej i kanalizacji o 10% stawki bazowej
  b) położenie mieszkań w suterenie o 10% stawki bazowej
  c) najem lokalu przez 2 lub więcej najemców o 10% stawki bazowej
  d) brak oświetlenia naturalnego o 10% stawki bazowej
  Finansowanie utrzymania mieszkań stanowiących zasoby mieszkaniowe gminy
  odbywa się z wpływu na najem lokali oraz budżetu gminy.
  Decyzje dotyczące zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
  mieszkaniowego zasobu gminy podejmowane będą na posiedzeniach zarządu
  po uprzednim zaopiniowaniu przez komisję rady gminy ds. społecznych,
  w przypadku lokali socjalnych - przy udziale Kierownika OPS.

  Data wprowadzenia: 2004-03-12 1219
  Data upublicznienia: 2004-03-12
  Art. czytany: 1702 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty